Hampa (KMV)

Tiltaket omfatter fergeterminal på KMV-området med tilhørende infrastruktur.

KORT FORTALT

Tiltaket omfatter fergeterminal på KMV-området med tilhørende infrastruktur.
Formålet med planarbeidet er å:

  • Sikre arealer for ombygging av eksisterende fergeterminal som følge av ny E39
  • Sikre en god hovedatkomst fra E39
  • Sikre arealer for omlasting ferge-jernbane
  • Sikre tilstrekkelige sjøarealer for manøvrering av skip
  • Sikre arealer til fremtidig utvidelse

Nylig godkjente reguleringsplaner for E39, Jernbanestasjonen og ny Havnegate, gir stramme rammer for dette planarbeidet. Noe av utredningsbehovet i denne reguleringsplanen er ivaretatt i disse planene.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 26.5.2021

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 25.6.2021. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00293 ved klage til planen.

Send klage innen 25.6.2021

Behandling av personopplysninger

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1586 Detaljregulering, Hampa (KMV) - fergeterminal - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1 Hampa (KMV) - fergeterminal - plankart - 15.10.19.pdf

2 Hampa (KMV) - fergeterminal - bestemmelser - 23.03.2021.pdf

3 Hampa (KMV) - fergeterminal - planbeskrivelse - 15.10.19.pdf

4 Hampa (KMV) - fergeterminal - saksfremlegg.pdf

5 Hampa (KMV) - fergeterminal - saksprotokoll bystyret 26.05.2021.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Havnegata 85
4611 Kristiansand