Tiltakskjeden- rus i svangerskapet

Det er mange som har ansvar for å følge opp barn som er eksponert for rus i svangerskapet og for å hjelpe og gi dem en god start. Her beskriver vi hvilken oppfølging barna skal ha, og hvem som har ansvar for hva:

Rus blir avdekket i svangerskapet

Følgende tiltakskjede gjelder for rus i svangerskapet:

Alles ansvar

Alle som kommer i kontakt med en gravid som har brukt eller bruker rusmidler, har et selvstendig ansvar for å formidle dette videre. Dette kan være privatpersoner, familie, politi, barnevern og offentlig helsepersonell.

Dersom du er bekymret for rusmisbruket til en gravid kvinne, kan du kontakte Rusteamet i Kristiansand kommune.

Meldeplikt

Helsepersonell som er bekymret for at en gravid kvinne ruser seg har meldeplikt.

Dersom det er ”grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade”, skal helsepersonell melde fra om dette til sosialtjenesten i kommunen, jfr. Helsepersonelloven §32.

Hvordan melder du fra

Bruk skjemaet Melding til Rusteamet om gravid rusmiddelmisbruker

Meldingen sendes til: 
Rusteamet i Kristiansand kommune 
Postboks 4
4685 Nodeland

Kontakt Rusteamet dersom dere har spørsmål

Les mer om meldeplikten i denne brosjyren, som er laget av Helsedirektoratet

Tiltak under svangerskapet

Når Rusteamet har mottatt en melding, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller, for å sikre et rusfritt svangerskap.

Lokalt hjelpetilbud - ansvarsgruppe

 • Dersom urinprøvene er rene og mor evner å stoppe misbruket, etableres det et lokalbasert hjelpetilbud
 • Det opprettes en ansvarsgruppe bestående av de aktuelle involverte som Forsterket helsestasjon, barneverntjenesten, fastlege, Nav og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)
 • Svangerskapskontroll på forsterket helsestasjon, Familiens hus Lund. 
 • Forsterket helsestasjon tilbyr flere avtaler og tettere oppfølging enn det som er mulig ved en ordinær helsestasjon. Veileder for svangerskapsomsorgen følges
 • Det brukes mye tid til å forberede den gravide på fødsel, amming og morsrolle.

Den gravide får informasjon om risikoen for skader på fosteret og uheldig svangerskapsutvikling ved rusmisbruk. 
Den gravide får info om helsestasjonstilbud etter fødselen
 
I svangerskapsuke 34 skal den gravide informeres om rutinene for oppfølging av barnet i 0-5 årsprogrammet til HABU, både muntlig og skriftlig.

Ansvar: Jordmor som har svangerskapskontrollene

 1. Alle får tilbud om samtaler med helsestasjonens psykolog
 2. Alle førstegangsfødende får tilbud om svangerskapskurs
 3. Rusteamet samarbeider med Forsterket helsestasjon, og jordmor tar urinprøver til medikamentanalyse etter avtale (i tråd med gjeldende forskrifter)
 4. Helsestasjonen har et tett samarbeid med føde/barselsavdelingen og nyfødtavdelingen på sykehuset. Det er laget samarbeidsprosedyrer som følges
 5. Frivillig innleggelse på døgninstitusjon
 6. Dersom misbruket ikke avsluttes, forsøkes det med en avrusing.'

Ut fra erfaringene som er gjort, vurderes det om lokale hjelpetiltak er tilstrekkelig, eller om det bør søkes om døgnbehandling for mor for å fullføre svangerskapet der.

 • Dersom døgnbehandling iverksettes følger rusteamet opp underveis i oppholdet
 • Det etableres en ansvarsgruppe sammen med institusjonen og med nødvendige samarbeidspartnere. Barnevernet inviteres inn i saken så tidlig som mulig underveis i oppholdet

Tvungen innleggelse
Dersom den gravide ikke samtykker til innleggelse i døgninstitusjon, og ikke bruker hjelpetiltakene, fremmer Rusteamet en begjæring om innleggelse til Fylkesnemnda, og fatter eventuelt et midlertidig vedtak for å sikre fosteret.

Lovhjemmel for tvungen innleggelse

Rusteamet koordinerer innleggelsen og sørger for å få de nødvendige samarbeidspartnere på plass sammen med institusjonen og foreldrene.

 • I saker hvor barnevernet ikke inviteres inn, tar Rusteamet og institusjonen stilling til om det skal meldes bekymringssak til barnevernet ved fødselen, på bakgrunn av de erfaringene som gjøres underveis i oppholdet. Det blir også vurdert om melding bør sendes før fødsel
 • Dersom en ikke når fram med frivillige hjelpetiltak, kan Rusteamet fremme sak til Fylkesnemnda om at tvungen innleggelse på institusjon, dersom rusmisbruket kan skade fosteret
 • Etter fødselen vil ansvaret for videre oppfølging gradvis overføres til Nav, oppfølgingstjenesten eller barnevernet.

Gravide i LAR-behandling

Gravide som er i substitusjonsbehandling med Metadon, Buprenorfin skal følges opp av LAR-teamet, som er en del av Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)

Overføringsmøte

Kontroll på fødepoliklinikken i svangerskapsuke 34

Alle gravide som har brukt rusmidler i svangerskapet blir satt opp til en kontroll på fødepoliklinikken i uke 34. Dette er en dobbeltime hos jordmor/lege. På møtet skal det lages en plan for fødselen og barseltiden.

Denne bør inneholde:

 • tydelige avtaler om medisinbruk 
 • urinprøver av mor/barn 
 • overflytting av barn til nyfødt-intensiv 
 • eventuelt melding til barnevernstjenesten 
 • kontaktpersoner etter fødsel
 • omvisning på fødeavdelingen
 • informasjon om barseltiden 

Dersom det nyfødte barnet skal observeres for abstinensutvikling, settes det av tid til samtale med sykepleier på nyfødtintensiv mot slutten av møtet. Det blir gitt informasjon om behandling, forventede abstinenssymptomer og om varighet på oppholdet. Det blir omvisning på nyfødtintensiv om det er ønskelig.

Overføringsmøte i svangerskapsuke 35
Rusteamet har ansvar for å kalle inn til et overføringsmøte før fødselen. Det er ønskelig at møtet er i svangerskapsuke 35.

Deltakere på overføringsmøtet:

 • mor
 • eventuelt partner/støtteperson 
 • jordmor fra kommunen 
 • koordinator for mors ansvarsgruppe 
 • jordmor fra svangerskapspoliklinikk 
 • sykepleier fra Nyfødtintensiv

 
Dersom det er etablert samarbeid med barnevernstjenesten, bør det vurderes om de også skal delta på møtet. Hvis mor er i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er det en fordel om mors behandler i LAR også deltar.

På møtet skal barseltiden og oppholdet på Nyfødtintensiv planlegges.

 • Det lages en plan for å ta urinprøver av mor (eventuelt partner), og mors bruk av medikamenter og utdeling av disse.