Tilskudd til solceller for borettslag i Kristiansand

KORT FORTALT

  • Bystyret har vedtatt å innføre et tilskudd til solceller for borettslag i Kristiansand
  • Det er bevilget 2 millioner kroner per år og ordningen gjelder for perioden 2020-2023
  • Søknader behandles fortløpende frem til årlige midler er brukt opp.
  • Det gis støtte for inntil 30% av godkjente
    kostnader, med en øvre grense på 100.000 kroner per borettslag.

Om tilskudd til solceller for borettslag

Solceller er i dag en god kilde til produksjon av fornybar energi. Potensialet for å produsere egen solenergi i Norge er stort, og Sørlandet er blant de områdene som har den høyeste solinnstrålingen i Norge. De fleste solcelleanlegg kan operere i 25-30 år uten store drifts- eller vedlikeholdskostnader, og kan bidra til økt bruk av fornybare energikilder, samt reduserte strømutgifter for husholdninger, borettslag og næringsbygg.

Prosjekter som får støtte gjennom denne ordningen må gjennomføres innen to år etter at søknaden er innvilget. 

Den som søker må ha rett til å handle på vegne av kompetent myndighet i borettslaget.  Borettslagene kan søke og få avklart investeringsstøtte til solcelleanlegget før de forplikter seg til å gjennomføre prosjektet.

Kun prosjekter med oppstart i 2020 og senere vil bli vurdert. 

Beregningen av støtten tar utgangspunkt i det vedlagte pristilbudet. 

Søknadsskjema for tilskudd til solcelleanlegg

Retningslinjer for tilskudd til solceller i borettslag.pdf

Les om Valhallabakken borettslag som la solceller på taket i 2021.

Ofte stilte spørsmål

Kan sameier få støtte?
Det kan også tenkes at det er andre organisasjonsformer enn borettslag som kunne falle inn under en tilskuddsordning, f.eks. eierseksjonssameier. Det er mange borettslag i Kristiansand kommune. Dersom det blir for mange som gis mulighet til å søke en tilskuddsordning, vil dette lettere kunne føre til at innsatsen ikke blir så konsentrert at den oppfyller hensikten med støtteordningen. Kommunedirektøren anbefaler derfor at budsjettmidlene i sin helhet rettes mot borettslag som ønsker å etablere solcelleanlegg. Når en får erfaringer fra denne ordningen, vil en senere kunne disponere annerledes.

Vil tiltaket være søknadspliktig etter plan og bygningsloven?
Det er flere momenter som kan spille inn for hvorvidt et tiltak vil være søknadspliktig etter plan og bygnigsloven. Se byggesak sin veiledningside om byggesøknader og nasjonal veiledning.docx med informasjon til både tiltakshaver og søker om solenergianlegg. Denne ordningen retter seg mot borettslag. Et anlegg som dekker flere bruksenheter/brannceller vil være søknadspliktig. Borettslaget må bruke et ansvarlig foretak når det sendes inn søknad etter plan og bygningsloven.

Er det begrensninger på hvor man kan etablere reflekterende takflater?
Noen reguleringsplaner kan ha krav til materialbruk på tak, og noen ganger kan regulering til bevaring være utfordrende. Vi oppfordrer til å sjekke reguleringsbestemmelsene for eiendommen.

Hvor lang tid bruker dere på å behandle en søknad om tilskudd til solcelleanlegg? Når søknaden er komplett, med alle nødvendige vedlegg og bekreftelser, skal kommunen normalt svare ut innen en måned. Vi antar at det går fra 1-3 uker før dere får svar. Merk at det også må søkes om tillatelse etter plan og bygningsloven.

solceller.jpg

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhusgata 18. Åpent kl 8-15.
Telefon: 38 07 50 00
Epost