Barn og unges representant i plan- og byggesaker

Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier. Barn og unges representant (BUR) skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

BUR deltar som fast medlem i by- og stedsutviklingsutvalget. Representanten har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke skal fungere som et lokalt barneombud, men konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.

Kontaktinformasjon

Helge Eiken er barn- og unges representant i Kristiansand kommune. Du kan kontakte han på mobil 99 78 62 36 eller ved å sende en e-post. 

Her kan du lese mandat for barn- og unges representant (pdf)  (word)