Prosjekter

Gjennom årlige avklaringer kartlegger Kristiansand Eiendom kommunens behov for byggningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger.

Pågående prosjekter

Justvik B33

link kommer

Kringsjå skole m/flerbrukshall

kink kommer

Mosby oppvekstenter (skole/barnehage)

link kommer 

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019

Kommende prosjekter

Gimlehallen

Gimlehallen har en rekke bygningsmessige utfordringer, blant annet knyttet til belysning i hall og behov for omfattende rehabilitering av garderobene. Det er nå innarbeidet midler til full rehabilitering av hallen i henhold til utarbeidet tilstandsrapport, totalt 52,2 mill. kr i perioden 2018-2020. Dette gjøres under forutsetning av at man lykkes med å få en tilfredsstillende avtale med fylkeskommunen om medfinansiering.

– Arbeidet i hallen er et treårig pågående prosjekt slik at hallen kan holdes åpent og ha full drift mens arbeidet pågår. Det har vært behov for rehabilitering i lang tid, og nå som vi får resten på plass økes kvaliteten i hallen. Prosjektet er en gavepakke til idretten i Kristiansand, og det er vi er veldig glade for, sier idrettssjefen.

Bydelshusløsning Hånes

For å imøtekomme kravene til tidsmessige bydelshusfunksjoner også på Hånes, er det foreslått å realisere et tilbygg til Hånes skole. Dette inkluderer blant annet ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken. Det er avsatt 10,963 mill. kr i 2020.

Ferdigstilte prosjekter

Samsen kulturhus - rehabilitering

Samsen kulturhus har en tilstandsgrad som fordrer betydelige oppgraderinger. Dette gjelder bygg, VVS-installasjoner, elektro, tele- og automatisering, heis og uteområder. Det er utarbeidet en tilstandsrapport med vurdering av nødvendige tiltak for at eiendommen fortsatt skal fungere som kulturhus i årene fremover. Totalkostnadene er kalkulert til 35,4 mill. kr. og prosjektet gjennomføres i 2018.

Holte skole - Utvidelse/Ventilasjon

Skolens ventilasjonsanlegg må bygges om fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har slitt med inneklimaproblemer siden den var ny. Elevtallsprognosene viser behov for en moderat utvidelse av Holte skoles tre trinnfløyer med ett klasseareal på hver. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen noe. Oppstart bygging planlegges tidlig i 2018 og ferdigstillelse til skolestart 2019. Ett trinn må på rullering ha midlertidige løsninger ca. 6 mnd. av gangen i byggeperioden.

Rutebilstasjonen

Rutebilstasjonen er åpnet: Et nytt, lavt, stilfullt og gjennomsiktig bygg i glass og tre skal erstatte den gamle busstasjonen i Vestre Strandgate i Kristiansand.

Justvik skole

justvik-ute.jpg

https://www.nrk.no/sorlandet/nye-justvik-skole-apnet-1.13852002

 

Barneskolen er den første OPS-skolen i Kristiansand.

Elevene som nå har gått på skole i brakker ved justvik kirke flyttet inn i ny skole 4.januar 2018.

Skolen er et OPS-prosjekt. Dette innebærer at skolen skal eies og driftes av Veidekke i 25 år etter ferdigstillelse. Skolen er på 3600 m2 og prosjektet inkluderer riving av eksisterende skole og opparbeidelse av komplett uteområde.

Investeringer

Kristiansand Eiendom skal gjennom årlige avklaringer kartlegge kommunens behov for bygningsmessige nyinvesteringer og oppgraderinger. Prosjekter som besluttes igangsatt, initieres ved utarbeidelse av behovsutredning og følges opp i samsvar med vedtatt investeringsinstruks og prosjektrutiner.

I samarbeid med fremtidig bruker skal Kristiansand Eiendom sørge for en profesjonell gjennomføring av de bygningsmessige investeringsprosjektene. Vi skal sikre lokaler med god kvalitet og funksjonalitet og kontinuerlig vurdere kommunens eiendomsmasse i forhold til nåværende og fremtidige behov.

Der behovet er opphørt, eller det kan være fordelaktig å flytte eksisterende virksomhet til andre lokaler, skal det legges til rette for salg av eiendommen. Det skal også foretas en kontinuerlig vurdering av mulige strategiske oppkjøp av eiendom, som kan dekke kommunens fremtidige behov.

Aktiv boligpolitikk

Kristiansand Eiendom skal følge opp vedtatt boligstrategi ved sikring og utvikling av boligområder på en måte som sikrer at kommunen har et godt tilbud på boligtomter, og derved begrenser prisveksten.

Sikring av friområder 

Sikring av friområder for allmennheten skal gjennomføres ved videreføring av samarbeidet med statlige myndigheter. Arealer som ligger sentralt i forhold til tett utbygde områder prioriteres for å sikre at friområdene kommer flest mulig til gode.