Energiforedlende virksomhet - Støleheia sør

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.5. - 25.6.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/04964 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 25.6.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - Støleheia sør - offentlig ettersyn.pdf

1575 Støleheia Sør, planbeskrivelse.PDF

1575 Støleheia Sør, reguleringsbestemmelser.pdf

1575 Støleheia sør, saksframlegg Kristiansand kommune og Vennesla kommune.pdf

1575 Støleheia sør_plankart Kristiansand kommune og Vennesla kommune.pdf

Vedlegg 1_1575 Støleheia Sør_samlet plankart Kristiansand kommune og Vennesla kommune.pdf

Vedlegg 2 Konsekvensutredning.PDF

Vedlegg 3 Arkeologisk rapport.PDF

Vedlegg 4 Biologisk mangfold.PDF

Vedlegg 5 Undersøkelse vannforekomster.PDF

Vedlegg 6 Naturtype kartlegging - vannforekomster.PDF

Vedlegg 7 Landskapsanalyse.PDF

Vedlegg 8 Trafikkanalyse.PDF

Vedlegg 9 Mobilitetsplan.PDF

Vedlegg 10 VA-oversiktskart.PDF

Vedlegg 11 Notat kjølevann fra Otra.pdf

Vedlegg 12 Notat gang-sykkelvei.PDF

Vedlegg 13 Sulfidkartlegging.pdf

Vedlegg 14 Illustrasjonshefte.PDF

Vedlegg 15_Vegtegninger.PDF

Vedlegg 16 ROS-analyse.PDF

Vedlegg 17 Innkomne merknader ved oppstart.PDF

Vedlegg 18 Protokoller.PDF

Vedlegg 19 Adresseliste .pdf

Vedtatt planprogram

Planforslaget i kartet

1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - Støleheia sør - melding om fastsatt planprogram.pdf

1. Saksprotokoll.pdf

2. Saksfremstilling uten vedlegg.pdf

3. Planprogram, sist datert 24.02.2021.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Støleveien 22
4715 Øvrebø