Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for nytt bystyre til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver på overordna nivå i bystyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens planbehov knyttet til strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet. Forenklet kan planstrategien kalles for en «plan for planleggingen».

Ved behandling av planstrategien skal bystyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Den kommunale planstrategien for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. november 2019.

Kristiansand kommunes planstrategi som viser prioriterte planoppgaver i perioden 2019-2023 finner du her. Oppsummering av planoppgavene finnes under kapittel 10.

Planoppgaver som er prioritert i kommunal planstrategi får endelig prioritering og tildeling av ressurser gjennom rullering av planstrategien som inngår i årlig handlings- og økonomiplan. Rullert planstrategi for 2023-2026 finner du her.