Stafettlogg

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte og skal sørge for individuell oppfølging av barn og unge.

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte. Den bedrer den tverrfaglige innsatsen mellom ulike tjenester i kommunen og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som har behov for det.

Pålogging Stafettlogg

Riktig innsats tidlig

Både tidlig innsats, medvirkning, samordning av tjenester og ansattes kompetanse er viktig for å lykkes med BTI.
Foresatte og hjem, lærer, helsepersonell og alle andre aktører kan samarbeide om BTI i stafettloggen.
Der kan forhold i hjemmet, skoleprestasjoner, fysisk og psykisk helse og andre parametere ses i sammenheng, tiltak/ansvar fordeles, og barnet følges opp systematisk.

Hvorfor tilbyr vi stafettlogg?

Vi ønsker å tilby og bruke stafettloggen til å registrere store og små hendelser som angår barnet.
Her vil du få sanntidsoversikt over avtaler, tiltak og ansvarspersoner og kvalitetssikre samarbeid på tvers av for eksempel hjem, skole, helsesykepleier, PPT eller lege. 
Loggen fungerer som et digitalt møtereferat og sikrer god medvirkning og oversikt for dere foreldre/foresatte.

Et verktøy for å følge opp barnet på best mulig måte

Stafettloggen er utviklet for å være et trygt knutepunkt for sensitiv informasjon, planer og aktiviteter knyttet til oppfølging av barn.

  • Se barnets utvikling over tid
  • Få oversikt over hvilke vurderinger som er gjort av ulike aktører
  • Hvilke tiltak som er avtalt
  • Hvem som er ansvarlig for hvert tiltak
  • Når tiltak skal evalueres
  • Oversikt over møter

Stafettloggen hjelper skole- og oppvekstsektoren med å lykkes med riktig innsats tidlig, slik at hvert barn følges opp på best mulig måte.

Personvern Conexus stafettlogg

Loggen har sikkerhetsnivå 4

Sikkerhetsnivå 4 er det høyeste sikkerhetsnivået og krever pålogging med bank ID 

Personvernet blir ivaretatt

Personvern Conexus stafettlogg

Samtykkeskjema flere språk og personvern CX stafettlogg

Her finner du nedlastbare samtykkeskjema på flere språk. 

Samtykke på: Arabisk

Samtykke på: Dari

Samtykke på: Engelsk

Samtykke på: Norsk

Samtykke på: Pashto

Samtykke på: Somali

Samtykke på: Tigrinja

Samtykke på: Tyrkisk

Individuell plan (IP)

Dersom stafettloggen løftes til nivå 3 kan barnet/eleven ha krav på en IP etter forvaltningsloven. Dersom barnet/eleven har krav på IP og ønsker dette, skal stafettloggen avsluttes. 

Når har barnet/eleven krav på en individuell plan?

  • Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg. 
  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Kristiansand Kommune bruker en Web-basert Individuell plan som heter DIPS Samspill.