Miljø og helse i skoler og barnehager

KORT FORTALT

  • Miljøet i barnehager og skoler skal være slik at det fremmer barnas helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade.
  • Avdeling Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehagebarn og elevers arbeidsmiljø i Kristiansand kommune.

Opplysnings- og informasjonsplikt

Barnehager og skoler skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) dersom det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Eksempler på slike forhold kan være store vannlekkasjer, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, alvorlige skader/hendelser, eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten og liknende. Den enkelte skole eller barnehage må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden.

Skoler og barnehager skal også informere foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse, slik at foresatte gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. Eksempler på slike forhold kan være alvorlige hendelser, utbrudd av smittsomme sykdommer, skadedyr, oppussingsarbeid og liknende.

Klage på barnas/elevenes arbeidsmiljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker vedrørende barnas/elevenes arbeidsmiljø skal i utgangspunktet først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og bistand. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden.

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. Etter opplæringslovens kap. 9A har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen  med  opplæringslovens kapittel 9A, fungerer forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som barnas og elevenes «arbeidsmiljølov».  

Godkjenning og tilsyn

Kommunen  har ansvar for godkjenning og tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos avdeling Miljørettet helsevern

Mer informasjon om godkjenning av skoler og barnehager.

Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utdyper kravene som er satt i forskriften:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)


Planlagte tilsyn med skoler og barnehager høsten 2021

Åros barnehage
Blåsmoen familiebarnehage 
Læringsverkstedet Søgne barnehage
Finsland barnehage
Birkelid barnehage
Tunballen barnehage
Sjøstjerna barnehage
Songdalen ungdomsskole 

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene skal dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. En virksomhet skal vite hva den skal gjøre, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det.

Les mer om krav til internkontrollsystem i veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4. I barnehager og skoler er det også krav til internkontroll etter internkontrollforskriften, som blant annet er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften utdyper pliktene til internkontroll. 

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse. Det viktigste er å vise hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. Internkontrollsystemet skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet

Se gode tips til arbeidet med internkontroll i barnehager og skoler på Trondheim kommunes nettsider.

Nyttige lenker

Smittevern i barnehage og skole - Folkehelseinstituttet

Dagros - en enkel risiko og sårbarhetsanalyse

Faktaark om risikovurderinger i barnehager og skoler - Trondheim kommune

Planter og forgiftninger - Folkehelseinstituttet

Kulde og barn - råd og anbefalinger

Mal for rutine for håndtering av blodsøl for barnehager og skoler

Radon i skoler og barnehager - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler

Veiledning om trygg mat i barnehager

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kristiansand kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)

 

Send e-post

 

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

 

Vi minner om at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det innebærer at andre kan få innsyn i henvendelsen din og kommunens svar.