Benestad, felt CB1 og CB2

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for fremtidig boligbebyggelse i form av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur, friområder, idrettsanlegg etc. Området er regulert som boligområde i gjeldende områdereguleringsplan for Drangsvann. Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.