BTI for publikum

Målet er å komme i kontakt med barn og deres familier på et tidlig tidspunkt, og gjennom systematisk veiledning og oppfølging gi den hjelp og støtte det er behov for.

Foto: Tress Design

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke hjelpetiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen.

BTI film

Barn som pårørende

Det kan være vanskelig å oppdage barn og familier som har det vanskelig. Barn signaliserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra barnets alder og situasjon. Tegn og signaler er kun en indikasjon på at noe er galt, men tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring.

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barn som pårørende, film

Barns rettigheter, barneombudet

Barnesnakk, praterom for deg som har en mor/far med rusproblemer

Kirkens bymisjon, pratelinje for deg som har en mor/far i fengsel

Mor og far er syk

Meg også- app til dagbok skriving

Pårørenderettigheter

Ung pårørende

Ung

#Jeg er her, arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn

Jeg vil vite- app om vold og overgrep, hva er lov og ikke lov

Tiltaksoversikt barn og unge

På denne sden vil du finne en oversikt over ulike tiltak til barn, unge og deres foreldre i Kristiansand. Ta kontakt med familiens hus i din bydel for mer informasjon.

Brosjyren "Helhetlig innsats for barn og unge i Kristiansand".

0-6 år

Foreldrepakka, universelt informasjonsprogram for alle blivende og nye foreldre

Circle Of Securety, COS (Trygghetssirkelen)

Psykologisk førstehjelp

Martemeo

6-13 år

Fraværsmøter, veileder skolefravær

Friskus, barn og unge med overvekt

Fritid med bistand

Kjernegrupper, kriminalitetsforebyggende team

Psykologisk førstehjelp

Sinna Mann -film

SMIL, gruppetilbud for barn/unge med mor/far som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Sorggruppe, gruppetilbud for barn/unge som har mistet noen i familien

Vanlig men vondt, VMV. Gruppetilbud for barn/unge med skilte foreldre

13-18 år

Fraværsmøter, veileder skolefravær

Friskus, barn og unge med overvekt

Kjernegrupper

Psykologisk førstehjelp

SMIL, gruppetilbud for barn/unge med mor/far som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Sorggruppe, gruppetilbud for barn/unge som har mistet noen i familien

Vanlig men vondt, VMV. Gruppetilbud for barn/unge med skilte foreldre

Aldersuavhengig

Avlastning

Ferietilbud for unge

Psykologisk førstehjelp

Foreldrekurs

Circle Of Securety, COS (Trygghetssirkelen)

ICDP, foreldreveiledningsprogram

Martemeo

Veiledning for forsterforeldre

Gratis lån av utstyr, BUA (Sport, lek og tur)

Visste du at du kan låne utstyr til sport, lek og tur helt gratis? Fritidsetatene i Kristiansand har to flotte BUA-lager med masse utstyr du kan låne gratis.

BUA

Frivillige organisasjoner

Her finner du en oversikt over frivillige lag og foreninger i Kristiansand kommune. Brukerorganisasjoner som retter seg særlig mot barn og unge og som kommunen har inngått samarbeidsavtale med er: 

Kirkens ungdomsprosjekt, KUP

Barnas stasjon, Blå Kors

Home start

Hjelpetelefoner

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Foreldresupport 116 123

Vold og overgreps linje, for deg som opplever vold i nære relasjoner 116 006

Kommunale blogger

Kristiansands- barnehagen

Lavinntekt/økonomiske utfordringer

Økonomiske utfordringer

Det kan være ulike årsaker til at familier opplever økonomiske utfordringer, og noen ganger er utfordringene så store at det kan få konsekvenser for barn og unges mulighet for deltakelse og utvikling.

Søke dekning av utgifter til fritidsdeltakelse og aktiviteter

Kristiansand kommune har vedtatt å etablere Fritidsfond for dekning av utgifter til fritidsdeltakelse for barn og unge lavinntektshusholdninger.

Fondet er under utvikling og frem til oppstart er det NAV Kristiansand som håndterer søknader om dekning av utgifter til fritids-deltakelse.

Her finner du søknadsskjema: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/bolig-og-sosial/nav-kristiansand/

Ferietilbud

Fritidsenheten

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/ferietilbud-for-unge/

Haraldvigen feriekoloni 

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2020/haraldvigen-feriekoloni-for-barn-mellom-7-og-13-ar/

BUA – Gratis lån av sports- og fritdsutstyr

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/bua---gratis-lan-av-sportsutstyr/

Blå kors ferier

https://www.blakors.no/ferier/

Midt-Agder Friluftsråd

Sommeraktivitetssenter, Vaffelbua ved Kyrtjønn 

Økonomisk råd og veiledning NAV Kristiansand

https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld

Gjeldsrådgiving

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/innbyggertorg/gjeldsradgivning/

Bostøtte 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/innbyggertorg/bostotte/   

Frivillige organisasjoner

En rekke frivillige organisasjoner i Kristiansand kommune har fokus på hjelp for familier som strever med økonomisk. Sjekk ut deres nettsider for mer informasjon om tilbud og aktiviteter:

Blå kors, Kristiansand

Ressurssenter Unik

Hjelp oss å hjelpe

FriMat

Frelsesarmeen

Redd barna

Røde kors 

Nyttige nettsider for foreldre

Barneombudet

Barnevakten, bevisst mediebruk

Barnehager og skoler i Kristiansand kommune

Foreldrehverdag

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Hvordan snakke med barna om korona?