Fiskå industriområde - endret plan (endring)

Forslag til endret arealbruk ble lagt ut til offentlig ettersyn med detaljregulering for Svanedamsveien/Fiskåtangen (plan id 1552). Utbygging av dette planområdet med etablering av ny atkomstvei til Fiskåtangen forutsetter at høyspent til Elkem legges om fra luftstrekk til jordkabel i ny trasé. Endringen av reguleringsplanen innebærer at høyspentledningen endres fra en hensynsone for høyspent i luftstrekk til en hensynssone for høyspent i jordkabel. I stedet for å gjenta underliggende planer for å tilrettelegge for ny trasé, ble hjemmel for denne lagt inn som endring i bl.a. plan id 1215, og vedtatt av bystyret. Se beskrivelse i vedlegg datert 05.10.2021.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1.12.22

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 1.1.22. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02716 ved klage til planen.

Send klage innen 1.1.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Plan id 1215 - FISKÅ INDUSTRIOMRÅDE,, endret plan - melding om bystyrevedtak.pdf

1 Reguleringsendringer - plan id 643-1134-1215 - 05.10.2021.pdf

2 Saksfremlegg bystyret - 01.12.2021.pdf

3 Vedtak bystyret - 01.12.2021.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Svanedamsveien 2
4621 Kristiansand