Tilskudd til solceller for borettslag og seksjonssameier i Kristiansand

KORT FORTALT

  • Det er mulig å søke om tilskudd til solceller for borettslag og seksjonssameier (minst 10 boenheter) i Kristiansand også i 2022
  • Det gjenstår rundt 3,7 millioner kroner i fondet. 
  • Søknader behandles fortløpende frem til årlige midler er brukt opp.
  • Det gis støtte for inntil 40% av godkjente kostnader, med en øvre grense på 300.000 kroner per borettslag/seksjonssameie.

Om tilskudd til solceller for borettslag og seksjonssameier

Solceller er i dag en god kilde til produksjon av fornybar energi. Potensialet for å produsere egen solenergi i Norge er stort, og Sørlandet er blant de områdene som har den høyeste solinnstrålingen i Norge. De fleste solcelleanlegg kan operere i 25-30 år uten store drifts- eller vedlikeholdskostnader, og kan bidra til økt bruk av fornybare energikilder, samt reduserte strømutgifter for husholdninger, borettslag og næringsbygg.

Prosjekter som får støtte gjennom denne ordningen må gjennomføres innen to år etter at søknaden er innvilget. 

Den som søker må ha rett til å handle på vegne av kompetent myndighet i borettslaget.  Borettslagene kan søke og få avklart investeringsstøtte til solcelleanlegget før de forplikter seg til å gjennomføre prosjektet.

Beregningen av støtten tar utgangspunkt i det vedlagte pristilbudet. 

Endringer i solcellefondet fra 2022

Bystyret vedtok i forbindelse med økonomiplanprosessen i desember 2021 at fondet ikke videreføres etter 2021. Midlene for 2022 og 2023 er omdisponert til andre formål, men det er bekreftet at ordningen kan driftes i 2022 med midlene som stod igjen fra 2020 og 2021. Vurderer dere å søke, må det skje i løpet av 2022.

I januar ble det edtatt nye retningslinjer for solcellefondet, som gjelder for i år. Her kommer det frem at det maksimale støttebeløpet er økt fra 100.000 til 300.000, og den maksimale støttesatsen er økt fra 30% til 40 %. Det er dermed mer gunstig å søke nå, siden det er mulig å få støtte til en større del av utgften. 

I tillegg inkluderer ordningen nå også seksjonssameier med minst ti boenheter, i tillegg til borettslag.

Søknadsskjema for tilskudd til solcelleanlegg

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskudd til solceller i borettslag.pdf

Les om Valhallabakken borettslag som la solceller på taket i 2021.

Ofte stilte spørsmål

Kan sameier få støtte?
Etter bystyrets vedtak 19.01.2022 kan seksjonssameier med minst 10 boenheter få støtte i tillegg til borettslag. 

Vil tiltaket være søknadspliktig etter plan og bygningsloven?
Det er flere momenter som kan spille inn for hvorvidt et tiltak vil være søknadspliktig etter plan og bygnigsloven. Se byggesak sin veiledningside om byggesøknader og nasjonal veiledning.docx med informasjon til både tiltakshaver og søker om solenergianlegg. Denne ordningen retter seg mot borettslag. Et anlegg som dekker flere bruksenheter/brannceller vil være søknadspliktig. Borettslaget må bruke et ansvarlig foretak når det sendes inn søknad etter plan og bygningsloven.

Er det begrensninger på hvor man kan etablere reflekterende takflater?
Noen reguleringsplaner kan ha krav til materialbruk på tak, og noen ganger kan regulering til bevaring være utfordrende. Vi oppfordrer til å sjekke reguleringsbestemmelsene for eiendommen.

Hvor lang tid bruker dere på å behandle en søknad om tilskudd til solcelleanlegg? Når søknaden er komplett, med alle nødvendige vedlegg og bekreftelser, skal kommunen normalt svare ut innen en måned. Vi antar at det går fra 1-3 uker før dere får svar. Merk at det også må søkes om tillatelse etter plan og bygningsloven.

solceller.jpg

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhusgata 18. Åpent kl 8-15.
Telefon: 38 07 50 00
Epost