Kommuneplanens arealdel - Hvordan vil vi utvikle Kristiansand?

KORT FORTALT

 • I nye Kristiansand kommune skal tre kommuneplaner bli til én.
 •  En kommuneplan består av to deler – samfunnsdelen og arealdelen. 
 • I 2020 ble samfunnsdelen vedtatt. Nå starter arbeidet med å lage arealdel for hele den nye kommune.
 • Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner.
 • Arealdelen bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen.
 • Planprogrammet ble vedtatt i bystyret 26.05.21. Du kan følge planprosessen på denne nettsiden.
 • Den innledende fasen av planarbeidet med mulighet for å gi innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogrammet er nå gjennomført. Fristen var 19. mars. Kommunen har mottatt rundt 200 høringsuttalelser, inkludert cirka 150 innspill til nye utbyggingsområder.
 • Siden oppstart av planarbeidet er det gjennomført flere dialogmøter og medvirkning. Siste aktiviteter er planlagt i januar 2022.
 • Det jobbes parallelt i faggrupper for å samle et kunnskapsgrunnlag basert på analyser, erfaringer, de nyeste veiledere og rapporter på ulike temaer og gjennomført medvirkning.

Aktuelt nå

Invitasjon til medvirkning med lag, foreninger og interessegrupper i Tveit og Randesund er sendt ut. Les mer om invitasjonen til medvirkning her.

Arbeidet med arealdelen er i gang!

Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planen vil erstatte arealdelene fra de tidligere kommunene: gamle Kristiansand vedtatt 2011, Songdalen vedtatt 2012 og Søgne vedtatt 2019. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder disse planene som kommunedelplaner.

Hva handler arealdelen om?

Forside revidert.jpg

Last ned vedtatt planprogram her

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor vil vi bygge nye boliger? Hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være kultur- og tjenestetilbud, handels- og næringsvirksomhet? Hvor skal det være grøntområder? Hvordan skal vi best mulig ta vare på natur og landbruksområdene i kommunen? Og hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig effektivt og miljøvennlig? Hvordan kan arealbruken i kommunen bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Målet med arealdelen er at den skal bidra til å gjøre Kristiansand til det sosialt rettferdige lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med 80 % reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2015. Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

Med andre ord kommuneplanens arealdel skal være et tydelig styringsdokument for arealpolitikken i Kristiansand.

Planprogrammet er vedtatt

Bystyret har vedtatt planprogrammet i møtet den 26.5.21. Planprogrammet er revidert og endret etter de innkomne innspillene.

Du kan se saken fra bystyret her

Hva skjer fremover?

 • Innspillene til selve planarbeidet tas med i de interne faggrupper som jobber med utredningene som er fastsatt i planprogrammet, og i arbeidet med å forme det første planforslaget.
 • De mange arealinnspillene er vurdert opp mot den overordnede arealstrategien. Innspillene som ikke er i tråd med den overordnede arealstrategien er silt bort. Dette ble behandlet i formannskapet i en egen sak. Se herunder for mer info. De gjenstående arealinnspill er innspill som er i tråd med arealstrategien, arealinnspill om justering av formålsgrenser eller arealinnspill som blir vurdert å ha stor samfunnsnytte.
 • Prosjektgruppa har begynt konsekvensutredningen av arealinnspillene som skal vurderes videre i planarbeidet. Konsekvensutredningen vil sammen med faglig anbefalinger fra interne faggrupper avklare hvilke arealinnspill som innarbeides i planforslaget.
 • Arbeid med planbeskrivelsen er også så vidt begynt med gjennomgang av kommunal- og moderniseringsdepartementets ny veileder for Kommuneplanens arealdel. Inspirasjon innhentes fra andre kommuner på hvordan de har laget deres planbeskrivelse. Prosjektgruppa undersøker også hvordan plandokumentene kan bli lett å lese og finne fram i, samtidig som de er gode styringsdokumenter for kommunens fremtidige utvikling.

Siling av arealinnspill

Ved oppstart av planarbeidet mottok kommunen omtrent 150 innspill til nye utbyggingsområder.

Administrasjonen har nå gjennomført en første vurdering av arealinnspillene og fremmet en politisk sak om siling av arealinnspillene. I innstillingen fra kommunedirektøren skilles det mellom arealinnspill som skal siles bort og ikke utredes i det videre planarbeidet, og arealinnspill hvor det er behov for ytterligere kunnskap før de anbefales innarbeidet i planforslaget eller ikke. Grunnlaget for silingen er overordnet arealstrategi, som inngår i kommuneplanens samfunnsdel og er beskrevet i planprogrammet til arealdelen kapitel 6.2.

Saken var til behandling i by- og stedtviklingsutvalget den 30. september og i formannskapet den 10. november. Du kan lese saken her.

Medvirkning

Hvordan kan befolkningen og de ulike samfunnsaktørene i kommunen bidra til å gjøre Kristiansand til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, med 80 % reduksjon av klimagassutslipp? Hvordan skal vi gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft?

God by- og stedsutvikling handler mye om å bygge videre på de kvalitetene som allerede er der. Inngående lokalkunnskap er grunnleggende for å identifisere hva som fungerer godt, hva som er viktig for stedets identitet og potensial for fremtida. Derfor er det viktig for kommunen å ha løpende dialog og medvirkning i arbeidet med arealdelen.

Formannskapet har fått et utkast til medvirkningsplan til orientering og behandling. Saken sier noe om ambisjoner, målgrupper og temaer som vi ser behov for informasjon og dialog om.

Medvirkning har pågått siden våren 2021 i både fysisk og digitale former – alt etter hva pandemien gav mulighet for. Medvirkning har gått parallelt med utredningsarbeidet i kommunen. Innspillene som kommunen har mottatt vil påvirke anbefalingene og planforslaget som skal foreligge i løpet av våren 2022.

Gjennomførte aktiviteter

 • Stedskvaliteter, transportløsninger og grønne kvaliteter på agendaen under Miljøuka
  Den digitale idédugnaden tok for seg spørsmål om kvaliteter der du bor, hva vi bør ta vare på når vi bygger nye boliger, hva som kan forbedres, hvordan du opplever luftkvaliteten der du bor, og hvilke transportmiddel du bruker i hverdagen. Innspillene som ikke kan løses i kommuneplanen spilles videre til andre prosesser i kommunen. Resultatene ble vist på stand på torget 2. oktober under Miljøuka 2021 – Bærekraftig sammen. Du kan se resultatene her i en samlet presentasjon og oppsummert per bydel. På standen spurte vi også «Hva er viktige grønne kvaliteter i fremtidens Kristiansand?» og «Hva er viktige vilkår for å få mer selvdyrking og kortreist mat i Kristiansand fram mot 2030?» Svarene gir noen innspill til temaer som friluftsliv, turområder, urban dyrking, skogsområder og landbruk.
  20211002_123434.jpg
  20211002_123538.jpg
 • Tre på gata!
  I løpet av sommeren 2021 har studentmedhjelpere vært i Tangvall, Nodeland, Vågsbygd, på Rona og Hamresanden med enkle spørsmål til de som de møter der og da. Svarene gir et øyeblikksbilde av hva folk er opptatt av, og er et innspill til arbeid med stedsutvikling i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Oppsummering legges ut etter hvert på denne siden.
 • Hva mener barn og unge om sitt nærmiljø? Vi spurte elevrådene og fritidsklubbene i hele kommunen.
  Hva er arealdelen for noe, egentlig? Maria Isabella Mayora Synnes (som satt tidligere i ungdommens bystyre) forklarer dette i en enkel video som er sendt til alle elevråd og fritidsklubber i kommunen, sammen med enkle spørsmål om deres nærmiljø. Svarene ble vist under Barnas arkitekturdag den 23. oktober.
 • Møte med næringslivet
  Gjennom høsten har planleggerne hatt flere orienteringsmøter og dialogmøter med næringslivet. Den 23. august var det orientering for representanter fra næringslivet i Søgne og Songdalen på et dialogmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansand. Den 10. september var det møte med næringslivet fra hele Kristiansand i regi av Næringsforeningen. Den 17. september var det et eget møte om Kvadraturen i regi av Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen. Det har også vært flere dialogmøter med næringsaktører og bedrifter i kommunen.
 • Webinar om kunst i stedsutvikling
  Den 26. august ble det gjennomført et webinar om kunst og kultur i stedsutvikling i samarbeid med Cultiva. Det kom frem mange refleksjoner om kunst i nærmiljøer og dens rolle i samfunnsutvikling. Dette gir innspill til arbeidet med kulturstrategien og stedsutvikling i kommuneplanen.
 • Bylab på Tinnheia
  I regi av prosjektene Hei Tinnheia og SOSLOK ble det organisert en bylab som ble avsluttet med en bydelsfest i uke 37 på Tinnheia. Planleggerne var på torvet den 18. september og slo en prat med innbyggerne om utviklingen på Tinnheia.
  Les mer om programmet her.
 • Barnas arkitekturdag
  Den 23. oktober under Barnas arkitekturdag hadde planleggerne og koordinator for barn og unges medvirkning to aktiviteter for barn. Det var drop-in kino med filmer om barnas rett til medvirkning, hva arealdelen er for noe, og hva barn på Slettheia synes om sitt nærmiljø og kunsten på Slettheia. Det var også plakater med oppsummering av innspill fra barn og unge rundt i kommunens skoler og fritidsklubber, og tegneaktivitet om hva barna synes er fint i sitt nærmiljø.
 • Medvirkning med barn og unge i Hånes og Randesund
  Koordinator for barn og unges medvirkning har vært rundt på skoler og fritidsklubber i Hånes og Randesund for å høre om hvordan de bruker sitt nærmiljø og hvordan de ser for seg fremtidig utvikling i sitt område.

Det gjenstår noen få dialogmøter og aktiviteter over nyttår

 • Dialog med lag, foreninger, vel og interessegrupper øst for Topdalsjorden
  Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til medvirkning i forbindelse med kommunens arealdel for ulike interessentgrupper i Randesund og Tveit (se under). Etter tilbakemelding fra ulike lag og organisasjoner har vi forlenget innspillsfristen med 13 dager.

  Innspillsmøtet er utsatt til 2. februar kl. 18–20.
  Meld deg på innspillsmøtet her

  Innspillsskjema kan sendes inn frem til 1. februar.
  Innspillsskjema finner du her

  Vi oppfordrer lag og foreninger som ikke har mottatt informasjon om å kontakte Sigrid.Hestnes@norconsult.com for å få tilsendt informasjon om deltakelse.
Tdligere utsendt invitasjon til medvirkning i Randesund og Tveit
 • Norconsult gjennomfører medvirkningsprosess for bydelene Tveit og Randesund, og henvender seg til lag, foreninger, vel og interessegrupper som befinner seg i bydelene øst for Varoddbrua.
  Prosessen skal gjennomføres i perioden 7.–30. januar 2022. 
  Det er sendt ut invitasjon til Teamsmøter og spørreskjema på e-post, til kontaktpersoner ved alle interessegrupper. Det er satt opp to korte informasjonsmøter om prosess og medvirkningsmulighet:
  – mandag 10. januar kl.13.00–13.30
  – onsdag 12. januar kl.19.00–19.30
  Dersom din interessegruppe ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt med prosessleder på e-post: sigrid.hestnes@norconsult.com

Info om planen

Planid.: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 • Prosjektleder Jan Erik Lindjord
 • Planlegger Marit Eik
 • telefon: 38 07 50 00

Tidligere faser i planprosessen

Orienteringer i formannskapet

Dersom du er nysgjerrig på hvordan kommunens administrasjon jobber med hovedtemaer i planen, hvilke analyser som foretas og hvilke spørsmål de forsøker å besvare, kan du se presentasjoner fra orienteringer i formannskapet:

19. mai: Presentasjon av det pågående arbeidet med senter- og stedsutvikling og blå- og grønnstruktur
2. juni: Presentasjon av det pågående arbeidet med næring og arealkrevende handel og klima og miljø
16. juni: Presentasjon av innkomne arealinnspill og prinsipper for sortering

Digitale folkemøter 4. mars

Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalplanleggerne inviterer til digitale folkemøter om arbeidet med ny kommuneplan for Kristiansand den 4. mars 2021 kl.09.00 og kl.18.00.

Les mer om digitale folkemøter 4. mars her.

Se dem her:

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Formannskapet vedtok i møte 20. januar 2021 kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13.

Planprogrammet som sendes på høring er oppdatert som vedtatt i formannskapet punkt 3-5 med mindre redigering.

Formannskapet vedtok også fire andre punkt som de ønsker innspill på:

 1. Det bør være lettere å fortette boligområder og hytteområder. F.eks bør man kunne fortette mer i de områdene i strandsonen som er bygd ut, i stedet for å åpne nye områder.
 2. Tillate mer enkeltbebyggelse i nærområdene til folk. Det er litt mye fokus på transportkorridorene. Vi må ikke glemme de ytre delene av kommunen.
 3. Høringen ønsker innspill som klargjør hvilke mindre byggetiltak i 100-meters beltet (strandsonen) som tillates i kommuneplanen.
 4. Høringen skal avklare hvilken type byggetiltak i strandsonen som utløser krav om tilskudd til opparbeidelse av offentlige og/ eller allmenn tilgjengelige friluftsområder og brygger.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning er en særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene som vil komme av en arealplan eller tiltak.

Gi uttalelser til planprogrammet og formannskapet tilleggspunkt

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver kommunens arbeidsopplegg for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, herunder utredningstemaer, oppgaver og medvirkning.

Du kan påvirke planarbeidet ved å gi uttalelser med forslag til endring av planprogrammet og generelle eller konkrete forslag til hvordan planen bør utformes. Du kan også komme med konkrete forslag til hva arealene bør benyttes til.

Offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med organisasjonsnummer vil motta eget brev. Andre organisasjoner og privatpersoner informeres via annonser og kommunens internettside.

Innspill om arealbruk

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill knyttet til enkeltbygg eller mindre tiltak.

Et eget skjema skal benyttes til arealinnspill. Hensikten med skjemaet er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunen er ansvarlig for konsekvensutredningen.

Krav til arealinnspillene

 • Det må dokumenteres at de er gjennomførbare
 • Det må vises hvordan de følger opp kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi
 • Nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig.
 • Kartet må også vise hvor atkomsten til området er tenkt.
 • Kartet må inneholde eiendomsgrenser og være basert på best tilgjengelige basisdata. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes nedenfor under punkt 5.

Kapittel seks i planprogrammet utdyper nærmere dokumentasjonskrav som gjelder for innspill om endret arealbruk og hvordan innspillene vil bli vurdert.

Høringsfrist

Høringsfristen var 19. mars 2021.

Dokumenter i saken:

 1. Kristiansand kommune - Kommuneplanens arealdel melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (Høringsbrev)
 2. Formannskapssak
 3. Planprogram
 4. Skjema for arealinnspill
 5. Kartgrunnlag til arealinnspill
 6. Adresseliste høringsbrev
 7. Kommuneplanens samfunnsdel med overordnede arealstrategi
Har mottatt mange innspill

Formannskapet vedtok i møte 20. januar 2021 kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13. Høringsfristen gikk ut den 19. mars.

Takk til alle som har gitt innspill til planarbeidet og sendt inn sine arealinnspill! 

Kommunen har mottatt rundt 200 innspill i tilknytning til oppstarten av planarbeidet. Dette gjelder innspill både til planprogrammet og rene arealinnspill.

Offentlige myndigheter og organisasjoner har gitt innspill på de interessene de er satt til å ivareta og hvordan kommuneplanen bør utformes for å imøtekomme disse interessene.

De store næringsforeningene har gitt nyttige innspill knyttet til næringsutvikling og interessene som de ivaretar herunder konkrete innspill knyttet til Kvadraturen, Sørlandsparken, Dyreparken, Mjåvann og Lohnelier.  

Velforeninger har spilt inn forhold knyttet til sine nærmiljøer. Det samme har foreldreutvalg ved skolene. Flere organisasjoner knyttet til naturvern har gitt sine innspill om å bl.a. ivareta naturmangfoldet.

Det er kommet innspill fra enkeltpersoner og flere innspill knytet til strandsonen både fra de som ønsker fortetting og videreutvikling av egne eiendommer og de som er imot slik utvikling.

Innspill til endringer i planprogrammet blir omtalt og behandlet i egen sak til bystyret i mai om fastsetting av planprogram. De mottatte arealinnspillene gjelder i hovedsak bolig-, fritidsbolig- og næringsformål. Innspillene viser stor spredning både i omfang og geografi. Det er kommet innspill fra hele kommunen. Disse blir gjennomgått og behandlet politisk i løpet av planprosessen. Se under for mer informasjon om prosessen videre.

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2019. Arealdelen følger opp samfunnsdelen som ble vedtatt juni 2018.       

Kommuneplanens arealdel for Songdalen 2012 

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 26.09.2012. 

Da kommunestyret vedtok planstrategi for valgperioden 2015-2019, vedtok de også å sette i gang med revisjon av kommuneplanen. Så begynte diskusjonen om kommunesammenslåing, og i juni 2017 gjorde Stortinget sitt vedtak.

På bakgrunn av dette bestemte kommunestyret å ikke revidere kommuneplanen, men fortsatt bruke den eksisterende inntil kommuneplan for ny kommune blir vedtatt.

Samfunnsdelen sine hovedsatsinger og hovedmålsettinger lå til grunn for utarbeidingen av arealdelen. Økonomiplanens handlingsprogram har også vært kommuneplanens handlingsdel.


Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 og overordnet arealstrategi 2017, gamle Kristiansand kommune         

Kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 20.09.2017.

Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Vedlegg 1 samfunnssikkerhet og beredskap, som er sammendrag av rapport om risikovurdering og samfunnssikkerhet i Kristiansand 2009, er erstattet av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i flere av dataene som ligger til grunn for temakartene er oppdatert etter at kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er endret på noen punkter etter vedtaket i september 2011:

Formannskapet vedtok mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Innbyggertorget, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi. Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53 i plandokumentet og ut. Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030 vedtatt 23.09.2020 erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.

Overordnet arealstrategi 2017 - 2030 - "En kompakt by ved sjøen"

Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i ny samfunnsdel 21.09.2017 erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.

Bakgrunnsmateriale

Fagnotater