Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for nytt bystyre til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver på overordna nivå i bystyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens planbehov knyttet til strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet. Forenklet kan planstrategien kalles for en «plan for planleggingen».

Ved behandling av planstrategien skal bystyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Den kommunale planstrategien for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. november 2019.

Planstrategien er først enstemmig vedtatt i Songdalen kommunestyre 20.3.2019, Kristiansand bystyre 20.3.2019 og Søgne kommunestyre 28.03.2019 og 25.4.2019. Planstrategien ble lagt fram for stadfesting for bystyret for ny kommune 27.11.2019. De tilsluttet seg vedtaket i de tre kommunene med et tillegg.

Vedtatt planstrategi innebærer at kommuneplanen skal revideres i to faser i perioden. Først utarbeides ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi med vedtak - innen september 2020. Deretter starter arbeidet med ny arealdel som skal vedtas innen 2022.

Kristiansand kommunes planstrategi som viser prioriterte planoppgaver i perioden 2019-2023 finner du her. Oppsummering av planoppgavene finnes under kapittel 10.

Planoppgaver som er prioritert i kommunal planstrategi får endelig prioritering og tildeling av ressurser gjennom rullering av planstrategien som inngår i årlig handlings- og økonomiplan. Oppfølging planstrategi 2021–2024 finner du her.

Planstrategien er utarbeidet på grunnlag av kommunens utfordringsbilde. Utfordringsbildet rulleres årlig. Siste versjon finner du her.

Vedlegg

Alle overordnede planer