Barneverntjenester

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.  

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Vi ønsker at det skal være lav terskel  for å ta kontakt med oss.

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Rus i svangerskapet

På initiativ fra barneverntjenesten er det etablert en tiltakskjede for å gi gravide med rusproblemer og familier en oversikt på hvordan de kan få hjelp allerede før fødsel, og frem til barnet er 6 år. Tiltakskjeden gir detaljert beskrivelse på hvilken oppfølging barna skal ha, og hvem som har ansvar for hva.

Tiltakskjeden er et tverrfaglig samarbeid mellom Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF og Nav Kristiansand. Hovedfokuset er å sikre at barn som blir eksponert for rus i svangerskapet får oppfølging, utredning og hjelpen de trenger fra dag én.

Tiltakskjede

Hvor tar jeg kontakt?

Barneverntjenesten kan kontaktes på tlf. 38 07 59 30 eller oppsøkes i Gyldengården, Gyldenløves gate 23, i 4. etasje.

Post sendes til: Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Du kan også sende skriftlig bekymringsmelding:

Skjema for privatpersoner

Skjema for offentlig ansatte

All bistand og hjelp fra barneverntjenesten er gratis.

 

For samarbeidsparter

Rapport vedrørende tilsyn ved samvær/beskyttet samvær

Rapportskjema for tilsynspersoner (elektronisk skjema)

Rapportskjema for tilsynspersoner (doc.-skjema)

Rapport fra støttekontakt

Rapport fra miljøarbeider

Rapport fra besøkshjem

Timeliste for besøkshjem

Timeliste for støttekontakter, miljøarbeidere, avlastere og tilsynsførere

Bilgodtgjørelse

Til deg som ønsker å utføre oppdrag for barneverntjenesten

Informasjonsskriv til selvutfylling (elektronisk skjema)

Informasjonsskriv til selvutfylling (doc.-skjema) 

Til deg som ønsker innsyn i egen mappe

Skjema for forespørsel om innsyn


Barnevernvakten

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Les mer om barneverntjenesten 

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakten ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Barnevernvakten i Kristiansand er akuttberedskapen for barneverntjenesten i Kristiansandsregionen. Kristiansandregionen består av følgende kommuner: Kristiansand, Lillesand og Birkenes. I tillegg har vi beredskap for følgende kommuner Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Lindesnes, Valle, Vennesla og Åseral. 

Telefonnummer til barnevernvakten er 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 15.00-23.00
Fredag: 15.00-24.00
Lørdag: 17.00-01.00
Søndag: 17.00-23.00. 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og Unge på telefonnummer 116 111.