Spørsmål og svar om private avløpsløsninger

Hvorfor driver kommunen med opprydding i avløpsforhold?

Kommunen er forurensningsmyndighet og har rett og plikt til å føre tilsyn med alle utslipp fra private avløpsanlegg i kommunen. Kommunen skal kartlegge og følge opp alle utslipp fra avløpsanlegg. Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13.

Dette gjelder ikke kun for Kristiansand kommune, men for alle kommuner. I regional vannforvaltningsplan for Agder vannområde, er det satt frist for kartlegging og oppfølging av avløpsanlegg til utgangen av 2027.

Tjener kommunen penger på tilsynsgebyret?

Alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, må betale årsgebyr for tilsyn.

Kostnadene kommunen har med arbeidet er regulert gjennom gebyrforskriften vår og er i henhold til selvkostprinsippet. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsynet.

Kristiansand kommune har ansatt to personer som skal føre tilsyn med alle private avløpsanlegg i kommunen. Tilsynet inkluderer opprydding i gamle avløpsløsninger med pålegg om utbedring, samt oppfølging av eksisterende tillatelser.

Jeg har fått informasjonsbrev om opprydding i mitt område, hva betyr det for meg?

Det betyr at kommunen har startet opprydding der du har eiendom. Du vil få beskjed fra kommunen i eget brev dersom ditt anlegg trenger oppgradering. Enten har du:

 • et godkjent anlegg med gyldig utslippstillatelse
  • du ligger inne i systemet med regelmessig tilsyn av utslippet og trenger ikke gjøre noe
 • et godkjent anlegg som ble etablert med utslippstillatelse før 2007 (da vannforskriften ble implementert)
  • her vil det kunne komme krav om dokumentasjon på anlegget renseevne, eventuelt nytt anlegg og krav om fornyelse av utslippstillatelsen
 • et godkjent anlegg som ble etablert på en tid der det ikke var krav om utslippstillatelse
  • her kommer det krav om dokumentasjon på anleggets renseevne, eventuelt nytt anlegg og krav om ny utslippstillatelse
 • et anlegg etablert uten tillatelse
  • her kommer det pålegg om opprydding, du må søke om utslippstillatelse
Jeg har fått vedtak om stans i utslipp 

Det betyr at eiendommen har et utslipp som ble etablert på et tidspunkt da det ikke var krav til utslippstillatelse. I forurensningsforskriften § 12-16 gis kommunen anledning til å bestemme at slike anlegg er ulovlige innen en gitt frist. Det har Kristiansand kommune gjort i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra 2017, § 13. «Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. september 2018, så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilknytning til kommunalt avløpsnett.»

Ditt vedtak om stans i utslipp er et slikt enkeltvedtak og utslippet på din eiendom vil bli ulovlig dersom du ikke gjør tiltakene som er oppgitt i vedtaket innen fristen.

Ta kontakt med godkjent foretak som kan dokumentere avløpsanlegget på din eiendom og komme med forslag til oppgradering og søknad om fornyet utslippstillatelse.

Kommunen har trukket min utslippstillatelse

Kommunen har hjemmel i forurensningsloven § 18 til å trekke tilbake utslippstillatelser. I forbindelse med opprydding i avløpsforhold trekker kommunen tillatelser der anleggene er eldre enn 20-30 år og det ikke er kommet dokumentasjon som viser at anlegget fremdeles klarer rensekravene og der det er behov for fornyet tillatelse basert på dagens regelverk.

Ta kontakt med godkjent foretak som kan dokumentere avløpsanlegget på din eiendom og komme med forslag til oppgradering og søknad om ny utslippstillatelse.

Jeg har fått pålegg om opprydding

Utslippet på din eiendom er ulovlig og kommunen har hjemmel i forurensningsloven § 7 til å pålegge deg opprydding i avløpsforholdene dine.

Ta kontakt med godkjent foretak som kan komme med forslag til etablering av nytt anlegg og søknad om ny utslippstillatelse.

Hvordan får jeg et lovlig utslipp?
 • Ta kontakt med godkjent foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor privat avløpsrensing for å få status på ditt eksisterende avløpsanlegg/utslipp.
 • Er det behov for oppgradering av anlegget, kan et godkjent foretak prosjektere og søke om utslipps- og byggetillatelse for deg.
 • Søknader sendes til Kristiansand kommune, utslippstillatelsen må være godkjent før dere får behandlet byggesøknaden. Deretter etableres anlegget og det gis ferdigattest.
 • Undersøk med naboer om de også har behov for oppgradering, ved å samarbeide med naboer kan utgiftene reduseres.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er eier av avløpsanlegget som må leie inn foretak og dekke kostnadene for dette. 

Når du har ferdigattest på anlegget har du oppfylt kravet i vedtaket og saken avsluttes. Din eiendom legges inn i tilsynsordningen, der kommunen følger opp godkjente tillatelser. Dette tilsynet innebærer oppfølging av servicerapporter, tømmestatus og anleggsbesøk med uttak av vannprøver fra ditt avløpsanlegg.

Hvorfor får vi en frist for opprydding?

I pålegg om opprydding i avløpsforhold gir kommunen en frist for oppryddingen, dette for å ha kontroll og for å følge opp eiendommer som ikke etterfølger pålegget. Dersom det viser seg at dere får dårlig tid, er det viktig å kontakte kommunen og eventuelt søke om utsettelse.

Kan jeg søke om utsatt frist på pålegget?

Du kan søke om utsatt frist, dersom du ser at gjennomføring av tiltaket tar lengre tid enn antatt. Ta så snart som mulig kontakt med kommunen. Du må søke om utsettelse og begrunne søknaden. Forurensningsfare er avgjørende om en utsettelse kan innvilges. Vurderinger av anleggets tilstand, belastning og avstand til drikkevannskilder, naboer og liknende gjøres av kommunen.

Innvilget utsatt frist er et enkeltvedtak som kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningsloven kapitel IV.

Kan jeg klage på pålegget/vedtaket?

Alle enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel IV. Ta kontakt med saksbehandler dersom du trenger veiledning. Det er viktig at du klager innen fristen (tre uker), at du spesifiserer hva i vedtaket du klager på og hva du ønsker. Saksbehandler vil deretter gjøre en vurdering om vedtaket skal endres. Dersom saksbehandler ikke endrer vedtaket, blir klagen sendt til klagebehandling hos klageinstansen, dette er enten Statsforvalteren eller intern klagenemnd.

Hvordan kan kommunen vite at infiltrasjonsanlegget mitt ikke fungerer?

Kristiansand kommune har registrert rundt 1800 infiltrasjonsanlegg, de aller fleste er mer enn 20 år gamle. I forbindelse med oppryddingen i avløpsforhold undersøker vi arkivene våre og finner ut når det enkelte infiltrasjonsanlegget ble etablert. Ut ifra det vil vi sende ut varsel om opprydding, eventuelt varsel om tilbaketrekking av tidligere gitte utslippstillatelser.

Det er den som søker om tillatelse til å forurense (utslippstillatelse) som skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes jf. forurensningsloven § 12. Detaljerte krav til innhold for mindre renseløsninger fremgår i forurensningsforskriften § 12-4 og i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann (2017).

Det kan godt hende at ditt infiltrasjonsanlegg/avløpsløsning renser avløpsvannet i henhold til dagens rensekrav, men dette må dokumenteres dersom anlegget ble etablert for mer enn 20-30 år siden, eller vi ikke kan finne utslippstillatelsen. Kommunen sjekker alle arkiver, men har ikke ressurser til å fysisk undersøke alle anlegg. Forurensningsloven gir kommunen myndighet til å be om opplysninger om avløpsløsning på eiendommen din, og du som anleggseier plikter å dokumentere at ditt avløpsanlegg ikke forurenser.

I noen tilfeller vil deler av eksisterende avløpsløsning kunne benyttes videre, da må godkjent foretak søke om ny utslippstillatelse og vise til hvilke tiltak som må gjøres for at anlegget vil tilfredsstille dagens krav.

Vi ser at veldig mange eiendommer etablerte slamavskiller og infiltrasjonsgrøfter i 60- og 70-årene. Kravene i regelverket er mye strengere i dag enn det var på den tiden, i tillegg har en infiltrasjonsgrøft en begrenset levetid før den er «mettet» og ikke lenger renser avløpsvannet. I disse tilfellene ser det ut som anlegget fungerer, men det gjør det altså ikke.

Hvorfor er ikke en slamavskiller god nok renseløsning?

Slamavskiller alene er ikke godkjent renseløsning i Kristiansand kommune. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 11, ligger Kristiansand kommune i «følsomt område» og har krav til høyere rensekrav enn hva slamavskillere klarer alene. Dersom slamavskilleren holder dagens standard, kan et godt dimensjonert infiltrasjonsareal sørge for tilstrekkelig rensing. Eiendommen må i alle tilfeller ha en oppdatert utslippstillatelse etter dagens regelverk.

Det er den som søker om tillatelse til å forurense (utslippstillatelse) som skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes jf. forurensningsloven § 12. Detaljerte krav til innhold for mindre renseløsninger fremgår i forurensningsforskriften § 12-4.

Kan kommunen bevise at mitt anlegg forurenser?

Det kan godt hende at ditt infiltrasjonsanlegg/avløpsløsning renser avløpsvannet i henhold til dagens rensekrav, men dette må dokumenteres dersom anlegget ble etablert for mer enn 20-30 år siden, eller vi ikke kan finne utslippstillatelsen. Kommunen sjekker alle arkiver, men har ikke ressurser til å fysisk undersøke alle anlegg. Forurensningsloven gir kommunen myndighet til å be om opplysninger om avløpsløsning på eiendommen din, og du som anleggseier plikter å dokumentere at ditt avløpsanlegg ikke forurenser.

Det er den som søker om tillatelse til å forurense (utslippstillatelse) som skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes jf. forurensningsloven § 12. Detaljerte krav til innhold for mindre renseløsninger fremgår i forurensningsforskriften § 12-4.

Hvorfor kan vi ikke benytte eksisterende løsning?

I noen tilfeller vil deler av eksisterende avløpsløsning kunne benyttes videre, da må godkjent foretak søke om ny utslippstillatelse og vise til hvilke tiltak som må gjøres for at anlegget vil tilfredsstille dagens krav.

Vi ser at veldig mange eiendommer etablerte slamavskiller og infiltrasjonsgrøfter i 60- og 70-årene. Kravene i regelverket er mye strengere i dag enn det var på den tiden, i tillegg har en infiltrasjonsgrøft en begrenset levetid før den er «mettet» og ikke lenger renser avløpsvannet. I disse tilfellene ser det ut som anlegget fungerer, men det gjør det altså ikke.

Jeg har ikke innlagt vann i fritidsboligen min. Må jeg ha utslippstillatelse?

Fritidsbolig uten innlagt vann har i utgangspunktet ikke krav om utslippstillatelse.   Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner/røropplegg) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Hvordan kan jeg knytte meg til kommunalt avløpsnett?

Dersom du ønsker å knytte eiendommen din til eksisterende kommunalt avløpsnett (eller private ledninger som er tilknyttet kommunalt avløpsnett), må du ta kontakt med VA-avdelingen i kommunen (og eventuelt eier av den private ledningen du ønsker å benytte). Dersom det er flere eiendommer i nærheten kan det være lurt å samarbeide om en felles løsning for tilknytningen, da dette vil bli rimeligere.

Jeg har fått pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett. Kan jeg klage på pålegget?

Alle enkeltvedtak kan påklages. Ta kontakt med saksbehandler dersom du trenger veiledning. Det er viktig at du klager innen fristen (tre uker), at du spesifiserer hva i vedtaket du klager på og hva du ønsker. Saksbehandler vil deretter gjøre en vurdering om vedtaket skal endres. Dersom saksbehandler ikke endrer vedtaket, blir klagen sendt til klagebehandling hos Statsforvalteren.

Hvorfor må vi søke om utslippstillatelse?

Forurensningsloven § 7 forbyr alle å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Vanlig forurensning fra boliger og fritidshus er tillatt, men det må søkes om tillatelse, fordi ingen renseanlegg fjerner 100 prosent av forurensningen. Det vil alltid være en fare for forurensning når avløpsanlegg etableres. Kommunen kan tillate forurensning (utslipp av avløpsvann) dersom det er godt nok dokumentert at det planlagte utslippet ikke vil ha urimelige virkninger og området det gjelder tåler mer forurensning. Alle har krav på å få søknaden sin behandlet, men ingen har krav på å få utslippstillatelse. Dette er det opp til forurensningsmyndigheten å avgjøre. Vedtakene som kommunen treffer skal basere seg på faglige begrunnelser.

Søknad om utslippstillatelse behandles etter to regelverk, forurensningslovgivningen og plan- og byggesakslovgivningen. 

Det er den som søker om tillatelse til å forurense (utslippstillatelse) som skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes jf. forurensningsloven § 12. Detaljerte krav til innhold for mindre renseløsninger fremgår i forurensningsforskriften § 12-4.

Hva koster det å søke om utslippstillatelse?

Saksbehandling av utslippssøknader er regulert gjennom gebyrforskriften vår og er i henhold til selvkostprinsippet. Gebyr for utslippstillatelse vedtas årlig i kommunens gebyrregulativ.

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv?

Nei. Det er et krav i forurensningsforskriften § 12-4 om hva en søknad om utslippstillatelse skal inneholde og at dokumentasjon skal utføres av nøytralt fagkyndige. I lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann § 5 er det krav om at de som søker, prosjekterer eller utfører etablering av avløpsanlegg skal ha faglig kompetanse.

Hva betyr nøytral fagkyndig?

Forurensningsforskriften setter krav til at dokumentasjon av rensegrad skal utføres av nøytral fagkyndig. På miljodirektoratet.no er nøytral fagkyndig beskrevet slik: En uavhengig fagperson med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Fagpersonen eller det firmaet vedkommende er ansatt i bør ikke ha tilknytning til noen spesiell teknologi eller produsent, men forsøke å etablere den renseløsning som er best egnet. Kommunen må utvise skjønn i skjæringspunktet mellom nøytral og kompetent. Det kan også leses mer om nøytral fagkyndig på spørsmål/svar sidene til avlop.no.

Kan jeg samarbeide med naboer om avløpsløsning?

Ja, samarbeid mellom flere eiendommer gir redusert kostnad i forbindelse med søknad og etablering av anlegg. I tillegg faktureres tilsynsgebyret per anlegg og ikke per eiendom. Utgifter til slamtømming vil også fordeles på medeiere, selv om alle eiendommer må betale abonnementsgebyr for slamtømming.

Det er viktig å ha gode sameieavtaler og sørge for at disse er tinglyst. Dersom eiendommer skifter eiere er det en rett og plikt å være medlem i andelslaget.

Kan jeg klage på vedtaket?

Både søker og berørte naboer kan klage på utslippstillatelsen. Ta kontakt med saksbehandler dersom du trenger veiledning. Det er viktig at du klager innen fristen (tre uker) og at du spesifiserer hva i vedtaket du klager på og hva du ønsker. Saksbehandler vil deretter gjøre en vurdering om vedtaket skal endres. Dersom saksbehandler ikke endrer vedtaket, blir klagen sendt til klagebehandling hos klagenemnda.

Gjelder kravene til renseffekt i forurensningsforskriften for avløp som kun inneholder gråvann?

Lokal forskrift § 8 inneholder rensekravene til alle typer utslipp og krever at Tot-P er under 1,0 mg/l og at BOF5 er under 25 mg/l. 

«Tot-P er total mengde fosfor i vannet. BOF5 er biokjemisk oksygenforbruk, et mål på mengde oksygen som forbrukes i løpet av fem dager når organisk stoff brytes ned i vann. Parameteren beskriver i stor grad det oksygenforbruk som avløpsvannet vil representere ved utslipp i resipienten, og er en nyttig faktor ved undersøkelse av vannforurensning.» Les mer hos NIBIO.

Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpsvann fra hytte/bolig skal føres til en tett oppsamlingtank? -Da blir det jo ikke utslipp ved hytta.

Tette tanker fører til hyppig tømming. Lokal forskrift tillater ikke å føre samlet avløpsvann til tett tank. Tett tank kan kun benyttes til oppsamling av svart vann (avløpsvann fra WC). Gråvann (avløpsvann fra kjøkken, bad) skal renses i separat renseløsning. Tett tank kan godkjennes som midlertidig løsning, hvis det ikke er mulig å etablere en annen renseløsning. 

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og bærer vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank?

Det er kun avløpsfritt toalett som er unntatt utslippstillatelse. Dersom du installerer vannklosett eller vannbesparende toalett må du søke om utslippstillatelse, selv om du ikke har innlagt vann. Du må imidlertid sjekke med byggesaksavdelingen dersom du skal grave ned tanken.

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?

Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Hvilken avløpsløsning skal jeg velge?

Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom, størrelsen på utslippet og avstand til brønner og badeplasser og lignende, som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny avløpsløsning.

For å avklare grunnforhold og eventuell risiko for forurensning, må eier av avløpsanlegget ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse. Det må gjennomføres grunnundersøkelser, vurdere riktig renseløsning, prosjektere avløpsanlegget og sende inn en søknad om utslippstillatelse.  Ved etablering og oppgradering av avløpsanlegg vil infiltrasjonsanlegg være en aktuell løsning for en stor andel av eiendommene i kommunen. I alle søknader om utslippstillatelse skal mulighet for infiltrasjon vurderes før andre avløpsløsninger godkjennes.

Hvilke naboer og berørte parter må jeg varsle?

Med naboer menes alle som grenser til søkerens eiendom/festetomt eller andre som utslippet kan få betydning for. Andre berørte parter kan være offentlige organer, organisasjoner, foreninger og lag med interesse i saken.

Hvorfor må vi betale selv?

Eiendomseiere er selv ansvarlig for utslipp på egen eiendom. I tettbebyggelse er eiendommer pliktig å tilknytte seg kommunalt avløpsnett, betale tilknytning og løpende gebyrer.

Hvorfor bygger ikke kommunen ut det kommunale avløpsnettet?

Kommunen har ikke en forpliktelse til å etablere kommunale avløpsledninger i hele kommunen. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av den samfunnsmessige kost/nytte forbundet med en ledningsfremføring til det aktuelle området. Her vil kostnadene med ledningsfremføringen sett i forhold til hvor mange eiendommer den skal betjene, være et vesentlig moment i vurderingen.

Det er kommunens VA-avdeling som er anleggseier og det er Statsforvalteren som er forurensningsmyndighet. Den kommunale forurensningsmyndigheten har bare myndighet for avløpsanlegg i forurensningsforskriften kapittel 12 og 13. Kapittel 12 gjelder for avløpsanlegg under 50 pe (pe er personekvivalent og vi regner 5 pe som normalhusholdning). Kapittel 13 gjelder avløpsanlegg fra 50 pe til under 2000 pe med utslipp til innsjø og elv og under 10000 pe til sjø.

Hvorfor må vi ha serviceavtale?

Alle avløpsanlegg har behov for drift og vedlikehold, dette gjelder både enkeltanlegg og større fellesanlegg. Vedlikeholdskravet vil variere mellom de ulike anleggene. I Kristiansand kommunes lokale forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann er det et krav i § 11 at alle anleggstyper skal ha særskilt serviceavtale. Kravene til de ulike anleggene er beskrevet i tekniske bestemmelser som følger den lokale forskriften.

Erfaringsvis er det rørlegger, teknikker, representant fra leverandører, avløpsrådgiver eller lignende virksomhet som tar på seg serviceoppdrag. Det er viktig at den som skal utføre service på et avløpsanlegg har tilstrekkelig kompetanse. Det vil si at vedkommende må ha god innsikt i den aktuelle renseløsningen, og forstå hva utslippstillatelsen går ut på. Hva som er god nok kompetanse hos en serviceperson vil derfor varierer fra anleggstype til anleggstype.

En serviceavtale med foretak med god kompetanse øker sannsynligheten for:

 • god drift og vedlikehold av anlegget
 • lang levetid
 • lavest mulig vedlikeholdskostnader
 • minst mulig utslipp
Jeg har dårlig økonomi, finnes det støtteordninger?

Kristiansand kommune har ingen øremerkede støtteordninger til utbedring av avløpsanlegg. Ta kontakt med banken din, eller eventuelt NAV for å finne muligheter for lån eller støtte.

Hvordan kan kommunen bestemme over min eiendom?

Gjennom forurensningsloven og forurensningsforskriften er kommunene gjort til forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. Kommunene har rett og plikt til å følge opp at bestemmelser i lovverket overholdes. Kommunen gir utslippstillatelser, følger opp eksisterende anlegg og sørger for at alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett har godkjent renseløsning for avløpsvannet.

Gjør nabokommunene det samme?

Kommunen har plikt til å følge opp alle utslipp som omfattes av kapittel 12 i forurensningsforskriften (mindre avløpsanlegg). I regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion 2022-2027 er ett av tiltakene kommunene skal gjennomføre dette:

«Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp der de er myndighet, det vil si kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften. Kommunen gir pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, og skal sette i verk tiltak slik at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13.»

Alle kommuner i Norge har samme plikt for å følge opp mindre avløpsanlegg, det er imidlertid stor forskjell på hvor langt de ulike kommunene har kommet i oppryddingsarbeidet. På Østlandet startet flere kommuner opp med opprydding allerede tidlig på 2000-tallet.

Landbruk forurenser da mer enn private avløp, hvorfor må vi gjøre tiltak?

Miljøvernenheten i Kristiansand kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann opp til en viss størrelse. (Statsforvalteren er for eksempel forurensningsmyndighet for de store kommunale renseanleggene.) Vi er ikke myndighet når det gjelder forurensning fra landbruket, der er det Parkvesenet, som landbruksforvaltning, som jobber med utfordringer og tiltak etter vannforvaltningsplanen for Agder vannregion.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr?

Kontroll- og tilsynsgebyr private avløpsanlegg er et årsgebyr som faktureres alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet, og har ansvaret for å overvåke miljøtilstanden i de lokale vassdragene og kartlegge mulige utslipp fra private avløpsanlegg. I Kristiansand kommune er det miljøvernenheten som er ansvarlig for tilsynet.

Kontroll- og tilsynsgebyret er et selvkostområde, det vil si at gebyret finansierer alt arbeidet kommunen har med å kontrollere forurensning fra utslipp fra private avløpsanlegg. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsynet.

Gebyret faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år.

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret hvert år.

Hva innebærer kommunens tilsyn?

Tilsyn er et systematisk kontrollarbeid som ofte foregår områdevis. Gjennomføringen av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:

 • Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
 • Sende ut spørreskjema hvis det er uklarheter
 • Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
 • Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet
 • Kontrollbesøk. Dette varsles i forkant
 • Eventuell prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt
 • Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget.
 • Tilsynsrapport
 • Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om retting
Hvorfor må vi ha serviceavtale når vi betaler tilsynsgebyr?

Service og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle godkjente avløpsanlegg skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Dette for å sørge for regelmessig service på anlegget. Service inkluderer for eksempel etterfylling av kjemikalier (minirenseanlegg), ettersyn på elektroniske enheter, sjekk at spredegrøfter ikke er tette og at anleggene fungerer slik utslippstillatelsen krever.

Tilsynet utføres av kommunen som forurensningsmyndighet. Kommunen er forpliktet til å overvåke miljøtilstanden og, om nødvendig, sette i verk tiltak i de lokale vassdragene. Målsetningen er at alle avløpsanleggene i Kristiansand kommune oppfyller rensekrav i forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp av avløpsvann.