Klima- og miljøstrategi frem mot 2030

Klimaendringene og tap av naturmangfold er en av de største utfordringer vårt samfunn står ovenfor. Politikerne har vedtatt at det skal utarbeides en overordnet klima- og miljøstrategi som viser hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn, og en sirkulær økonomi hvor ressursene kan gjenbrukes.

KORT FORTALT

 • På denne siden finner du informasjon om pågående arbeid med ny strategi.
 • Våren 2021 gjennomførte vi digitale møter for å få innspill fra både bedrifter, organisasjoner og innbyggere. 
 • Strategien er på høring og har høringsfrist 15. august 2022. 
 • Strategien vedtas politisk høsten 2022 og følges opp av en konkret handlingsplan. 

Medvirkning

Våren 2021 har vi samlet innspill fra faggrupper, organisasjoner, innbyggere og fra interne diskusjoner.

På denne siden kan du se hva innbyggerne har vært opptatt av.

Status for arbeidet med Klima- og miljøstrategi: 

Etter de grundige innspillsrundene har prosjektgruppen jobbet med å fullføre Klima- og miljøstrategien. Strategien er nå ute på høring, og alle som ønsker, kan gi innspill. 

Kristiansand kommune ønsker at høringsrunden skal bidra til at Klima- og miljøstrategien blir et enda tydeligere styringsdokument for klima- og miljøarbeidet i hele Kristiansandsamfunnet. Send oss gjerne også innspill til konkrete tiltak for å oppnå klima- og  miljømålene.

Her kan du lese mer om hvordan du kan sende inn innspill, og finne gjeldende dokumenter i kort- og langversjon. 

Videre behandling av klima- og miljøstrategien

Etter høringsfristen er ute, vil innspill gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar planen etter høringsrunden høsten 2022. Strategien følges opp av en konkret handlingsplan.

Viktige føringer for arbeidet

Strategien inneholder konkrete mål og retninger og bygger på de føringer som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Strategiarbeidet vil særlig sette fokus på tre mål som følger av samfunnsdelen: 

 • Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 
 • I Kristiansand oppnår kommune og innbyggerne mer med mindre ressursbruk 
 • Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet 

Den nye klima- og miljøstrategien gir retning for hvordan Kristiansand (både kommuneorganisasjon, kommunale foretak og Kristiansand-samfunnet) skal omstille seg til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. En helt nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn er å gå fra en lineær økonomi til en sirkulærøkonomi. Det vil være viktig med fokus på totalt klimafotavtrykk (det vil si reduksjon av både direkte og indirekte utslipp). Klimaomstillingsarbeidet vil kreve innovative løsninger,  samskaping og samarbeid mellom kommunen, offentlige aktører, universitetet/forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne.

Hovedsatsingsområder:

I strategien trekkes det frem seks områder det skal satses på:

 1. Arealbruk og biologisk mangfold
 2. Mat og jordbruk
 3. Grønn mobilitet og logistikk
 4. Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling
 5. Forbruk og avfall
 6. Grønn omstilling i næringslivet
 7. Klimaledelse

 

Kontaktinformasjon

Klima og arealutvikling
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 
Telefon: 38 07 50 00
Epost