Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel for den nye kommunen starter høsten 2020.

Arealdelen skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi, som når er under arbeid. Du kan lese mer om/følge arbeidet med samfunnsdelen her.

Inntil ny arealdel er vedtatt vil kommuneplanens arealdel for de tre gamle kommunene gjelde som kommunedelplaner.        

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030

Kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2019. Arealdelen følger opp samfunnsdelen som ble vedtatt juni 2018.       

 

Kommuneplanens arealdel for Songdalen 2012 -

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 26.09.2012. 

Da kommunestyret vedtok planstrategi for valgperioden 2015-2019, vedtok de også å sette i gang med revisjon av kommuneplanen. Så begynte diskusjonen om kommunesammenslåing, og i juni 2017 gjorde Stortinget sitt vedtak.

På bakgrunn av dette bestemte kommunestyret å ikke revidere kommuneplanen, men fortsatt bruke den eksisterende inntil kommuneplan for ny kommune blir vedtatt.

Samfunnsdelen sine hovedsatsinger og hovedmålsettinger lå til grunn for utarbeidingen av arealdelen. Økonomiplanens handlingsprogram har også vært kommuneplanens handlingsdel.


Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 og overordnet arealstrategi 2017, gamle Kristiansand kommune         

Kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016.

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 20.09.2017.

Det betyr at kommuneplanen "Styrke i muligheter" bare er gjeldende for arealdelen fra side 53.

Vedlegg 1 samfunnssikkerhet og beredskap, som er sammendrag av rapport om risikovurdering og samfunnssikkerhet i Kristiansand 2009, er erstattet av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i flere av dataene som ligger til grunn for temakartene er oppdatert etter at kommuneplanen "Styrke i muligheter" ble vedtatt.

Kommuneplanens arealdel er endret på noen punkter etter vedtaket i september 2011:

Formannskapet vedtok mindre endring av kommuneplanens bestemmelser 17. april 2013.

Formannskapssaken 17. april 2013 omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte areaformål i sjø. Med bakgrunn i manglende presisering i tegnforklaring er sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, å anse som "ikke planlagte".

Bystyret behandlet endringen av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor i møte 21. september 2016, sak 122/16.

Kommuneplanens bestemmelser er oppdaterte i samsvar med vedtatte endringer etter 2011. Trykt planhefte og plankart er tilgjengelig på Innbyggertorget, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

  • "Styrke i muligheter" - 2011-2022 (pdf). Kommuneplanens samfunnsdel (seinere endret i bystyret 21. september 2017), og arealdel med hovedgrep (hovedgrep seinere endret i bystyret 21. september), planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning. 

Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I ettertid har bystyret vedtatt ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 21.09.2017. Det betyr at kommuneplanen Styrke i muligheter bare er gjeldende for arealdelen fra side 53 i plandokumentet og ut.

Overordnet arealstrategi 2017 - 2030 - "En kompakt by ved sjøen"

Overordnet arealstrategi med tilhørende retningslinjer i ny samfunnsdel 21.09.2017 erstatter føringer, utfordringer og hovedgrep (side 47-51) i kommuneplanen 2011.