Kommuneplanens arealdel - Hvordan vil vi utvikle Kristiansand?

KORT FORTALT

 • I nye Kristiansand kommune skal tre kommuneplaner bli til én.
 •  En kommuneplan består av to deler – samfunnsdelen og arealdelen. 
 • I 2020 ble samfunnsdelen vedtatt. Nå starter arbeidet med å lage arealdel for hele den nye kommune.
 • Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene som kommunedelplaner.
 • Arealdelen bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen.
 • Planprogrammet ble vedtatt i bystyret 26.05.21. Du kan følge planprosessen på denne nettsiden.
 • Den innledende fasen av planarbeidet med mulighet for å gi innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogrammet er nå gjennomført. Fristen var 19. mars. Kommunen har mottatt rundt 200 høringsuttalelser, inkludert cirka 150 innspill til nye utbyggingsområder.
 • Frem mot sommeren vil det bli gjennomført medvirkning og løpende orienteringer. Mer kommer over sommeren.

Arbeidet med arealdelen er i gang!

Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planen vil erstatte arealdelene fra de tidligere kommunene: gamle Kristiansand vedtatt 2011, Songdalen vedtatt 2012 og Søgne vedtatt 2019. Inntil ny arealdel er vedtatt gjelder disse planene som kommunedelplaner.

Hva handler arealdelen om?

Forside revidert.jpg

Last ned vedtatt planprogram her

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor vil vi bygge nye boliger? Hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være kultur- og tjenestetilbud, handels- og næringsvirksomhet? Hvor skal det være grøntområder? Hvordan skal vi best mulig ta vare på natur og landbruksområdene i kommunen? Og hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig effektivt og miljøvennlig? Hvordan kan arealbruken i kommunen bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Målet med arealdelen er at den skal bidra til å gjøre Kristiansand til det sosialt rettferdige lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med 80 % reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2015. Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

Med andre ord kommuneplanens arealdel skal være et tydelig styringsdokument for arealpolitikken i Kristiansand.

Planprogrammet er vedtatt

Bystyret har vedtatt planprogrammet i møtet den 26.5.21. Planprogrammet er revidert og endret etter de innkomne innspillene.

Du kan se saken fra bystyret her

Hva skjer fremover?

 • Innspillene til selve planarbeidet tas med i de interne faggrupper som jobber med utredningene som er fastsatt i planprogrammet, og i arbeidet med å forme det første planforslaget. 
 • De mange arealinnspillene vil bli vurdert opp mot den overordnede arealstrategien. Det skal forberedes en egen sak til formannskapet der innspillene som ikke er i tråd med den overordnede arealstrategien foreslås silt bort. Saken skal behandles etter sommeren.
 • De gjenstående arealinnspill vil være innspill som er i tråd med arealstrategien, samt arealinnspill om justering av formålsgrenser eller arealinnspill som blir vurdert å ha stor samfunnsnytte. Disse blir vurdert i konsekvensutredning av planforslaget.

Siling av arealinnspill

Ved oppstart av planarbeidet mottok kommunen omtrent 150 innspill til nye utbyggingsområder.

Administrasjonen har nå gjennomført en første vurdering av arealinnspillene og fremmet en politisk sak om siling av arealinnspillene. Saken ble behandlet i by- og stedtviklingsutvalget 30. september og kommer til behandling i formannskapet 3. november.

Saksframlegget  kan du lese her 

I innstillingen fra kommunedirektøren skilles det mellom arealinnspill som skal siles bort og ikke utredes i det videre planarbeidet, og arealinnspill hvor det er behov for ytterligere kunnskap før de anbefales innarbeidet i planforslaget eller ikke. Grunnlaget for silingen er overordnet arealstrategi, som inngår i kommuneplanens samfunnsdel og er beskrevet i planprogrammet til arealdelen kapitel 6.2.

Medvirkning

Hvordan kan befolkningen og de ulike samfunnsaktørene i kommunen bidra til å gjøre Kristiansand til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, med 80 % reduksjon av klimagassutslipp? Hvordan skal vi gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft?

God by- og stedsutvikling handler mye om å bygge videre på de kvalitetene som allerede er der. Inngående lokalkunnskap er grunnleggende for å identifisere hva som fungerer godt, hva som er viktig for stedets identitet og potensial for fremtida. Derfor er det viktig for kommunen å ha løpende dialog og medvirkning i arbeidet med arealdelen.

Formannskapet har fått et utkast til medvirkningsplan til orientering og behandling. Saken sier noe om ambisjoner, målgrupper og temaer som vi ser behov for informasjon og dialog om.

Medvirkning vil skje både før og etter sommeren, og parallelt med utredningsarbeidet i kommunen. Så her er det mulighet for å påvirke planforslaget.

Gjennomførte aktiviteter

 • Stedskvaliteter og transportløsninger i hverdagen
  Den digitale idédugnaden er nå avsluttet. Den tok for seg spørsmål om kvaliteter der du bor, hva vi bør ta vare på når vi bygger nye boliger, hva som kan forbedres, hvordan du opplever luftkvaliteten der du bor, og hvilke transportmiddel du bruker i hverdagen. Innspillene som ikke kan løses i kommuneplanen spilles videre til andre prosesser i kommunen. Resultatene skal gjennomgås og presenteres på Miljøuka 2021 – Bærekraftig sammen
 • Tre på gata!
  I løpet av sommeren har studentmedhjelpere vært i ulike bydeler med enkle spørsmål til de som de møter der og da. Svarene peker på et bilde av hva befolkningen er opptatt av, og er et innspill til arbeid med stedsutvikling i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Oppsummering legges ut etter hvert på denne siden.
 • Brev til elevrådene og fritidsklubbene i hele kommunen!
  Hva er arealdelen for noe, egentlig? Maria Isabella Mayora Synnes fra ungdommens bystyre forklarer dette i en enkel video som er sendt til alle elevråd og fritidsklubber i kommunen, sammen med enkle spørsmål om deres nærmiljø. Vi gleder oss til å vise dere hva de er opptatt av på Barnas arkitekturdag den 23. oktober.
 • Møte med næringslivet i vest
  Den 23. august møtte planleggerne representanter fra næringslivet i Søgne og Songdalen på et dialogmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansand.
 • Webinar om kunst og boligområder
  Den 26. august ble det gjennomført et webinar om kunst og kultur i stedsutvikling. Webinaret er et samarbeid med Cultiva som har delt ut penger til kunstprosjekter i hele kommunen. Refleksjonene er innspill til arbeidet med kulturstrategien og stedsutvikling i kommuneplanen.

Planlagte aktiviteter utover høsten

 • Møte med næringslivet
  Den 10. september planlegges et nytt møte med næringslivet fra hele Kristiansand. Møtet er i regi av Næringsforeningen i Kristiansand og foregår i deres lokaler i Dronningens gate 2.
 • Møte med Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen
  Den 17. september blir det et eget møte om Kvadraturen i regi av Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen.
 • Bylab på Tinnheia
  I regi av prosjektene Hei Tinnheia og SOSLOK organiseres det en bylab i uke 37 på Tinnheia som avsluttes med en bydelsfest. Planleggerne er til stede på torvet den 18. september og slår en prat med innbyggerne om utviklingen på Tinnheia. Les mer om programmet her.
 • Og mer kommer!
  Blant annet planlegger vi for aktiviteter under Miljøuka 2021 – Bærekraftig sammen og Barnas arkitekturdag 2021.
  Vi ønsker også å invitere oss ut i bydelene. Mer informasjon kommer etter hvert.'

Orienteringer i formannskapet

Dersom du er nysgjerrig på hvordan kommunens administrasjon jobber med hovedtemaer i planen, hvilke analyser som foretas og hvilke spørsmål de forsøker å besvare, kan du se presentasjoner fra orienteringer i formannskapet:

Tidligere faser i planprosessen

Digitale folkemøter 4. mars

Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalplanleggerne inviterer til digitale folkemøter om arbeidet med ny kommuneplan for Kristiansand den 4. mars 2021 kl.09.00 og kl.18.00.

Les mer om digitale folkemøter 4. mars her.

Se dem her:

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Formannskapet vedtok i møte 20. januar 2021 kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13.

Planprogrammet som sendes på høring er oppdatert som vedtatt i formannskapet punkt 3-5 med mindre redigering.

Formannskapet vedtok også fire andre punkt som de ønsker innspill på:

 1. Det bør være lettere å fortette boligområder og hytteområder. F.eks bør man kunne fortette mer i de områdene i strandsonen som er bygd ut, i stedet for å åpne nye områder.
 2. Tillate mer enkeltbebyggelse i nærområdene til folk. Det er litt mye fokus på transportkorridorene. Vi må ikke glemme de ytre delene av kommunen.
 3. Høringen ønsker innspill som klargjør hvilke mindre byggetiltak i 100-meters beltet (strandsonen) som tillates i kommuneplanen.
 4. Høringen skal avklare hvilken type byggetiltak i strandsonen som utløser krav om tilskudd til opparbeidelse av offentlige og/ eller allmenn tilgjengelige friluftsområder og brygger.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning er en særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene som vil komme av en arealplan eller tiltak.

Gi uttalelser til planprogrammet og formannskapet tilleggspunkt

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver kommunens arbeidsopplegg for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, herunder utredningstemaer, oppgaver og medvirkning.

Du kan påvirke planarbeidet ved å gi uttalelser med forslag til endring av planprogrammet og generelle eller konkrete forslag til hvordan planen bør utformes. Du kan også komme med konkrete forslag til hva arealene bør benyttes til.

Offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med organisasjonsnummer vil motta eget brev. Andre organisasjoner og privatpersoner informeres via annonser og kommunens internettside.

Innspill om arealbruk

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill knyttet til enkeltbygg eller mindre tiltak.

Et eget skjema skal benyttes til arealinnspill. Hensikten med skjemaet er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunen er ansvarlig for konsekvensutredningen.

Krav til arealinnspillene

 • Det må dokumenteres at de er gjennomførbare
 • Det må vises hvordan de følger opp kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi
 • Nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig.
 • Kartet må også vise hvor atkomsten til området er tenkt.
 • Kartet må inneholde eiendomsgrenser og være basert på best tilgjengelige basisdata. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes nedenfor under punkt 5.

Kapittel seks i planprogrammet utdyper nærmere dokumentasjonskrav som gjelder for innspill om endret arealbruk og hvordan innspillene vil bli vurdert.

Høringsfrist

Høringsfristen var 19. mars 2021.

Dokumenter i saken:

 1. Kristiansand kommune - Kommuneplanens arealdel melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (Høringsbrev)
 2. Formannskapsak
 3. Planprogram
 4. Skjema for arealinnspill
 5. Kartgrunnlag til arealinnspill
 6. Adresseliste høringsbrev
 7. Kommuneplanens samfunnsdel med overordnede arealstrategi
Har mottatt mange innspill

Formannskapet vedtok i møte 20. januar 2021 kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13. Høringsfristen gikk ut den 19. mars.

Takk til alle som har gitt innspill til planarbeidet og sendt inn sine arealinnspill! 

Kommunen har mottatt rundt 200 innspill i tilknytning til oppstarten av planarbeidet. Dette gjelder innspill både til planprogrammet og rene arealinnspill.

Offentlige myndigheter og organisasjoner har gitt innspill på de interessene de er satt til å ivareta og hvordan kommuneplanen bør utformes for å imøtekomme disse interessene.

De store næringsforeningene har gitt nyttige innspill knyttet til næringsutvikling og interessene som de ivaretar herunder konkrete innspill knyttet til Kvadraturen, Sørlandsparken, Dyreparken, Mjåvann og Lohnelier.  

Velforeninger har spilt inn forhold knyttet til sine nærmiljøer. Det samme har foreldreutvalg ved skolene. Flere organisasjoner knyttet til naturvern har gitt sine innspill om å bl.a. ivareta naturmangfoldet.

Det er kommet innspill fra enkeltpersoner og flere innspill knytet til strandsonen både fra de som ønsker fortetting og videreutvikling av egne eiendommer og de som er imot slik utvikling.

Innspill til endringer i planprogrammet blir omtalt og behandlet i egen sak til bystyret i mai om fastsetting av planprogram. De mottatte arealinnspillene gjelder i hovedsak bolig-, fritidsbolig- og næringsformål. Innspillene viser stor spredning både i omfang og geografi. Det er kommet innspill fra hele kommunen. Disse blir gjennomgått og behandlet politisk i løpet av planprosessen. Se under for mer informasjon om prosessen videre.

Info om planen

Planid.: 1600
Saksnummer: 2020021815

Kontaktpersoner:

 • Prosjektleder Jan Erik Lindjord
 • Planlegger Marit Eik
 • telefon: 38 07 50 00
Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2019. Arealdelen følger opp samfunnsdelen som ble vedtatt juni 2018.       

Kommuneplanens arealdel for Songdalen 2012 

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 26.09.2012. 

Da kommunestyret vedtok planstrategi for valgperioden 2015-2019, vedtok de også å sette i gang med revisjon av kommuneplanen. Så begynte diskusjonen om kommunesammenslåing, og i juni 2017 gjorde Stortinget sitt vedtak.

På bakgrunn av dette bestemte kommunestyret å ikke revidere kommuneplanen, men fortsatt bruke den eksisterende inntil kommuneplan for ny kommune blir vedtatt.

Samfunnsdelen sine hovedsatsinger og hovedmålsettinger lå til grunn for utarbeidingen av arealdelen. Økonomiplanens handlingsprogram har også vært kommuneplanens handlingsdel.


Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 og overordnet arealstrategi 2017, gamle Kristiansand kommune         

Kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 20.09.2017.

Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Vedlegg 1 samfunnssikkerhet og beredskap, som er sammendrag av rapport om risikovurdering og samfunnssikkerhet i Kristiansand 2009, er erstattet av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i flere av dataene som ligger til grunn for temakartene er oppdatert etter at kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er endret på noen punkter etter vedtaket i september 2011:

Formannskapet vedtok mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Innbyggertorget, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

 • "Styrke i muligheter" - 2011-2022 (pdf). Kommuneplanens samfunnsdel (seinere endret i bystyret 21. september 2017), og arealdel med hovedgrep (hovedgrep seinere endret i bystyret 21. september), planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning. 

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 21.09.2017. Det betyr at kommuneplanen Styrke i muligheter bare er gjeldende for arealdelen fra side 53 i plandokumentet og ut.

Overordnet arealstrategi 2017 - 2030 - "En kompakt by ved sjøen"

Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i ny samfunnsdel 21.09.2017 erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.

Bakgrunnsmateriale

Fagnotater