Veileder for grønn reise til jobb

I samarbeid med Rambøll Kristiansand har Kristiansand kommune utarbeidet en veileder, eller oppskrift for hvordan virksomheter kan stimulere ansatte til å reise miljøvennlig til jobb.Veilederen ble ferdig utarbeidet i 2019.

Veileder ferdig sept 2019.jpg

Veilederen var klar i august 2019. Fra venstre Line Østengen Aasgaard (Nordea Kristiansand), Bjørne Jortveit (Kristiansand kommune), Katrine Nesset (Rambøll), Smari Stav (Rambøll) og Simen Lossius Ellefsen (Nordea Kristiansand).

ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen har finansiert arbeidet med veilederen.

I kortform skal virksomhetene gjennomføre en reisevaneundersøkelse, lage handlingsplan og gjennomføre tiltak. En arbeidsgruppe hvor minst én fra ledelsen er med, skal sørge for gjennomføring av en god prosess og at tiltak blir gjennomført. Virksomhetene skal inkludere mobilitetsplanlegging som en del av sitt totale styringssystem.

Hensikten med veilederen er å stimulere til miljøvennlig reising til jobb og i tillegg miljøvennlige reiser i jobbsammenheng. Det skal stimuleres til å sykle, gå og ta kollektive transportmidler.
Det gir bedre helse og lavere utslipp av klimagasser. Nullvekst i biltrafikken er et konkret mål for Kristiansandsregionen.

Pilotfaser

Pilotfase 1: 2017-2019

I 2017 ble følgende fem piloter rekruttert til å være «forsøkskaniner» med tanke på å lage en regional veileder for mobilitetsplanlegging:

1.      Nikkelverket

2.      Nordea Kristiansand

3.      Songdalen ungdomsskole

4.      Songdalen rådhus

5.      Exstra Tangvall (matbutikk)

Det er laget en rapport som viser gjennomføring og resultater fra pilotbedriftene. På basis av kunnskap og erfaringer som ble høstet i dette arbeidet, ble det utarbeidet en veileder.

Pilotfase 2: 2019-2021

I løpet av 2019 ble det satsing videre på mobilitetsplankegging i. I november 2019 ble det invitert bedrifter / offentlige virksomheter til å bli med i ny runde – pilotfase 2.  Disse virksomheten deltar i prosjektet. Etter planen skal alle være i mål med tiltak i løpet av 2021.

1.      Elkem

2.      Universitetet i Agder

3.      Hennig-Olsen Is

4.      Agder Energi

5.      Kilden

6.      Asko Agder (Lillesand)

7.      Kruse Smith

8.      Solholmen skole

9.      Sjøstrand skole

Kontaktpersoner:

Katrine Valderhaug Jore
Katrine.S.Valderhaug.Jore@kristiansand.kommune.no

Bjørne Jortveit
bjorne.jortveit@krsitiansand.kommune.no

Dokumenter

Mobilitetsplanlegging for virksomheter – veileder  

Mobilitetsplanlegging for virksomheter – veileder i kortversjon

Mobilitetsplanlegging for virksomheter – rapport

Idébank

Handlingsplan