Trefelling og vedhogst på kommunale friområder

KORT FORTALT

  • Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde.
  • Du kan søke parkvesenet om vedhogst på kommunalt friområde.

Trefelling på kommunale friområder

Av og til er det behov for å felle trær i nærheten av boligområder. Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde. 

  • Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør parkvesenet saken.
  • Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. 
  • Du må legge ved kart med eiendomsgrenser påtegnet hvor trærne står. 
  • De omsøkte trærne må merkes med bånd.

Kratt, inntil 10 cm i rotdiameter og inntil 5 meter fra grense, kan fjernes uten søknad.

NB! Søknader om trefelling behandles i vintersesongen.
10. mars er frist for behandling av trefellingssaker for 2022-sesongen. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke vente å få svar før neste sesong, perioden desember–mars.

Søk om trefelling på kommunale friområder

Behandling av personopplysninger

NB: Det er dessverre ikke kobling til Min side for trefellingssakene per i dag.

Kontakt:
Ann-Lisbeth Jahre, tlf. 92 25 47 61

Vedhogst på kommunale friområder

Det må søkes om vedhogst på kommunale friområder (kommuneskogen).

Bruk elektronisk søknadsskjema:

Søknadsskjemaet er nå stengt. Fristen var 11. februar.

Behandling av personopplysninger

Søknadsfristen for 2022 er 11. februar. Søknadsskjema stenges etter denne dato.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Dersom du får tildelt ved i år blir du kontaktet av parkvesenet.
  • Dersom du trenger nøkkel til bom, får du utlevert nøkkel ved innbyggertorget i Rådhuskvartalet i Rådhusgata 18. Du må vise fram skriftlig bekreftelse fra parkvesenet om at du har fått tildelt ved.
  • Hogst skal ikke foregå på søndag.
  • Alle vedhoggere må rydde opp etter seg og hente ut ved innen 1. april 2022.

Det blir ny søknadsrunde i januar 2023

Kontakt:
Anne Brattås, rådgiver e-post: anne.brattas@kristiansand.kommune.no