Tilsyn

KORT FORTALT

Kristiansand kommune har plikt til å føre tilsyn med at reglene innenfor plan, bygg og eiendom blir fulgt. Kristiansand kommune gjennomfører derfor ulike typer tilsyn. Dersom det blir registrert avvik skal avvikene rettes. 

Hva er tilsyn?

Tilsyn er en undersøkelse innenfor offentlig forvaltning som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt. For tilsyn i byggetiltak er det plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter som gjelder. Tilsyn er avgrenset til konkrete byggetiltak, både omsøkte og ikke omsøkte tiltak. Vi forholder oss til det som skjer i det aktuelle byggetiltaket. Tilsyn er en undersøkelse som skal trekke konklusjoner på grunnlag av fakta, og vi må derfor etterstrebe å få frem alle relevant fakta i saken og velge riktig fremgangsmåte for tilsynet for å konkludere riktig.

Hva er formålet med tilsyn?

Kristiansand kommunes formål med tilsyn i byggetiltak er å oppnå bedre bygg og dialog med bransjen, samt hindre sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv.  Vi skal påse at tiltak oppføres med god kvalitet. Vi skal påse at aktørene i byggetiltaket har riktig kompetanse, og gjennomfører sine oppgaver i henhold til den erklærte ansvarsretten. Vi skal ha en forebyggende virkning på byggefeil, som igjen vil redusere de samfunnsmessige kostnadene som følger av byggefeil. Vi vil oppnå økt seriøsitet og tillit i bransjen og hos befolkningen, hindre sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv.
Tilsynene gjennomføres i samsvar med pbl med tilhørende forskrifter, vedtatt tilsynsstrategi og i tråd med kommunes rutiner for tilsyn i byggetiltak. Vi jobber for god kvalitet i vårt tilsynsarbeid med fokus på at tilsyn i byggetiltak skal ha effekt og ettervirkning i bransjen.

Tilsyn etter plan og bygningsloven

Byggeplasstilsyn

Ved et byggeplasstilsyn vil kommunen sjekke om utbygger følger tillatelsene og reglene i plan og bygningsloven på byggeplassen. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen. 

Dokumenttilsyn

I et dokumenttilsyn vil kommunen be om at en benyttet byggeteknisk løsning blir dokumentert til å være i samsvar med plan og bygningsloven og forskriftene. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av profesjonelt foretak. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen. 

Systemtilsyn

I et systemtilsyn vil kommunen be om at en profesjonell aktør som er involvert i en aktuell byggesak om å dokumentere at de har et system som sikrer at reglene i plan og bygningsloven og forskrifter blir fulgt. 

Tilsyn på eiendom

I slike tilsyn vil kommunen kontrollere om det er etablert tiltak eller aktivitet på eiendommen som krever søknad og tillatelse fra kommunen. 

Tilsynsrapport

I alle saker kommunen gjennomfører tilsyn blir det laget en tilsynsrapport. Dersom det blir funnet avvik vil kommunen gi frist for retting. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristen vil kommunen kunne starte en prosess med pålegg om retting. Dersom tilsynet retter seg mot en profesjonell aktør vil Direktoratet for byggekvalitet få kopi av tilsynsrapporten dersom det er registrert alvorlige avvik. 

Retting

Ved alvorlige avvik skal avviket rettes. Normalt vil et avvik rettes ved at en tilbakefører eller omsøker tiltaket i ettertid dersom nødvendige tillatelser mangler. 

Dersom en ikke lykkes med få de nødvendige tillatelser vil kommunen kunne gi pålegg om retting.