Del av Teglverksveien og Teglstien

Formålet med reguleringsplanen for del av Teglverksveien og Teglstien er å etablere 14 nye boenheter med tilhørende infrastruktur og grøntområder.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19.1.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 26.2.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/00147 ved klage til planen.

Send klage innen 26.2.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1500 Del av Teglverksveien og Teglstien - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart vedtatt 19.01.2022.pdf

2. Reguleringsbestemmelser vedtatt 19.01.2022.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9.10.2020 - 20.11.2020

Sett inn saksnummeret PLAN-20/00147 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20. nov 2020

Planforslaget i kartet

Offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart - revidert etter vedtak av by- og stedsutviklingsutvalg 03.09.2020.pdf

2. Reguleringsbestemmelser - revidert etter vedtak av by- og stedsutviklingsutvalg 03.09.2020.pdf

3. Saksfremlegg - Detaljregulering - Del av Teglverksveien og Teglstien.pdf

4. Vedtak - by- og stedsutviklingsutvalg - 03092020.pdf

5. Planbeskrivelse.pdf

6. ROS analyse.pdf

7. Sikt og høyde, sol og skygge.pdf

8. Vann og avløpsplan.pdf

9. Beregninger - fordrøyning og avrenning.pdf

10. Notat vedrørende grunnarbeid.pdf

11. Overvann - eksisterende situasjon.pdf

12. Overvann - flomvei til sjø.pdf

13. Overvann - fremtidig situasjon.pdf

14. Overvannsnotat.pdf

Teglstien salamanderdam - Ingeniørgeologisk vurdering av sprengingsprosjekt.pdf

Vedlegg lagt til 16.11 - Teglstien - Salamander - UIA.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Teglstien 3
4632 Kristiansand