Arenfeldts vei 5

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med inntil 3 eneboliger på dagens 2 boligtomter.

KORT FORTALT

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med inntil 3 eneboliger på dagens 2 boligtomter. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  • Trafikksikkerhet: Adkomst og krysning mellom gang- og sykkelvei og Arenfeldts vei.
  • Kulturmiljø: Ivareta kulturverdien i den opprinnelige strukturen området er en del av.
  • Naturmangfold: I planområdet står det en Alm (tre). Alm er registrert som en rødlistet art med kategori «truet». Tilstand skal vurderes.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til innspill@planfolket.no innen 30. april 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varslingsbrev - Arenfeldts veien 5.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Arenfeldts vei 5
4630 Kristiansand