Kommunedelplaner under arbeid

Kommunedelplan for kulturmiljø, kulturminner og landskap 

Formålet med planen er å gi en oversikt over viktige kulturhistoriske verdier slik at de kan ivaretas og bidra til bærekraftig utvikling i hele nye Kristiansand kommune. Det er utarbeidet flere planer og registreringer for alle tre sammenslåtte kommuner. Det er ingen grunn til å betvile kvaliteten på disse kartleggingene og verdivurderinger, men mange registreringer og planer er over 30 år gamle og det kan være behov for å kartlegge endringer, samt eventuelle nye kulturmiljøer og kulturminner, også i forbindelse med temaer som kan ha blitt mer aktuelle i løp av disse årene. Planen vil også inneholde en handlingsdel med prioriterte tiltak og prosjekter.

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn

Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok den 4.3.2021 å legge forslag til planprogram for kulturmiljøer, kulturminner og landskap ut til offentlig ettersyn i perioden 25.3.2021 – 7.5.2021. Det ble samtidig meldt om oppstart av planarbeidet.

 

Informasjon om eksisterende planer og registreringer av kulturminner er å finne på byantikvarens nettside.

Dersom du har spørsmål eller innspill til planarbeidet kan du kontakte oss på e-post.

Du kan sende høringssvar i vanlig post til:
Kristiansand kommune
By- og stedsutvikling
Postboks 4
4685 Nodeland

Vennligst merk «Kulturminneplan»  

 

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2

Formålet er å utarbeide en overordnet kommunedelplan som skal vise en trinnvis utvikling av Vestre havn-området. Planområdet omfatter Vestre havn fra Glencore og hele havneområdet ut til og med fyret på Odderøya. Vestre strandgate inngår i planområdet, samt jernbaneområdet helt opp til Grim.

Vedtatt planprogram

Våren 2016 fikk tre firma i oppdrag å utarbeide mulighetsstudier for en fremtidig utvikling av Vestre havn; Rambøll AS, Asplan Viak AS og Dyrvik Arkitekter AS. De leverte sine studier 13. mai.

Det er utarbeidet en kulturhistorisk analyse for Vestre havn:

Kontakt: e-post, dersom du har spørsmål eller innspill til planarbeidet.