Håndbøker

KORT FORTALT

  • Parkvesenet har utarbeida tre håndbøker:
  • Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune gir krav til funksjoner og fysisk utforming for kommunale utearealer til lek og rekreasjon.
  • Normal for flettverksgjerder og porter gir krav til sikring av lekeområder, skrenter, skoler, barnehager og andre grøntområder.
  • Normaler for drift av kommunale uteanlegg gir føringer for hvordan de ulike anleggene skal driftes.
  • Grønnstruktutredningen viser grønnstruktur, korridorer og tilgangen til bymarka. 

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune, gir krav til funksjoner og fysisk utforming av alle kommunale utearealer til lek, rekreasjon og idrett. Normalene gjelder for konsulenter, utbyggere, entreprenører så vel som for velforeninger og andre private aktører, som utfører tiltak på kommunens grunn, eller på areal som skal overføres kommunen.

Normalene er vedtatt første gang i bystyret, 2008, og har siden 2010 vært en del av kommuneplanens bestemmelser, § 9.

Normalene er et dynamisk dokument som revideres med jevne mellomrom, og det er alltid utgaven som ligger her på nettsida som gjelder. Parkvesenet er ansvarlig for løpende oppdatering av dokumentet, som en del av kommunens samla kvalitetssystem.

Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune

I dokumentet finner du følgende:

  • Generelle bestemmelser, samt henvisninger for forhold og løsninger som ikke er spesifisert i utomhusnormalen.
  • Krav til utforming og innhold for utomhusplan (jf. kommuneplanens bestemmelser §4).
  • Krav til funksjoner og hovedgrep for ulike typer anlegg; friluftsanlegg, parker og byrom, lekearealer, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Krav til universell utforming er integrert.
  • Tekniske spesifikasjoner for en rekke ulike detaljer, som eksempelvis veier og plasser, plantinger, belysning samt anlegg for lek, aktivitet og idrett.

 

Normal for flettverksgjerder og porter

Normal for flettverksgjerder med porter for sikring av lekeområder, skrenter, skoler, barnehager og andre grøntområder i Kristiansand kommune.

Normal for flettverksgjerder og porter

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

I driftsnormalen finner du innledningsvis en hovedinndeling av kommunale anlegg, og hvilket kvalitetsnivå de ulike anleggstypene driftes etter. Videre i dokumentet finner du mer spesifikke driftsrutiner for ulike elementer, som eksempelvis plener, løyper, skog og lekeplassutstyr. Driftsnormalen gjelder for kommunens driftsorganisasjon så vel som for entreprenører eller utbyggere som gjennomfører garantivedlikehold på kommunale anlegg.

Normaler for drift av kommunale uteanlegg

Grønnstrukturutredning

Grønnstrukturen, korridorene og tilgangen til bymarka er viktige for både boligområder, skoler og barnehager. Når reguleringsplaner og byggesaker blir lagt fram til politisk behandling, skal det gå fram av saken om planen eller tiltaket er i tråd med grønnstrukturutredningen av 1995 (hentet fra kommuneplanens retningslinjer).

Grønnstrukturutredning

 

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost