Klima- og miljøstrategi frem mot 2030

Klimaendringene og tap av naturmangfold er en av de største utfordringer vårt samfunn står ovenfor. Politikerne har vedtatt at det skal utarbeides en overordnet klima- og miljøstrategi som viser hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn, og en sirkulær økonomi hvor ressursene kan gjenbrukes.

KORT FORTALT

  • På denne siden finner du informasjon om pågående arbeid med ny strategi.
  • Det er lagt opp til en prosess for å få innspill fra både bedrifter, organisasjoner og innbyggere. 
  • Det legges opp til fysiske møter og mulighet for digitale innspill.
  • Ny Klima og miljøstrategi skal vedtas i desember 2021.

Vi vil høre din stemme!

Våren 2021 håper vi på mange innspill til strategien. Det blir invitert til fagdiskusjoner, og det skal opprettes en digital innspillskanal på denne siden. Innspillsiden vil være åpen til og med 25 mars. 

Sommeren 2021 skal administrasjonen levere utkast til ny strategi som skal behandles politisk høsten 2021.

Viktige føringer for arbeidet

Strategien skal innholdet konkrete mål og retninger og vil bygge på de føringer som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Strategiarbeidet vil særlig sette fokus på tre mål som følger av samfunnsdelen.  

  • Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 
  • I Kristiansand oppnår kommune og innbyggerne mer med mindre ressursbruk 
  • Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet 

 

 

Kontaktinformasjon

Klima og arealutvikling
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 
Telefon: 38 07 50 00
Epost