Fjerning av oljetank

Etter ”Klimaforliket” i 2012 er oljefri boligoppvarming innført fra og med 1. januar 2020. Da vil all fyring med mineralsk olje være forbudt her i landet. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om. Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.

Ulovlig å fyre med mineralsk olje

oljefyring-forbudt.jpg

Fra og med 1. januar 2020 er det ulovlig å fyre med mineralsk olje i Norge. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om.

Det ble ulovlig å fyre med mineralsk olje fra 01.01.2020. Forbudet er innført for å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om til biofyringsolje. Du må søke dispensasjon fra forskriften hvis du fortsetter å fyre med mineralsk olje, og behovet må dokumenteres. Vær klar over at det bare kan gis dispensasjon hvis «særlige grunner foreligger». Byggeiers økonomiske situasjon kan ikke vektlegges nevneverdig. Her kan du lese mer om hva «særlige grunner til unntak» kan være. Søknad om dispensasjon fra forskriften sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no. Det er Miljøvernenheten som behandler søknad om dispensasjon fra forskriften. 

Hvis du bygger om til biofyringsolje ber vi om en melding via e-skjema til brannvesenet med en kommentar om at anlegget bygges om til bioolje. I forbindelse med tilsyn kan du måtte legge frem dokumentasjon på at oljen er av biologisk opprinnelse. Kommunen kan også kreve nødvendige opplysninger av de som selger biofyringsolje.

Hvilket regelverk gjelder?

Det er forskjellig regelverk som gjelder avhengig av størrelse på- og plassering (over eller under bakken) av din tank. Det som er felles for alle oljetanker er at grunneier er ansvarlig – også for lekkasjer fra tanken (Forurensningsloven og plikt til å unngå å forurense). Har du en boligtank (mindre enn 3200 liter) som tas ut av bruk må du sanere og sikre. Det kan innebære at den saneres på stedet eller fjernes helt.

I Kristiansand kommune gjelder anbefalingen at oljetanken fjernes helt. Har du en større tank (mer enn 3200 liter) skal den fjernes hvis den tas ut av bruk, og det må søkes kommunen hvis den skal ligge igjen. Her på Lovdata finner du regelverket som gjelder for større tanker.

Oljetanker som ikke er i bruk må fjernes eller sikres

Har du oljetank på din eiendom må den enten fjernes eller sikres. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres.

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Hvordan fjerne oljetanken?

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken:

 1. Skaff informasjon om hvor tanken din ligger
 2. Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet vil håndtere brennbart avfall på en sikker måte og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. Se oljefri.no for aktuelle firma.
 3. Hvis tanken ikke kan fjernes skal det dokumenteres at den er rengjort og forsvarlig sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak. Tips til hvordan du kan dokumentere jobben finner du lenger nede.
 4. Send melding via e-skjema til brannvesenet med dokumentasjon. Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending.

Påfyllingsrør. Foto: Marianne Bliksås

Er du usikker på om det ligger en tank på din eiendom?

Hvis huset ditt er fra 1965-1980 er det sannsynlig at det kan ha blitt lagt ned oljetank på eiendommen.

Tips for å identifisere hvor tanken ligger plassert

 1. Se etter påfyllingsrør for fyringsolje og luftespir. Vanligvis 2 stålrør som står plassert inntil husveggen. Tanken ligger vanligvis nedgravd i nærheten av disse for å unngå for å unngå for lange rørstrekk.
 2. Lete i kjelleren etter liten dagtank/ fyrkjele. Det vil være en rørforbindelse fra disse til hovedtanken som enten er nedgravd ute eller støpt inne.
 3. Følg rørene for å forsøke å lokalisere fyringsoljetanken.
 4. Se etter avkappede rørstusser eller kuttede rør langs grunnmuren på huset. Tanken kan enten være nedgravd i hagen, under asfalt/belegningsstein, støpt inne i mur eller noen ganger inne i huset.
 5. Kontakt et firma som mottar olje og spesialavfall, eller driver med tankrens for å ta befaring på området.

Meld fra når du har sikret eller fjernet tanken

Kristiansand kommune har et kart som viser oljetanker som er fjernet eller forsvarlig sikret. Informasjonen i kart er basert på meldinger som kommer inn via e-skjema. Når du har meldt fra om at din oljetank er fjernet eller sikret, blir eiendommen registrert som «fri for oljetank».

Det blir kontrollert og registrert om opplysningene er dokumentert eller ikke. Hvis du ikke kan dokumentere om tanken er fjernet/sikret blir informasjonen lagret som ubekreftede opplysninger. Kartet oppdateres 2 ganger i året.

Kartet ligger ute som et av flere temakart for kommunen. Velg meny og kartlaget som heter «Forurenset grunn». Du må aktivt velge å vise kartlag «oljetank». Her finner du kommunens temakart.

Hvordan dokumentere arbeid gjort på egenhånd

 1. Tøm og rens tank. Vi gjør oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftsmessig og forsvarlig. Vær obs på brann og eksplosjonsfaren og ikke bruk varme eller gnistskapende verktøy ved åpning av tanken.
 2. Ta bilder av arbeidet underveis
 3. Lever tom og rengjort tank til godkjent mottak. Tanken kan leveres hos Stena recycling på Andøya eller på et av Avfall Sør sine mottak, fortrinnsvis Støleheia.
 4. Be om å få veiekvittering på vekta ved mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert (ikke mulig i Høllen)
 5. Hvis tanken blir liggende i bakken må den fylles for å sikre at den ikke kollapser og påfyllingsrør må fjernes. Ta bilder for å dokumentere fylling og at rør er fjernet.
 6. Send melding via e-skjema til brannvesenet med dokumentasjon.

Informasjon og spørsmål

E-skjema for melding om sanert oljetank.

Spørsmål knyttet til e-skjema for innmelding av tanker: Brannvesenet (Kristiansandsregionen brann og redning) v/Stanimir Tosanovic, Stanimir.Tosanovic@kbr.no

Generelle spørsmål om håndtering av oljetanker: Kristiansand kommune, Innbyggertorget Tlf 38 07 50 00

Regelverk Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 1. Kristiansand kommune har ikke vedtatt egne bestemmelser for tanker under 3200 liter, men merk at forurensningsloven §7  – om plikt til å unngå forurensning gjelder.