Skolestart

Hovedinnskriving for barn som skal starte i 1. trinn høsten 2020 er fra 17. januar til 12. februar.

skole

Innskriving 2020

Familier som flytter til kommunen etter 3. januar 2020 og fram til skolestart er ikke del av den automatiske skoleinnskrivingen, og må ta kontakt med nærmeste skole eller et av kommunens innbyggertorg.

Første skoledag i skoleåret 2019/2020 er 17. august 2020.
SFO starter 3. august 2020. 

Se ellers skolenes hjemmesider for tidspunkt og fremmøtested. 

Der kommer det også informasjon om førskoledag for de nye elevene.

 

Klikk på bildet for å åpne brosjyren.

Skolestart høsten 2020

Oversikt over skolene og tider finner du her når det nærmer seg skolestart.

Foreldreportalen
Kommunen bruker Foreldreportalen til innskriving og SFO-søknad. Den benytter ID-porten, som tillater pålogging med både MinID og BankID. I skoleinnskrivingsperioden bekrefter du skolevalget, ønsker eventuelt en annen skole og søker SFO-plass. Du søker/endrer/sier opp SFO-plass her hele året.

Trenger du hjelp til innskrivingen, kan du henvende deg til skolen eller til innbyggertorget.

Overgangen barnehage - SFO - skole

Kristiansand ønsker et sammenhengende læringsløp for alle barn fra barnehage til SFO og skole. Derfor er det laget en minstestandard for samarbeid og tiltak for å bidra til sammenheng i overgangene. Årshjulet består av rutiner og ordninger som utvikles og justeres i et samarbeid mellom barnehagene og  SFO/ skolene. Både foreldre og barn deltar i arbeidet. Barnehagen sender sammen med foreldrene et overføringskjema til SFO/ skole der også barnet har fått bidra med informasjon. Målet er at hvert barn skal oppleve at det går en rød tråd gjennom utdanningsløpet fra barnehage til skole. 

Det er laget en nasjonal veileder for overgangen mellom barnehage- skole: Fra eldst til yngst.     

Overgang barnehage - SFO - skole - "Rød tråd" (kommer)

Overføringsskjema - word-format (kommer)

Rød tråd samarbeidet har årlige samlinger, der representanter fra barnehage, SFO og skole møtes for å bedre samarbeidet og sammenhengen.

Fellessamlingen for Rød tråd fra barnehage til SFO og skole i 2019 omhandlet presisering av skoleeier/skolens hovedansvar for samarbeidet, jf. opplæringslovens § 13-5.   

Utsatt skolestart

Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse året før. Foreldre kan søke om utsatt skolestart ved å fylle ut skjemaet «Søknad om utsatt/framskutt skolestart». Skjemaet med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstsektoren. Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken. 

Spørsmål om utsatt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (476 24 619)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Framskutt skolestart

Foreldre kan søke om framskutt skolestart for barn født før 1.april (fyller 5 år). Skjemaet med dokumentasjon fra barnehagen sendes oppvekstsektoren innen 1. mars. Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken.  

Spørsmål om framskutt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (476 24 619)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Skolefritidsordningen

Alle barn som trenger oppholdstid i skolefritidsordning (SFO) får plass ved påmelding. Foreldre kan til enhver tid logge seg på Foreldreportalen og søke plass, si opp plass eller endre oppholdstid i SFO.

Av hensyn til planlegging av bemanningen ønsker vi at påmelding til SFO, med ønsket oppholdstid, gjøres innen 1. april.

Videre informasjon

Vi oppfordrer de foresatte til å lese mer om grunnskolen her på kommunens hjemmeside, og til å besøke skolenes hjemmesider. I løpet av våren sender skolen ut informasjon om førskoledag for barnet og informasjonsmøte for de foresatte.

Kriterier for skoleplassering

Opplæringsloven §8-1 har bestemmelser om skoletilhørighet:

” Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til»” (…) ”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”

Nærskoleretten ligger til grunn for kommunens skolekretsinndeling. I Kristiansand er det 17 barneskolekretser. Innen hver skolekrets kan det være mer enn én skole. I disse tilfellene fordeles elevene mellom skolene i samme område ut fra kapasitetshensyn og den geografiske nærhet.

Foreldre kan velge en annen skole enn nærskolen, slik det er tilrettelagt for å gjøre i Foreldreportalen. Et eventuelt avslag må være begrunnet i plassmangel, andre elevers nærskolerett eller spesielle forhold knyttet til enkeltelever.

Skoleruta

Skoleruta er en oversikt over skolenes ferie- og fridager inneværende år, og noen år fram i tid.

Skoleruta