Forhåndskonferanse

Kort fortalt

Ønsker du et møte med kommunen for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen, kan du bestille en forhåndskonferanse.

Bestille forhåndskonferanse med kommunen 

Når kan du be om forhåndskonferanse? 

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, kan du også bestille forhåndskonferanse.

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 

Kriterier og vilkår 

Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som kart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner. Sentrale punkter kan eksempelvis være:

  • Hva skal bygges?
  • Hvor stort skal det bygges (høyder, bredder, areal)?
  • Hva skal byggverket benyttes til?
  • Hvordan er arkitektoniske og bruksmessige forhold ivaretatt?
  • Er tiltaket avhengig av dispensasjoner fra reguleringsplan eller teknisk forskrift, og i tilfelle hvilke krav/forhold betinger dispensasjon?
Om søknadsprosessen

Anmodning om forhåndskonferanse fremsettes i eget skjema for bestilling av forhåndskonferanse. Det må redegjøres for hvilken adresse forhåndskonferansen skal omhandle og hva tiltaket gjelder.

Saksbehandlingstid
Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at tiltakshaver har fremmet krav om det.

Bestilling av forhåndskonferanse kan gjøres via elektronisk skjema 

Pris

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt. 
Det vil påløpe et gebyr på kr 2.400,- for 2021.
For andre priser, se gjeldende gebyrregulativ

NB! Ved manglende fremmøte eller dersom forhåndskonferansen avbestilles senere enn 2 virkedager før avtalt tidspunkt, betales hele gebyret.

Lover og retningslinjer 

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Send e-post til: post.byggesak@kristiansand.kommune.no

Telefon 38 07 50 00
Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.30 

Besøksadresse: Rådhusgata 18
Innbyggertorget Byggesak

Åpningstider
Rådhuskvartalet 08.00 – 15.30
Tangvall – midlertidig stengt