Kommunedelplaner vedtatte

Havneområde nord, Kongsgård–Vige, planid1441

Bystyret vedtok kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i møte 10.04.2019. Bystyrets vedtak er fattet medhold av plan- og bygningslovens §11-15.  

Innsigelse fra Bane Nor, med krav til nytt jernbanespor før flytting av containerterminalen ble ikke imøtekommet av bystyret. Kommunedelplanen ble derfor oversendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementet fattet i brev av 25.06.2020 slikt vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård–Vige, vedtatt av Kristiansand bystyre 10. april 2019. Departementets vedtak kan ikke påklages.  

Planbeskrivelse med konsekvensutredning er oppdatert i samsvar med vedtatt plan og ble lagt fram til orientering i formannskapet 07.09.2020. Planens dokumenter:

Vedtatte plandokumenter 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 25.06.2020 godkjent kommunedelplanen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent kommunedelplan for havneområdet nord, Kongsgård–Vige. Departementet tar ikke innsigelsen fra Bane NOR til følge. I avgjørelsen fra departementet framgår det at et rekkefølgekrav om jernbanespor kan utsette flyttingen av containerhavnen på ubestemt tid, og være til hinder for videre havne- og byutvikling. Dagens containerhavn på Lagmannsholmen ligger sentralt i byen. Ved å flytte containerhavnen kan området i stedet utvikles bymessig, slik kommunen lenge har ønsket. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup oppfordrer likevel Kristiansand kommune og Bane NOR til å fortsette samarbeidet for å få bygget jernbanespor til den nye containerhavnen. Du kan lese departementets avgjørelse i sin helhet her.

I teksten under finner du mye historikk, rapporter, politiske vedtak og uttalelser om kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige. Klikk på titlene under og du får frem detaljene.

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak 

Tre representanter i bystyret har krevd lovlighetskontroll av bystyrets vedtak av kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige. Bystyret behandlet kravet i møte 22.05.2019 og opprettholdt sitt vedtak. Saken er oversendt til fylkesmannen for behandling. Fylkesmannen har behandlet kravet om lovlighetskontroll og fattet slikt vedtak. Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages. I brevet opplyser også Fylkesmannen at de tar sikte på å forberede innsigelsessaken for oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av oktober. Innsigelsen fra Bane NOR er knyttet til manglende rekkefølgekrav om at dagens containerhavn ikke kan flyttes til nytt havneområde i Kongsgård-Vige før nytt jernbanespor med kobling til eksisterende jernbanenett er ferdigstilt.

Bystyresaken

Fylkesmannens svar 

Bystyret har sluttbehandlet kommunedelplanen

Bystyret godkjente meklingsprotokollen og sluttbehandlet kommunedelplanen 10.04.2019. Plankart og bestemmelser er oppdatert i samsvar med meklingsresultatet. Innsigelse fra Bane Nor, med krav til nytt jernbanespor før flytting av containerterminalen ble ikke imøtekommet. Dette spørsmålet skal avgjøres av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Også fylkestinget har godkjent meklingsprotokollen. Planen med den gjenstående innsigelsen til Bane NOR er oversendt til fylkesmannen, som skal gi sin samlede vurdering før saken sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Bystyresaken

Fylkestingsaken   

 

 

Innsigelser bortfalt

Innsigelser bortfalt Både Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune har hatt innsigelser knyttet til nedsprengning av Ringknuten, og mente at planforslaget ikke løste erstatningsareal for barn og unge på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen og Bane Nor mente videre at areal for jernbanetilknytning og lasteområde for fremtidig jernbane måtte fremgå av plankartet. Nå har Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Bane NOR og Kristiansand kommune hatt meklingsmøter både 14.12.18 og 27.02.19, hvor kommunen la fram nye skisser til løsning. Resultatet av meklingen ble at innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder, fremmet 10.10.17 falt bort. Det samme med innsigelsene fra Vest-Agder fylkeskommune. Videre anses innsigelsene fra Bane NOR, fra 29.09.17, som bortfalt, bortsett fra innsigelsen knyttet til manglende rekkefølgekrav om jernbaneforbindelse mellom Sørlandsbanen og Kongsgård. Kommunen har nå foreslått en jernbaneadkomst og areal til jernbane i plankartet. Kommunen og fylkeskommunen er også kommet til enighet om erstatningsareal for barn og unge. Erstatningsareal skal ivaretas ved planlegging av næringsområdene i Marvika  og grøntområdet på Gleodden , I tillegg til det som ligger i  høringsutkastet til kommunedelplan. De nye planene skal nå godkjennes av fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune, og videre etter hvert til behandling i bystyret i Kristiansand. Den gjenstående innsigelsen til Bane NOR oversendes Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Meglingsprotokollen

Om saken i Fædrelandsvennen

Ønsket mekling for å finne havneløsning

Kommunedelplanen for havneområdet Kongsgård-Vige var til politisk behandlingen for 2. gang høsten 2018.

Vil samle godstrafikken Etter første gangs behandling i 2017 mottok kommunen 329 høringsuttalelser. Disse er gjennomgått, vurdert og kommentert tematisk i saken som kommer til politikerne. Uttalelsene er også brukt til å kvalitetssikre planforslaget. Høringsuttalelsene fra innbyggere som er imot utbyggingen handler i stor grad om bekymringer knyttet til støy og betydning for miljøet i området. Vurderingene av uttalelser fra innbyggerne er tatt inn i de dokumentene som nå skal behandles politisk. Flere offentlige instanser kom med innsigelser under høringen. Det betyr at kommunen ikke kan godkjenne planen uten at innsigelsene blir løst. Det kan skje ved at politikerne endrer planen etter innsigelsene, eller at de løses i mekling mellom partene. Kristiansand kommune ønsker å samle håndteringen av godstrafikk i Kongsgård-Vige (med unntak av gods som transporteres via passasjerferger). I dag håndteres godstrafikken både på Lagmannsholmen i Vestre havn i sentrum og i Kongsgård-Vige-området.

Tilgang til sjøfronten i Vestre havn Ved å samle håndteringen i Kongsgård-Vige sikres sentrum gode utviklingsmuligheter, og innbyggerne får tilgang til sjøfronten i sentrum av byen. Kristiansand havn unngår også dobbeltinvesteringer i to havner over lengre tid. I uke 33 ble det sendt en informasjonsbrosjyre til innbyggere i områdene som ligger i nærheten av Kongsgård-Vige-området. Det var dessverre feil tall for skipstrafikken i brosjyren.

Brosjyren er oppdatert 16. august 2018

Politisk behandling høsten 2018 Rådmannen ser ikke muligheten for å imøtekomme alle innsigelsene, men anbefaler fortsatt at havneområdet i Kongsgård-Vige blir utvidet til å håndtere også den godstrafikk som i dag går til Lagmannsholmen i Vestre havn. Derfor foreslår han for politikerne at planen vedtas i formannskapet og at planen deretter oversendes Fylkesmannen til mekling for å finne en løsning. Hvis partene ikke blir enige i en mekling, avgjøres saken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksfremstilling og vedlegg    

Planlagt behandling av saken: By- og miljøutvalget: 6. september

Havnestyret: 11. september

Formannskapet: 26. september Bystyret: Avhengig av meklingsresultat.

Mer informasjon  

På denne informasjonssiden ligger en ligger en rekke dokumenter som er en del av grunnlaget for saken, blant annet innspill fra barn og unge, trafikkanalyser, støyanalyser og prognoser for godstransport. Disse finner du under avsnittene "Offentlig ettersyn - 2017",  "Forslag til plan", "Planprogram og konsekvensutredning" og "Sentrale grunnlagsdokumenter".  

Oppdatert ROS-analyse og notat Topdalsfjorden

Etter høringen er to utredninger oppdatert. I tillegg er bestemmelsene oppdatert og  kommuneoverlegen har gitt kommentarer til helsekonsekvensutredning og høringsinnspill for kommunedelplanen. Disse ligger som vedlegg til saken.

ROS-analysen

Forurensing og miljøkonsekvenser for Topdalsfjorden

Åpent møte - 2017

Ordfører Harald Furre inviterte til åpent møte om havneområdet nord, Kongsgård-Vige 19. september 2017. 

Informasjonsfolder 

Offentlig ettersyn - 2017

Formannskapet vedtok i møte 21.juni 2017 å legge forslag til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige ut til offentlig ettersyn (pbl § 11-14). Fristen for å komme med uttalelse var 10. oktober 2017. Formålet med planarbeidet er å sikre langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige, som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner.

Planforslaget ivaretar dette og legger til rette for å flytte containerhavna fra Vestre havn til Kongsgård-Vige. Ringknuten, deler av Ringåsen, Hesteheia og Torsviga omdisponeres fra grønnstruktur til havneformål. Planforslaget legger opp til at barn og unges bruk av arealene erstattes ved oppgradering av andre grøntområder i nærområdet. Grøntområdene i Marvika opprettholdes. Formannskapet ber spesielt om innspill på erstatningsareal for barn og unge, de økonomiske beregninger og totalkostnadene ved å flytte dagens containerhavn og funksjonsfordeling med andre havner.

  Delutredninger   linke direkte til dok 131 (p360 Støyvurdering år 2025 - 2065    linke direkte til dok 132 (p360 Støykart 0-alternativ Kongsgård-Vige    linke direkte til dok 133 (p360 Støykart Kongsgård-Vige, alt. 1 havneplan 2015   linke direkte til dok 134 (p360 Støykart Kongsgård-Vige alt. 2    linke direkte til dok 135 (p360 Støykart Vestre havn 0-alternativet   linke direkte til dok 136 (p360 Støykart Vestre havn uten containere    linke direkte til dok 137 (p360 Støykart anbefalt planforslag    linke direkte til dok 139 (p360 Arkeologisk rapport  linke direkte til dok 194(p360

Planbeskrivelse  

Plankart  

Bestemmelser  

Offentlig ettersyn   

Møte i formannskapet  

Delutredninger   

Kulturminner

 

 

Støyvurdering år 2025 - 2065  

Støykart 0-alternativ Kongsgård-Vige

Støykart Kongsgård-Vige, alt. 1 havneplan 2015  

 

Støykart Kongsgård-Vige alt. 2  

Støykart Vestre havn 0-alternativet  

 

Støykart Vestre havn uten containere  

 

Støykart anbefalt planforslag  

 

 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Jan Erik Lindjord, på mobiltelefon 934 38 767 eller planlegger Marit Eik, på mobiltelefon 464 23 416. Uttalelse innen 10. oktober 2017 eller  post til Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand (oppdatert etter 1.1.2020 Postadresse - Postboks 4 4685 Nodeland).

Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 201513219

e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Forslag til politisk behandling - 2017

Forslag til Kommunedelplan havneområdet nord, Kongsgård-Vige skal til politisk behandling med sikte på utsending på offentlig ettersyn. Saken vil bli behandlet i havnestyret 13. juni, by- og miljøutvalget 15. juni og i formannskapet 21. juni 2017. Etter at planen vedtas å sendes på offentlig ettersyn, vil det i høringsperioden være anledning til å gi uttalelser til planen. I høringsperioden blir det også arrangert åpne møter.

Orientering om planarbeid for formannskapet, havnestyret og by- og miljøutvalget

Rådgiver Jan Erik Lindjord orienterte formannskapet og by- og miljøutvalget om planarbeidet for havenområdet nord Kongsgård-Vige, på møte 24. mai 2017.  Kommunen informerte politikerne om prosessen og organisering av planarbeidet, og definerte planområdet og de viktigste problemstillingene, forteller Lindjord. - Vi har også fått utført en rekke støymålinger og trafikkanalyser. Oppsummert viser disse at selv med maksimal arealutvidelse og maksimal aktivitet, viser utredningene at støykonsekvensene er håndterbare. På lista over kartlegging er blant annet friluftsliv, barn og unges bruk av områdene på fritida, fornminner og nyere tids kulturminner. Vi ser på trafikkmengerl akternative jernbanetraseer og forslag til arealdisponering i strategisk havneplan. I planarbeidet  harvi også vurdert en forbindelsesveg mellom Vige og Marviksletta. Her kan du se hele presentasjonen til rådgiver Jan Erik Lindjord.

Forslag til plan - 2017 Forslag til kommunedelplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning finner du her.  Delutredningene som ligger til grunn for konsekvensutredningen, blant annet støyutredninger for tre framtidige alternativer for utvikling av havn i Kongsgård-Vige og Vestre havn for årene 2025, 2045 og 2065 finner du på knappene under. Det anbefalte planalternativet er en mellomting mellom planalternativ 1, som bygger på havneplanen 2015 og alternativ 2, som bygger på Kokkersvold-Seaportutredningen.

Delutredninger

 

Støyvurdering år 2025 - 2065  

Støykart 0-alternativ Kongsgård-Vige  

Støykart Kongsgård-Vige, alt. 1 havneplan 2015  

Støykart Kongsgård-Vige alt. 2  

Støykart Vestre havn 0-alternativet  

Støykart Vestre havn uten containere  

Støykart anbefalt planforslag

Arkeologisk rapport

Avgrensing av planområdet

Planområdet er avgrenset slik at det omfatter arealbehovet i det mest omfattende alternativet for havneutvikling, inklusiv buffersone mellom havna og omkringliggende boligområder. Planområdet kan reduseres underveis i prosessen.

Referansegruppe

Opprettelse av lokal referansegruppe Bystyret vedtok ved fastsettelse av planprogrammet 22. juni 2016 at det skulle opprettes en lokal referansegruppe bestående av bydelsrådet, velforeninger, beboerforeninger og næringslivet. Prosjektgruppa har funnet det mest hensiktsmessig å organisere samarbeidet i to gruppe, en for næringslivet og en som representerer innbyggerne. Det vil bli holdt dialogmøter mellom prosjektgruppa og referansegruppene. Møtene med referansegruppene vil være en arena hvor det orienteres om fagutredninger, og hvor det er åpent for innspill og tilbakemeldinger. Det blir felles møter mellom gruppene ved behov.

 

22. september 2016 ble det opprettet lokal referansegruppe med representanter fra Randesund bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger. Tanken er at møter med gruppa skal gi et grunnlag for gjensidig forståelse, kunnskapsdeling og kommunikasjon mellom befolkningen og prosjektgruppa. Den lokale referansegruppa, bestående av deltakere fra bydelsrådet, velforeninger og beboerforeninger ble opprettet på møtet og består av 12 medlemmer.

 

I det konstituerende møtet ble endringer i planprogrammet gjennomgått. Endringene i planprogrammet, som er vedtatt av bystyret juni 2016, innebærer blant annet endring i influensområdet som er tegnet opp (illustrasjon 2 i programmet). Deltakerne var opptatt av støy fra planområdet, hvordan støymålinger blir utført, beslutningen om å flytte containerhavna, om inntekt veier opp for kostnader ved flytting, forurensning av Topdalsfjorden og hvilken rolle referansegruppa vil bli gitt.  

Planprogram og konsekvensutredning

Bystyret fastsatte planprogrammet i møte 22. juni 2016

Fastsatt planprogram

Bystyresak fastsettelse av planprogram (Sak 91/16)

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet et planprogram (link) som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses.    

Formål med planarbeidet

Det legges til grunn følgende effektmål for planarbeidet: Langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner er sikret. Hensynet til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og Sømslandet, er ivaretatt. Havnas muligheter til utvikling innenfor økonomisk bærekraftige rammer er ivaretatt.

Informasjon og medvirkning

Det ble invitert til åpen dag 6.april 2016 i Salem Lund for å blant annet dele kunnskap om de omkringliggende områdene med planleggere. 25. april 2016 ble det i tillegg avholdt informasjonsmøte på Randesund bydelshus hvor det ble informert om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. Begge møtene ble avholdt i perioden mens planprogrammet var lagt ut til offentlig ettersyn.

Sentrale grunnlagsdokumenter

Bystyresak 80/2003 - Funksjonsfordeling mellom Vesterhavnen og Kongsgård-/Vigebukta

Bystyresak 47/2013 – Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket 2003

Havneplan 2015, for Kristiansand Havn ved Cowi 23.11.2013.pdf

Kokkersvold.Seaport Utredning for Kristiansand kommune.pdf

SITMA ny havnestruktur i Kristiansand

Godprognosen, COWI mai 2014.pdf

Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018.pdf

Innspill til vegtraseer og kryssløsninger, Marviksletta Vige vurdering utført av COWI, des. 2015.pdf

Kapasitetsberegninger Vige – Marviksletta, Rambøll dato 01.11.2015.pdf

Miljøoppfølgingsprogram, Kongsgård – Vige, Sinus, dato 23.4.2009.pdf Multiconsult Notat RIG01-131030, Torsvika.pdf

Multiconsult, Vigeboen-Ringsodden-311428 Notat RIG03-Utfyllingsfrekvens.pdf

NHO Logistikk og Transport, Potensiale for sjøtransport.pdf

Norconsult 2003 - Kongsgård . Vige havne- og industriområde Konsekvensutredning.pdf

Tilleggsutredning til konsekvensurtredningen, Civitias, 2004

NOTEBY, grunnundersøkelser for Stranddeponi, rapport nr 600121-2.pdf NTP Godsanalyse (Hovedrapport).pdf

NTP Godsanalyse, delrapport 2 Off. godkjente godsterminaler.pdf

NTP Godsanalyse, delrapport 3 Virkemidler og tiltak.pdf

Ringvirkningsanalysen for Kristiansand Havn KF, av Gemba Seafood 2014.pdf

Støyanalyse, Kilde akustikk, fra KU Kongsgård- Vige, dato 23.8.2002.pdf

Støyanalyse, Kilde akustikk, fra KU Kongsgård- Vige, tilleggsutredning, 15.1.2004.pdf

Støyanalyse, Kongsgård – Vige, for bebyggelsesplan, Sinus, dato 30.01.2009.pdf

Støyvurdering av Havneplanen, Cowi, dato 21.1.2015.pdf

Trafikkanalyse for Havneplanen, Cowi dato 26.11.2014.pdf

Trafikkanalyse for Marviksletta, Via Nova, dato 30.06.20111.pdf

Trafikkanalyse for Marviksletta, økt utnyttelse, ViaNova, dato 05.3.2015.pdf

Trafikkanalyse for Ytre Ringveg, Rambøll dato 27.5.2015.pdf

Varestrømsanalyse for Kristiansand Havn, Asplan - Viak.pdf

 

Barn og unges innspill

Barn og unges innspill til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård –Vige - rapport Barn og unges innspill til kommuneplanen - Innenfor Varoddbrua - rapport

Barn og unges innspill til kommuneplanen - Innenfor Varoddbrua - kart A

Barn og unges innspill til kommuneplanen - Innenfor Varoddbrua - kart B

Barn og unges innspill til kommuneplanen - Innenfor Varoddbrua - kart C

Barn og unges innspill til kommuneplanen – Langs sjø og vann i Randesund - rapport

Barn og unges innspill til kommuneplanen – Langs sjø og vann i Randesund - kart A

Barn og unges innspill til kommuneplanen – Langs sjø og vann i Randesund - kart B

 

Hamrevann, planid 1372

Bystyret har i møte 1.juni 2016 vedtatt kommunedelplan for Hamrevann-området. Oppdatert planbeskrivelse med konsekvensutredning ble godkjent av formannskapet 24.8.2016.
Planvedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 og kan ikke påklages.

Departementet kan oppheve hele eller deler av planen, eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, innen 3 måneder etter at de har mottatt planen, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regionale planer, jfr. plan- og bygningslovens §11-16.

Planens dokumenter:

Planen kan også fås i papirform ved henvendelse servicetorvet i Rådhuskvartalet.

 

E18/E39, Ytre ringvei

Kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg Vige – Volleberg i Kristiansand og Songdalen ble vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 26.2.2016. Departementets vedtak har bakgrunn i innsigelser fra Statens vegvesen, region sør og Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen.

 

Kvadraturen og Vestre Havn 2011-2022, del 1 - Kvadraturen, planid 1264

Vedtatt 12. februar 2014.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn startet i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre havn, og planen ble derfor delt i to; del 1 – Kvadraturdelen og del 2 – Vestre havndelen.

 

Gatebruksplan for Kvadraturen

21. juni 2017 vedtok Bystyret en endring av temakart gatebruk i Kvadraturplanen (Gatebruksplan for Kvadraturen). Temakart gatebruk gir føringer for hvilken gatebruk det skal tilrettelegges for i de enkelte gater. Temakartet er et av flere temakart i kommunedelplan for Kvadraturen og vestre havn, del 1, vedtatt i 2014. Temakartet er forankret i kommunedelplanens bestemmelser og skal følges ved utvikling i Kvadraturen. Temakartet angir følgende formål: Hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelnett, gåvennlig, bomiljø og promenade. Hva de enkelte formål innebærer er angitt i kriterier for formålene.

Et levende bysentrum gjør en by verd å oppholde seg i, mens få ting er så trist og ødeleggende for en by som et «dødt» bysentrum. Skal Kristiansand være en attraktiv by å bo, jobbe, handle og leve i, må Kvadraturen by på opplevelser, mangfold og rom for utfoldelse. Folk må oppleve både at det er en grunn til å være i Kvadraturen, at det er trivelig å være der, og at det er mulig å komme seg dit. Planen tydeliggjør hvordan færre gateparkeringsplasser gjør det mulig med en utvikling av en mer attraktiv og trivelig by. En tilrettelegging for byliv og gående, sykkel og god kollektivfremføring bygger opp under Kvadraturens attraktivitet. Samtidig opprettholdes bilens tilgjengelighet til Kvadraturen for å kunne konkurrere med handelssentra utenfor byen.

Ved å flytte parkeringsplasser fra gateplan og inn i parkeringsanlegg frigjøres arealer. De frigjorte arealene kan brukes til å gjøre byen mer attraktiv å oppholde seg i, eller til å øke byens tilgjengelighet ytterligere ved å legge til rette for reisende med buss, sykkel og til fots. Færre gateparkeringsplasser gir mindre kjøring i gatene, med mindre støv, støy og utrygghet, og dermed et mye hyggeligere miljø å oppholde seg i.

 

Flekkerøy, deler av strandsonen, planid 1133

Kommunedelplan for Flekkerøy, deler av strandsonen ble vedtatt av Miljøverndepartementet 21.juni 2011. Bakgrunnen for at planen ble vedtatt av departementet var innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Miljøverndepartementets vedtok planalternativ 1 B med mindre justeringer. Eksisterende sjøboder er gitt arealformål «annet byggeområde, sjøbod/lager, brygge». Planen åpner ikke for fortetting og ny utbygging i planområdet eller endring av arealformål for eksisterende sjøbodområder til fritidsbebyggelse.

Når det gjelder historiske sjøboder vises det til at bebyggelsen på Flekkerøy, siden slutten av 1700-tallet, har utgangspunkt i fiske, og at oppbygging av sjøboder i strandsonene har skjedd over tid med utgangspunkt i fiske som næring. Miljøverndepartementet mener det vil vvære en lite ønskelig utvikling dersom de historiske sjøbodene over tid ville bli stående og forfalle og mener at dette gir grunnlag for at kommunen etter en konkret vurdering kan gi dispensasjon for innredning av kjøkken og eventuelt soverom i de historiske sjøbodene. For nermere informasjon om muligheter for dispensasjon kan du kontakte byggesaksavdelingen.

Her finner du plandokumenter og kart:

 

Havneplanen vedtatt 10.10.1995

Unntak: Kommuneplanen gjelder foran kommunedelplanen for Kristiansand havn når det gjelder Odderøya og arealene sydvest for Havnegaten (vist som senterområder på kommuneplanen).

 

E39, Gartnerløkka – Kleppland i Søgne

Kommunedelplan for E 39 ble behandlet i bystyret 16.februar 2005. Miljøverndepartementet godkjente, i brev av 3.juli 2006, bystyrets vedtak på strekningen Gartnerløkka og Hannevikdalen med tunellalternativ F/F3. Miljøverndepartementet behandlet planen med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen.

Plankart parsell 1 Gartnerløkka – Hannevikdalen
Trase for ny E39 mellom Gartnerløkka og Hannevika er senere justert i reguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet 18.2.2015. Dette innebærer at kommunedelplanen har lite relevans for denne strekningen.

Plankart parsell 2 Hannevikdalen-Kleppland
På strekningen fra Hannevikdalen til Fidjane vedtok bystyret utvidelse til 4 felt i dagens trasé fra (alt. G). Fra Fidjane vedtok bystyret nordre trase. Ny trase for E39 fra Fidjane og vestover vedtatt i kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg (26.2.2016 og detaljreguleringsplan for Kristiansand vest-Søgne øst. (21.6.2017)

Plankart

 

RV456 – Vågsbygdveien, planid 998, 1087 og 1252

 

Rv41/Rv451, Ny vei til Kjevik, planid 1368

Bystyret har vedtatt kommunedelplan for ny vei til Kjevik (18.februar 2015, sak 23/15). Det vedtatte alternativet C6D er knyttet til E18 i Timeneskrysset, går i tunell gjennom Moneheia kryssinger av Tovdalselva og adkomst til flyplassen fra sør i daglinje.

 

Sykkelekspressvei, planid 1402

Kommunedelplanen for sykkelekspressveg i Kristiansand ble vedtatt av Kristiansand bystyre 16.09.2015. Aktuelle dokument finner du nedenfor:

 

Kommunedelplan for Tangvall, planid 201405

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for Tangvall i møte 26.05.2016. Planen omfatter Tangvall sentrum og arealer vest og øst for sentrum.

 

Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer, planid 20050908

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer i møte 08.09.2005.

 

Kommunedelplanen for sykkel Søgne, planid 201222

Kommunestyret i Søgne vedtok kommunedelplanen for sykkel 24.09.2015. Planen viser linjer over eksisterende og planlagte gang- og sykkelveier i Søgne.