Tilskudd

Kristiansand kommune gir tilskudd til kulturaktiviteter, festivaler, barne- og ungdomsorganisasjoner, nærmiljøtiltak, idrett og ideelle og sosiale organisasjoner. Oversikt over tilskuddsordninger, frister, kontaktpersoner, retningslinjer og søknadsskjema finner du under.

Årlig driftstilskudd

Institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker å motta driftstilskudd over egen post i kommunebudsjettet for 2019 må før 15.mai 2018 sende inn søknad om dette.

Formålet med å gi sentrale aktører et årlig driftstilskudd over egen post i budsjettet, er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av årlig driftstilskudd vil normalt ikke få midler fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Les årsrapporter 2016 fra mottakere av årlig driftstilskudd fra kulturbudsjettet

Tilskudd til kunst og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Søknadsfrister: 15.januar og 15.august (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Tilskudd til festivaler

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Se gjeldende Kulturstrategi 2013-2023.

Søknadsfrist: 15.desember (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Rapport- og statistikkskjema

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Søknadsfrist: 1.april (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Søknadsfrist: 1.april (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer  Søknadsskjema

Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1.april (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Støtteordning for inkludering og deltakelse i skolekorps i Kristiansand

Formålet med denne midlertidige støtteordningen er å senke terskelen for deltakelse i korps slik at alle barn får mulighet til å bli med i korps uavhengig av foreldrenes økonomi.
Søknadsfrist: 10. desember.

Retningslinjer
Søknad sendes til post.kultur@kristiansand.kommune.no

Tilskudd til private grendehus

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av private grendehus der utleien i hovedsak er innrettet mot aktiviteter for barn og unge.

Søknadsfrist: 1.april (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Tilskudd til ungdomstiltak på Samsen Kulturhus

Formålet med tilskuddsordningen er å gi tilskudd til tiltak på Samsen kulturhus som særlig ivaretar intensjonen i satsningsområdene på kulturfeltet. Satsingsområder kan være: internasjonalt mangfold, unge kulturinntrykk innen kunst, dans, musikk, teater/performance, film.

Ingen søknadsfrist

Retningslinjer Søknadsskjema

Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf. En million kr fordeles der mellom arrangement, turne og profesjonaliseringsmidler. Informasjon og søknadsskjema finner du her.  

Nærmiljømidler

Formålet er å bidra til etablering og opprustning av utendørs møteplasser, lek og aktiviteter i nærmiljøet.

Søknadsfrist: 1.mars (Skjemaet åpnes ca 6 uker før søknadsfristen)

Søknadsskjema

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek, som for eksempel flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark og turløyper. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor ordningen. Spørsmål om ordningen rettes til Terje Askildsen i parkvesenet, 38 07 51 62.

Søknadsfrist: 1. september

Spillemidler til idrettsanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og friluftsanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Meld fra til idrettsetaten innen 18.august om dere vil søke om spillemidler.

Søknadsfrist: 1.september

Tilskudd til idrettsarrangementer, idrettsaktiviteter og leie av haller

Idrettslag kan søke om tilskudd til leie av gymsaler og basseng på skoler.

Søknadsfrist: 1.mai

Landbruk

Landbruksmidler

Tilskudd til ideelle og sosiale organisasjoner

Formålet er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i kommunen. Midlene utdeles i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisajoner eller institusjoner. Kontaktperson for tilskuddsordningen er Anne-Grete Widding

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har delegert ansvaret for forvaltningen av denne tilskuddsordningen til Kristiansand kommune, som fordeler midlene etter søknad. Se IMDI.no og rundskriv 11/2018 for mer info.

Søkere som fikk tilskudd for aktiviteter i 2017 må rapportere for gjennomført aktivitet for å bli vurdert i 2018.  

1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Formålet er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjonen må ha eksistert i minimum 2 år for å kunne søke støtte og være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.  

Frist 10.mars Søknadsskjema

2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Formålet med ordningen er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn og skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Søknadsfrist 10.mars Søknadsskjema

Kunstnerstipend

Stipendet skal bidra til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand. Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier.

A. Utdanningsstipend til unge kunstnere (jfr. retningslinjenes § 6)

B. Etableringsstipend til nyutdannede kunstnere (jfr retningslinjenes § 7)

C. Arbeids, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere (jfr. retningslinjenes § 8)

Søknadsfrist: 1. oktober (Skjemaet åpnes 1. september)

Retningslinjer Søknadsskjema

Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i Kristiansand.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1.februar. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Forslagsskjema Tidligere mottakere

Kulturaktivitet i nærmiljøet

Formål

Stimulere til økt samarbeid om et utvidet kultur- og fritidstilbud i bydelene, med hovedvekt på tilbud for barn og unge. Foreninger, lag og grupper med tilhørighet i bydelen kan søke om tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Åpne arrangementer i nærmiljøet.
  • Økt deltakelse i lokalsamfunnsaktiviteter.
  • Aktiviteter som vil føre til bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet.
  • Aktiviteter som oppfølger kommunenes satsingsområder.

Samarbeidsprosjekter og tiltak for barn- og ungdom prioriteres. Hvis tiltaket nedlegges tilfaller eventuelt innkjøpt utstyr Kristiansand kommune.

Tilskuddet ytes ut fra en samlet, faglig vurdering.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Ordinær drift.
  • Saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Tiltak som medfører at kommunen påtar seg arbeidsgiver eller driftsansvar utover prosjektets varighet.
  • I saker som er under politisk behandling, bør det ikke innvilges midler som kan oppfattes som forsøk på å påvirke politiske beslutninger. (Gjelder særlig i kontroversielle saker).

Eget rapporteringskjema inkludert regnskap skal sendes inn når tiltaket er gjennomført.

Tilskuddsordningen er ment til å stimulere til aktivitet og ikke fullfinansiering av prosjektet. Søknadsfrist hele året

Søknadsskjema

Spørsmål om søknaden kan rettes til Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst.

Tilskudd mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.
Søknadsfrist er 8. desember 2017 via Bufdirs søknadsportal. Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2018.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Formålet med ordningen er å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Søknadsfrist er 1.februar 2018 via Bufdirs søknadsportal.

Råd og veiledning til begge disse tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Tilskuddsportalen

Finn rundt 2000 tilskudd på ett sted i tilskuddsportalen for lag og foreninger. Portalen er et gratis tilbud som Kristiansand kommune tilbyr alle lag og foreninger i byen. Ta kontakt med kulturrådgiver Jørgen Skauge for tilgang til portalen.

Logg inn: Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Forfatter: Jørgen Skauge
Publisert: 25.03.2015 12:34
Sist endret: 15.08.2018 09:46