Trefelling og vedhogst på kommunale friområder

KORT FORTALT

 • Du kan søke Parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde.
 • Du kan søke Parkvesenet om vedhogst på kommunalt friområde.

Trefelling på kommunale friområder

Av og til er det behov for å felle trær i nærheten av boligområder. Du kan søke Parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde.

Kommunen feller i hovedsak trær som medfører umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som hindrer sol eller utsikt er normalt ikke en prioritert oppgave. 

Trær og annen vegetasjon er en del av naturmangfoldet. Det gjøres en vurdering av trærnes betydning for naturmangfoldet i området. Det er normalt ikke tillatt å felle trær i perioden 1. mai til 1. august på grunn av yngletid for dyr og fugler.

 • Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør Parkvesenet saken.
 • Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. 
 • Du må legge ved kart med eiendomsgrenser påtegnet hvor trærne står. 
 • De omsøkte trærne må merkes med bånd.
 • Ansvar: Det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på en forsvarlig måte. Trefeller er selv ansvarlig for sin egen og omgivelsenes sikkerhet. 

Kratt, inntil 10 cm i rotdiameter og inntil 5 meter fra grense, kan fjernes uten søknad.

NB! Søknader om trefelling behandles i vintersesongen.
10. mars er frist for behandling av trefellingssaker for 2023-sesongen. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke vente å få svar før neste sesong, perioden desember–mars.

Søk om trefelling på kommunale friområder

Behandling av personopplysninger

NB: Det er dessverre ikke kobling til Min side for trefellingssakene per i dag.

Kontakt:
Sone nord-vest: Ann-Lisbeth Jahre, tlf. 92 25 47 61

Sone øst: Anne Brattås, tlf. 98 05 93 33

 

Vedhogst i kommuneskogen

Søknadsskjema legges ut 20. oktober 2022 og gjelder for vintersesongen 2022/2023.

Søknadsfrist: 01.02.2023. (endret frist pga stor søknadsmengde) Det søkes på nytt hvert år.

De som får tildelt ved i 2023 blir kontaktet av Parkvesenet. Fikk du tildelt ved i 2022 er det ikke sikkert du får tildelt ved i 2023, men alle som søker får et svar og settes på venteliste for tildeling. Du må selv frakte veden ut av kommuneskogen. Ved som ikke hentes ut umiddelbart etter hogst må merkes med navn og tlf. nummer på vedhogger, og hentes ut så snart som mulig. Vi har dessverre opplevd at ved kan forsvinne. Veden skal ikke lagres til tørking på kommunens eiendom.  Veden anbefales tørket i to år før bruk (noe avhengig av treslag, tidspunkt for hogst og tørkeforhold).

Dersom du får tildelt ved, må du svare innen en uke på e-post til: anne.brattas@kristiansand.kommune.no

Du må godta det du får tildelt uavhengig av hvilket treslag og mengde som tildeles.

I søknadsskjema må du krysse av for at du har gjennomført opplæring i bruk av motorsag:

Krav til opplæring – sikkerhet:

Dokumentasjon av opplæring.

Egenerklæring: 

Som vedhogger er jeg innforstått med at felling av trær og bruk av motorkjedesag er farlig, og at det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på en forsvarlig måte. Jeg er selv ansvarlig for min egen og omgivelsenes sikkerhet.

Nøkkel til bom

De som trenger nøkkel til bom må ta med skriftlig bekreftelse fra Parkvesenet om at de har fått tildelt ved. Nøkkel utleveres på kommunens servicetorg, Rådhusgata 18. og leveres tilbake senest 01.04. Nøkkel leveres tilbake etter utført hogst.

Alle vedhoggere må rydde opp etter seg og hente ut ved innen 01.04.22.  

Søk om vedhogst i kommuneskogen

Behandling av personopplysninger

Vurdering av vedhogstsøknader

 • Hensynet til sikkerhet (Parkvesenet håndterer selv rotvelt, trær som kan medføre fare for bygninger, trafikk, ferdsel m.v.)
 • Hensynet til allmennheten og ferdsel i området (lysløyper er ikke tilgjengelige for vedhoggere).
 • Hensynet til naturmangfold/hekking av fugl (ikke vedhogst i mai, juni og juli)
 • Hensyn til kantsoner langs bekker og vassdrag (Vannressursloven § 11)
 • Hensyn til plan- og reguleringsbestemmelser

 

Kontakt:
Anne Brattås, rådgiver e-post: anne.brattas@kristiansand.kommune.no