Høringsforslag: Forskrift om boligsoneparkering i Kristiansand kommune

Høringsfristen er 15. juni 2023

Bystyret vedtok 27.01.2021 sak 9/21 i forbindelse med kommunesammenslåingen å videreføre forskrift om bosoneparkering, Kristiansand kommune av 26. september 2007, med nødvendige endringer i forhold til organisatoriske endringer. Videre ble det vedtatt at parkeringsenheten skulle igangsette arbeidet med å revidere kommunens lokale forskrift om bosoneparkering for å tilpasse overordnede føringer og krav som følge av nytt forslag til kommuneplanens arealdel for Kristiansand. På bakgrunn av dette foreligger det nå forslag til ny forskrift om boligsoneparkering.

Det finnes flere bosoner i kommunen: sone 1 (Posebyen), sone 2 (Lømslandsvei og Fergefjellet), sone 4 (sør-øst Kvadraturen), sone Grim, sone Prost Lassens gate og sone Gimlevang. Forskriften gjelder for alle disse bosonene. Dagens bosonekart i Kristiansand kommune vises her: Kristiansand kommune - Bosoner

Endring av inndeling eller oppretting av nye bosoner er ikke tatt med i denne saken. Dette vil bli behandlet i egne saker da dette arbeidet vil bygge på selve forskriften.

Gjeldende forskrift: Forskrift om bosoneparkering, Kristiansand kommune, Agder - Lovdata

Alle innbyggere og organisasjoner inviteres til å gi uttalelser 

Alle innbyggere og organisasjoner inviteres til å gi uttalelser til vedlagte forslag:

Les hele høringsbrevet her

Forslag til ny Forskrift om boligsoneparkering, Kristiansand kommune, Agder

Gi din uttalelse

Behandling av personopplysninger

Høringsfristen er torsdag 15. juni 2023.

 

Andre måter å sende inn høringsuttalelse

  • Høringsuttalelser kan også sendes på e-post.
  • Alternativt i vanlig post til:

Kristiansand kommune
By- og stedsutvikling
Postboks 4
4685 Nodeland

Spørsmål?

For eventuelle spørsmål, kontakt:

Per Atle Aanonsen, Rådgiver

E-post: post.parkering@kristiansand.kommune.no

Tlf: 92 49 46 40