Barn og unges talerør i plansaker

Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier. BUR skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

BUR deltar som fast medlem i by- og miljøutvalget. Representanten har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke skal fungere som et lokalt barneombud, men konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.

Hallvard Auestad er barn- og unges representant i Kristiansand kommune.

Mandat for barn- og unges representant (pdf)       (word)