Hummerklekkeri i Hattesteinen

KORT FORTALT

Kristiansand kommune har mottatt brev fra Agder fylkeskommune vedlagt søknad fra Flekkerøy Hummer SA om tillatelse til hummerklekkeri på Hattesteinen på Flekkerøy.

Flekkerøy Hummer har tidligere hatt tillatelse VA-K-0317 til hummerklekkeri på lokaliteten. Tillatelsen var midlertidig og varte til 01.10.2020, og ble trukket tilbake av Fiskeridirektoratet region Sør 29.01.2021. Flekkerøy Hummer SA søker om en videreføring av tidligere tillatelse i samme lokaler på Hattesteinen som tidligere. Det søkes om en produksjon på 100 rognhummer, med tilhørende klekkeri og yngelanlegg. Yngelen skal settes ut i nærområdet i samsvar med gjeldende tillatelser for hummerhavbeite og rognhummerfangst.

Kommunens rolle er å legge søknaden ut til offentlig ettersyn og å gi uttalelse til søknaden knytta til forhold som gjelder arealplaner, jfr. akvakulturloven §15 a og Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 7 d. Uttalelsen fra kommune, herunder merknader fra offentlig ettersyn, skal være tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden, jfr. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader §4.

Sektormyndigheter skal gi uttalelse etter lovverk der de er forvaltningsmyndighet. Sektormyndighetene gir sin uttalelse til fylkeskommunen etter at kommunen har gitt sin uttalelse.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden fra 7.mai - 4.juni 2021.

Gi uttalelse innen 4. juni 2021

eller til 

Kristiansand kommune
v/Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Merk uttalelsen sak 2021002680.

Søknad om tillatelse til hummerklekkeri på Hattesteinen i Kristiansand kommune.PDF

Søknad om hummerklekkeri - Flekkerøy Hummer SA.PDF

Kart vann, avløp og strøm.PDF

Beredskapsplan sykdom og massedød.PDF

04.07 Prosedyre ved strømbrudd.PDF

_ 21_08802-2 Signert tillatelse til forskningsfiske.PDF

_ 21_08802-2 Masteroppgave om overlevelse hummeryngler fra store rognhummere.PDF

_ 21_08802-2 24.02.21 - Søknad om forlenget midl tillatelse.PDF

INFO OM PLANEN