E39 - drift av stasjon Lohnelier

Foreslått endring er å omdanne deler av areal avsatt til annen veigrunn grøntareal (o_SVG) til annen veigrunn teknisk (o_3SVT) for et areal ved Lohnelier. Området skal brukes til driftsstasjon for entreprenør som skal drifte ny E 39. Driftsstasjonen skal blant annet inneholde funksjoner som telt til lagring av veisalt, salt lake blandingsapparat, spyleplass for rengjøring av lastebiler og andre kjøretøy, verksted telt (for lagring av sårbart utstyr) og kontorer.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.9.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 21.10.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03684 ved klage til planen.

Send klage innen 21.10.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Endring av reguleringsplan - melding av bystyrevedtak (PDF)

1. Endret plankart, sist datert 09.08.23 (PDF)

2. Endrede bestemmelser, sist datert 09.08.23 (PDF)

3. Planbeskrivelse uten vedlegg, sist datert 09.08.2023 (PDF)

4. Saksfremlegg, bystyret 20.09.2023 (PDF)

5. Saksprotokoll, bystyret 20.09.2023 (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 27.5. - 8.7.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03684 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 8.7.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Forslag til endret plankart, sist datert 05.05.2023 (PDF)

2. Forslag til endrede bestemmelser, sist datert 05.05.2023 (PDF)

3. Søknad om endring av reguleringsplan for E 39 - drift stasjon Lohnelier (PDF)

4. Notat- mulig påvirkning på Dåsåna (PDF)

5. Fordrøyning av overvann med vedlegg (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Lohneveien 414
4642 Søgne