Prosjekter

Gjennom årlige avklaringer kartlegger Prosjektstaben kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og Eiendom sørger for  oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse. Her vises pågående prosjekter, fremtidige prosjekter og nylig avsluttede prosjekter.

Pågående prosjekter

Skolesenter Tangvall - nybygg

Startdato:  09.2020
Estimert sluttdato: Sluttdato Skolebygg og idrettsbygg 12.2022.
Estimert sluttdato: Sluttdato komplett inkl resterende utomhusarealer er 07.2023.
Kostnadsramme: 414 MNOK
Antall kvadratmeter: 24.000 BTA
Entreprenør: BRG

Hva som skal gjøres:  
Tangvall skole, kulturskolen og Søgne videregående skole skal etableres i et nytt, sammenhengende skolesenter på Tangvall. I tillegg til ungdomsskole, kulturskole og videregående skole skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer. Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium, og skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk. Skolesenteret på Tangvall realiseres i samarbeid med Agder fylkeskommune.

For mer info, følg denne lenken.

 

 

Wilds Minnes skole og flerbrukshall - utbygging 

Estimert sluttdato: Høsten 2024 for skolen og flerbrukshallen
Estimert sluttdato: Høsten 2024 for uteområdet 
Byggestart var 9. juni 2022
Starthallen rives fra april 2022
Adresse: Marviksveien 90, 4632 Kristiansand
Prosjektkostand: 631 800 000 inkl.mva 
Antall kvadratmeter: 9672 kvm (juni 2022)
Endreprenør: Veidekke

Den gamle Starthallen rives og ny flerbrukshall bygges der det i dag er parkeringsplass. Cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall.

Bakgrunnen er økt elevtallsutvikling på Lund som tilsier at det er behov for å utvide kapasiteten på barnetrinnet. Kapasiteten på Wilds Minne skole er sprengt, og elever i nærområdet må avvises. Elevtallet i dag er 810 elever, 426 på Lovisenlund, 382 på Wilds Minne. Skolene har en beregnet kapasitet på henholdsvis 500 og 295 elever. Foreslått grep i kommuneplanen tilsier økt utbygging i sentrumsnære områder. Det er et vesentlig poeng å ha tilstrekkelig skolekapasitet for dette. Det skal legges til grunn en dimensjonering av den nye Wilds minne skole på 500 elever. 

Se animasjonsfilm som viser hvordan skolen og omgivelsene rundt er planlagt.

Kontrakt
I april 2021 ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill for nye Wilds Minne skole og flerbrukshall. Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal utføres i KL-tre.

Skoleanlegget sett fra sørvest, mot gamle stadion. Foto: Norconsult

Illustrasjon av den nye skolen, sett fra sør. Flerbrukshallen til høyre ligger delvis på dagens tomt, og delvis på parkeringsplassen ved siden av.  Foto: Norconsult

Se også nyhetssak med modeller og tegninger

Vågsbygd skole - utvidelse og rehabilitering

Startdato: Oppstartsår 2022 
Sluttdato: 2023
Kostnadsramme: 95 mill. NOK 
Adresse: Hovedgårdsstien 34, 4621 Kristiansand 
Startdato: Estimert til januar 2023
Estimert sluttdato: August 2024
Kostnadsramme: 201 mill
Antall kvadratmeter: 3500 utvidelse, samt noe mindre renovering eksisterende skole.
Entreprenør: Ikke avklart

 

Hva som skal gjøres:  
Augland skole og Åsane skole skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole. Den nye skolen vil dimensjoneres for 500 elever, og ha trinn 1-7. Den eksisterende hovedbygningen på Augland skole, skal bestå, mens de 3 paviljongene nord for skolen, skal rives og erstattes av nytt skolesenter. Hele anlegget skal bindes sammen i en lysgård, som blir skolens hjerte med sikte på logistikk og felles aktiviteter for skolen. Uteområdet vil også oppgraderes, det eksistenser kollelandskapet vil bevares i stor grad, men nye lekeområder vil opparbeides, belysning vil komme, samt at det vil lages et nytt amfi på sydsiden av skolen. Det hele vil bli en flott oppgradering, for bydelen. . Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering.

Mer detaljer i dette nabovarselet.

Planlagte/vedtatte prosjekter

 

Havlimyra barnehage 

Startdato: Oppstartsår 2022 (prosjektering ikke startet per juni 2022)
Sluttdato: 2023
Kostnadsramme: 16 mill. NOK

Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering

Øvre Slettheia barnehage - nybygg

Adresse: Slettheiveien 71
Startdato:
01.01.2022
Estimert sluttdato:
31.12.2023
Kostnadsramme:
62 mill. NOK
Antall kvadratmeter:
1100 kvm
Entreprenør:
TBN
Beskrivelse:
Totalentreprise. Se ellers vedlagte foreløpige skisser (per juni 2022).  

Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering. 

      

    

Strømme i Randesund - nytt omsorgssenter  

Startdato: Oppstartsår 2023
Sluttdato: 2025
Kostnadsramme: 230 mill. NOK

Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering

Greipstadhallen (kaldhall)  - nybygg

Startdato: Oppstartsår 2022 
Sluttdato: 2022
Kostnadsramme: 16 mill. NOK

Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering

Ferdigstilte prosjekter

Kringsjå skole m/flerbrukshall - nybygg

Startdato  11.2018       
Milepæl: 10.2020 (Ta i bruk ny skole/ idrettshall)
Estimert sluttdato: 09.2021 (eksisterende skole revet, uteområde med kunstgressbane ferdig) 
Kostnadsramme: 318 mill NOK.  

Det bygges ny skole for 280 elever. Ny skole er bygd over 3 etasjer. Tilstøtende til skolen bygges ny idrettshall. Idrettshallen og skolen er knyttet sammen i underetasjen (Plan 1) På hovedetasjenivå er skole og idrettshall adskilt. Et stort uteområde til aktivitet og lek. Øvre og nedre terrengnivå knyttes sammen med et stort trappeamfi, både ute og inne, og via en ny gangvei fra Rosshaven og opp langs skolens vestside. Skolen har sin hovedadkomst/ inkl varelevering og parkering med 55 plasser, fra Rosshaven.  

Første skoledag på flotte Kringsjå skole

Utomhusplanen er 2-delt og er omtrent oppdelt ihht at del 1 med skole/ idrettshall skal være ferdigstilt oktober 2020. Del 2 inkluderer riving av eksisterende skolebygning, bygging av resterende uteområde og kunstgressbane. Estimert ferdigstillelse august 2021. På skissen vises ikke ny vei/ gangvei (Rosshaven) til parkeringsplassen/ hovedadkomsten.

Knuden kulturskole - nybygg

Startdato: Mai 2020 
Estimert sluttdato: Mars 2022
Kostnadsramme: 339 mill. NOK
Antall kvm: 5471

I 2016 ble det arrangert en åpen internasjonal arkitektkonkurranse om nytt Kunstmuseum og Kulturskole i Kulturkvartalet på Silokaia i Kristiansand mellom Kilden og Kanalbyen. Vinneren av arkitektkonkurransen Mestres Wåge architects fra Barcelona, ble engasjert som arkitekt for Knuden kulturskole.  Etter en samhandlingsfase med totalentreprenør Kruse Smith, ble byggearbeider igangsatt mai 2020.  Den nye kulturskolen skal erstatte undervisningen på Musikkens hus og Samsen og vil få arealer for visuell kunst, musikk, dans og teater.  Kulturskolen bygges etter passivhusstandarden og skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp på minimum 25 % for energibruk i drift og produksjon av materialer. 

Første spadetak  
Status for byggeprosjektet mai 2021

Knuden kulturskole

knuden 4.jpg

Uteområdet på Nygård skole og Langenes skole - oppgradering

Startdato: 
Nygård sommer 2020
Langenes skole sommer 2021

Estimert sluttdato: 
Nygård sommer 2020
Langenes skole sommer 2021

Kostnadsramme: 14 mill NOK.

Uteområder på 2 skoler oppgraderes. Skissen er fra uteområdet på Nygård skole.

Langenes skole

Langenes skole

Nygård skole

Nygård skole

Nygård skole

Uteområdet på Åros og Torvmoen barnehager - oppgradering

Startdato: Høsten 2020
Estimert sluttdato:  Sommer 2021
Estimert kostnad: NOK 9 mill.

Åros barnehage

Åros barnehage

 

Åros barnehage

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

 

Bildet viser skisse av uteområdet på Åros barnehage

Bildet viser skisse av uteområdet på Torvmoen barnehage

Sygna kulturhus og kulturell møteplass - ombygging

Startdato:  01.07.2020
Sluttdato:  15.10.2021
Kostnadsramme: 62 mill. NOK

Hva som er blitt bygd:  
Songdalen ungdomsskole sin gamle gymsal skal ombygges til kulturhus. Kulturhusets navn blir Sygna, navnet er hentet fra elva som renner igjennom tidligere Songdalen kommune.

Bygget består av to etasjer og en kjeller på til sammen 2085 kvadratmeter. Kjeller består av 4 øvingsrom med plass til 10 personer pr akustiske øvingsrom. I tillegg er det flere lagerrom som skal benyttes til lagring av utstyr og effekter. Første etasje har en Kultursal med plass til 250 publikum samt fellesområde med plass til ytterligere 100 mennesker. Kultursalen har en stor scene med godt teknisk utstyr tilpasset konserter og konferanser. Backstage har et område med flere omkledningsrom, sminkebåser og pauserom. Serveringsdisk og anretning er i tilknytning til fellesområdet og kan benyttes av publikum. Husets 2 etasje har et stort konferanserom med plass til 86 personer. Videre er det en øvingssal på 135 kvm tillat 20 personer, innredet med speil, danseparkett. Her er også store fellesarealer med sittegrupper og sosiale soner. 

Lenke til artikkel om Sygna. Fotograf Liv-Unni Tveitane har tatt mange flotte bilder av kulturhuset Sygna. 

Foto: Liv-Unni Tveitane 

Foto: Liv-Unni Tveitane 

Uteområdet på Linnegrøvan dagsenter - oppgradering

Startdato: Høsten 2020
Estimert sluttdato:  Desember 2020
Kostnadsramme: 1 mill NOK.

Gjelder Linnegrøvan 34 Dagsenter/Open Mind. 

Mosby oppvekstsenter (skole/barnehage) - nybygg

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019.

Startdato nytt bygg 22/11-19 2
Sluttdato  22/6-21  (uteområdet overtatt 9/7-21)         
Kostnadsramme: 237 mill NOK. 

Hva som er bygd
Etablering av nytt oppvekstsenter med bruksareal på 6400 m². Bygget består av skole for 1.-7. trinn, barnehage samt fellesareal med bibliotek, amfi, SFO kjøkken, administrasjon, kjeller med p-plasser, teknisk rom i tredje etasje og gymsal. Det etableres også parkeringskjeller for ansatte samt nye uteområder. Uteområder vil bl.a. bestå av 7er bane og stiforbindelse mellom Venneslaveien og Kiledalen. 

Artikkel fra åpningsfesten.              

Det nye Mosby oppvekstsenter. Foto: Kjell Inge Søreide.

Havlimyra ungdomsskole - utvidelse

Startdato  01.07.2020     
Estimert sluttdato: 08.2021 (overtatt av byggherre i juni 8 uker før avtalt)
Kostnadsramme: 81 mill NOK.    

Det bygges tilbygg til eksisterende skole på Havlimyra ungdomsskole. Nybygget er på 1428 kvadratmeter, og skal gi plass til 180 elever. Ny skole blir bygd over 2 etasjer.  Byggeprosjektet er bestilt i massivtre (kl-tre og limtre), fossilfri byggeplass. Det tilstrebes at materialvalg på bygget og inventar har et miljøavtrykk i form av lavt co2 avtrykk, sirkulær økonomi, kortreise produkter og bruk av minst mulig emballasje.

Artikkel etter ferdig bygd

Prinsipper i byggingen vist som video

Byggekamera 

  

.

Dagsenter og omsorgsboliger på Klepland - nybygg

Startdato: September 2019
Estimert sluttdato:  Sommer 2021
Kostnadsramme: 285 mill NOK.

64 nye omsorgsboliger Klepland. I tillegg kommer dagsenter og kontorer.

Holte skole - Utvidelse/Ventilasjon

Skolens ventilasjonsanlegg må bygges om fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har slitt med inneklimaproblemer siden den var ny. Elevtallsprognosene viser behov for en moderat utvidelse av Holte skoles tre trinnfløyer med ett klasseareal på hver. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen noe. Oppstart bygging planlegges tidlig i 2018 og ferdigstillelse til skolestart 2019. Ett trinn må på rullering ha midlertidige løsninger ca. 6 mnd. av gangen i byggeperioden.

Rutebilstasjonen

Startdato byggeperiode  :  10. oktober 2018.

Ferdigstillelsesdato F1: 15.06. 2019      
(stasjonsbygning og nærliggende uteområde)                                        
Ferdigstillelsesdato F2: 01.05.2020 
(riving av gammel stasjonsbygning og opparbeidelse av ny park)  

Endelig prosjektkostnad kr. 41,5 mill. 

Et nytt, lavt, stilfullt og gjennomsiktig bygg i glass og tre har  erstattet den gamle busstasjonen i Vestre Strandgate i Kristiansand.
Prosjektet omfattet ny stasjonsbygning, med areal ca. 450 m2 og opparbeidelse av ny park på tomten til den gamle bygningen som ble revet. 

Justvik skole

justvik-ute.jpg

https://www.nrk.no/sorlandet/nye-justvik-skole-apnet-1.13852002

 

Barneskolen er den første OPS-skolen i Kristiansand.

Elevene som nå har gått på skole i brakker ved Justvik kirke flyttet inn i ny skole 4.januar 2018.

Skolen er et OPS-prosjekt. Dette innebærer at skolen skal eies og driftes av Veidekke i 25 år etter ferdigstillelse. Skolen er på 3600 m2 og prosjektet inkluderer riving av eksisterende skole og opparbeidelse av komplett uteområde.

 

Birkelid bro - nybygg

Estimert startdato: 01.09.2020
Estimert sluttdato:  01.02.2021

Hva som skal gjøres
Kristiansand kommune er i gang med å fullføre nye Birkelid bro etter at tidligere entreprenør gikk konkurs. Konkurransen blir i løpet av august 2020 utlyst på Doffin og ny entreprenør blir kontrahert i løpet av september. Med litt værforbehold antar vi at bro kan så ferdig til 01.02.2021.

Birkelid bro

Strømmehaven omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor - nybygg

Startdato: 05.12.2018 
Sluttdato: September 2020  
Kostnadsramme: 305 mill NOK.

Budsjettet inkluderer inventar, utstyr og velferdsteknologi. Strømme omsorgssenter omfatter følgende funksjoner: 42 omsorgsboliger for demente etablert som 6 bokollektiv til 7 personer,  kafe, butikk, klubbrom, velværerom/fotterapi, frisør og møterom. Dagsenter for 3 grupper à 14 plasser. Sonekontor for hjemmetjenester i Randesund/Tveit. 2 avdelinger for til sammen 40 personer. Parkeringskjeller for 27 el-biler. Vinterhager i tilknytning til bokollektivene. Gangbruer og takhager. Ombygging mindre del av eksisterende bygg.   Bygningsmassen består av 6 bygningsdeler, totalt ca 6200 m2: Bygg 1-3 Omsorgsboliger Bygg 4 Sonekontor, kafe, møterom og p-kjeller. Bygg 5 er dagsenter.  Bygg 6 er butikk, fotterapi, frisør.

Samsen kulturhus - oppgradering

Startdato: 16.06.2019.
Startdato opsjoner: 01.2020.           
Estimert sluttdato: 02.2020 (innflytting bruker) 
Estimert ferdig inkludert opsjoner: 09.2020
Kostnadsestimat: 43 mill NOK.

Rehabilitering av kontorblokka på Samsen, slik at arbeidsforhold nå er iht. lovpålagte krav. For kontorblokka er det total rehabilitering av 1. og 2. etasje samt delvis underetasje. Nye fasader og nye tekniske anlegg. I tillegg er resten av Samsen oppdatert med fasader og tak.           

  

 

Nygård skole - oppgradering

Startdato: Juni 2019
Estimert sluttdato:  Oktober 2020
Kostnadsramme:  56 mill NOK.

Hva som skal gjøres
Nygård skole oppgraderes med nye kontorer og klasserom samt oppgradering av kompetansesenter for brukere med ulike utfordringer. 

Investeringer

By- og stedsutvikling skal gjennom årlige avklaringer kartlegge kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger. Prosjekter som besluttes igangsatt, initieres ved utarbeidelse av behovsutredning og følges opp i samsvar med vedtatt investeringsinstruks og prosjektrutiner. I samarbeid med fremtidig bruker skal By- og stedsutvikling sørge for en profesjonell gjennomføring av de bygningsmessige investeringsprosjektene. Vi skal sikre lokaler med god kvalitet og funksjonalitet og kontinuerlig vurdere kommunens eiendomsmasse i forhold til nåværende og fremtidige behov.

Der behovet er opphørt, eller det kan være fordelaktig å flytte eksisterende virksomhet til andre lokaler, skal det legges til rette for salg av eiendommen. Det skal også foretas en kontinuerlig vurdering av mulige strategiske oppkjøp av eiendom, som kan dekke kommunens fremtidige behov.

Aktiv boligpolitikk

Klima og arealenheten skal følge opp vedtatt boligstrategi ved sikring og utvikling av boligområder. På det viset vil kommunen ha et godt tilbud på boligtomter og derved begrenser prisveksten.

Sikring av friområder 

Sikring av friområder for allmennheten skal gjennomføres ved videreføring av samarbeidet med statlige myndigheter. Arealer som ligger sentralt i forhold til tett utbygde områder prioriteres for å sikre at friområdene kommer flest mulig til gode.