Gimlevang, del av 40/76

Formålet med planarbeidet er å regulere eksisterende balløkke til friområde. Arealet er per i dag regulert for boliger. For å sikre dagens bruk og fremtidig oppgradering må arealet reguleres til friområde. Derfor vil det nå lages en liten reguleringsplan for området slik at dagens bruk gis hjemmel i plan.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 27.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
v/Planenheten
Postboks 4
4685 Nodeland

1620 Detaljregulering, Gimlevang del av 40-76 - varsel om oppstart av detaljregulering .pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: