Kommunedelplaner vedtatte

Hamrevann, planid 1372

Bystyret har i møte 1.juni 2016 vedtatt kommunedelplan for Hamrevann-området. Oppdatert planbeskrivelse med konsekvensutredning ble godkjent av formannskapet 24.8.2016.
Planvedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 og kan ikke påklages.

Departementet kan oppheve hele eller deler av planen, eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, innen 3 måneder etter at de har mottatt planen, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regionale planer, jfr. plan- og bygningslovens §11-16.

Planens dokumenter:

Planen kan også fås i papirform ved henvendelse servicetorvet i Rådhuskvartalet.

 

E18/E39, Ytre ringvei

Kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg Vige – Volleberg i Kristiansand og Songdalen ble vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 26.2.2016. Departementets vedtak har bakgrunn i innsigelser fra Statens vegvesen, region sør og Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen.

 

Kvadraturen og Vestre Havn 2011-2022, del 1 - Kvadraturen, planid 1264

Vedtatt 12. februar 2014.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn startet i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre havn, og planen ble derfor delt i to; del 1 – Kvadraturdelen og del 2 – Vestre havndelen.

 

Gatebruksplan for Kvadraturen

21. juni 2017 vedtok Bystyret en endring av temakart gatebruk i Kvadraturplanen (Gatebruksplan for Kvadraturen). Temakart gatebruk gir føringer for hvilken gatebruk det skal tilrettelegges for i de enkelte gater. Temakartet er et av flere temakart i kommunedelplan for Kvadraturen og vestre havn, del 1, vedtatt i 2014. Temakartet er forankret i kommunedelplanens bestemmelser og skal følges ved utvikling i Kvadraturen. Temakartet angir følgende formål: Hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelnett, gåvennlig, bomiljø og promenade. Hva de enkelte formål innebærer er angitt i kriterier for formålene.

Et levende bysentrum gjør en by verd å oppholde seg i, mens få ting er så trist og ødeleggende for en by som et «dødt» bysentrum. Skal Kristiansand være en attraktiv by å bo, jobbe, handle og leve i, må Kvadraturen by på opplevelser, mangfold og rom for utfoldelse. Folk må oppleve både at det er en grunn til å være i Kvadraturen, at det er trivelig å være der, og at det er mulig å komme seg dit. Planen tydeliggjør hvordan færre gateparkeringsplasser gjør det mulig med en utvikling av en mer attraktiv og trivelig by. En tilrettelegging for byliv og gående, sykkel og god kollektivfremføring bygger opp under Kvadraturens attraktivitet. Samtidig opprettholdes bilens tilgjengelighet til Kvadraturen for å kunne konkurrere med handelssentra utenfor byen.

Ved å flytte parkeringsplasser fra gateplan og inn i parkeringsanlegg frigjøres arealer. De frigjorte arealene kan brukes til å gjøre byen mer attraktiv å oppholde seg i, eller til å øke byens tilgjengelighet ytterligere ved å legge til rette for reisende med buss, sykkel og til fots. Færre gateparkeringsplasser gir mindre kjøring i gatene, med mindre støv, støy og utrygghet, og dermed et mye hyggeligere miljø å oppholde seg i.

 

Flekkerøy, deler av strandsonen, planid 1133

Kommunedelplan for Flekkerøy, deler av strandsonen ble vedtatt av Miljøverndepartementet 21.juni 2011. Bakgrunnen for at planen ble vedtatt av departementet var innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Miljøverndepartementets vedtok planalternativ 1 B med mindre justeringer. Eksisterende sjøboder er gitt arealformål «annet byggeområde, sjøbod/lager, brygge». Planen åpner ikke for fortetting og ny utbygging i planområdet eller endring av arealformål for eksisterende sjøbodområder til fritidsbebyggelse.

Når det gjelder historiske sjøboder vises det til at bebyggelsen på Flekkerøy, siden slutten av 1700-tallet, har utgangspunkt i fiske, og at oppbygging av sjøboder i strandsonene har skjedd over tid med utgangspunkt i fiske som næring. Miljøverndepartementet mener det vil vvære en lite ønskelig utvikling dersom de historiske sjøbodene over tid ville bli stående og forfalle og mener at dette gir grunnlag for at kommunen etter en konkret vurdering kan gi dispensasjon for innredning av kjøkken og eventuelt soverom i de historiske sjøbodene. For nermere informasjon om muligheter for dispensasjon kan du kontakte byggesaksavdelingen.

Her finner du plandokumenter og kart:

 

Havneplanen vedtatt 10.10.1995

Unntak: Kommuneplanen gjelder foran kommunedelplanen for Kristiansand havn når det gjelder Odderøya og arealene sydvest for Havnegaten (vist som senterområder på kommuneplanen).

 

E39, Gartnerløkka – Kleppland i Søgne

Kommunedelplan for E 39 ble behandlet i bystyret 16.februar 2005. Miljøverndepartementet godkjente, i brev av 3.juli 2006, bystyrets vedtak på strekningen Gartnerløkka og Hannevikdalen med tunellalternativ F/F3. Miljøverndepartementet behandlet planen med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen.

Plankart parsell 1 Gartnerløkka – Hannevikdalen
Trase for ny E39 mellom Gartnerløkka og Hannevika er senere justert i reguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet 18.2.2015. Dette innebærer at kommunedelplanen har lite relevans for denne strekningen.

Plankart parsell 2 Hannevikdalen-Kleppland
På strekningen fra Hannevikdalen til Fidjane vedtok bystyret utvidelse til 4 felt i dagens trasé fra (alt. G). Fra Fidjane vedtok bystyret nordre trase. Ny trase for E39 fra Fidjane og vestover vedtatt i kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg (26.2.2016 og detaljreguleringsplan for Kristiansand vest-Søgne øst. (21.6.2017)

Plankart

 

RV456 – Vågsbygdveien, planid 998, 1087 og 1252

 

Rv41/Rv451, Ny vei til Kjevik, planid 1368

Bystyret har vedtatt kommunedelplan for ny vei til Kjevik (18.februar 2015, sak 23/15). Det vedtatte alternativet C6D er knyttet til E18 i Timeneskrysset, går i tunell gjennom Moneheia kryssinger av Tovdalselva og adkomst til flyplassen fra sør i daglinje.

 

Sykkelekspressvei, planid 1402

Kommunedelplanen for sykkelekspressveg i Kristiansand ble vedtatt av Kristiansand bystyre 16.09.2015. Aktuelle dokument finner du nedenfor:

 

Kommunedelplan for Tangvall, planid 201405

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for Tangvall i møte 26.05.2016. Planen omfatter Tangvall sentrum og arealer vest og øst for sentrum.

 

Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer, planid 20050908

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer i møte 08.09.2005.

 

Kommunedelplanen for sykkel Søgne, planid 201222

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for sykkel 24.09.2015. Planen viser linjer over eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier i Søgne.