Båtplass

Kristiansand kommune disponerer 22 båthavner og omtrent 4800 båtplasser.

Småbåthavnkontoret

Båthavna på Terneviga. Foto: Anders Martinsen fotografer

Småbåthavnkontoret har ansvaret for alle kommunale småbåthavner i Kristiansand. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og utbygging av nye.

Her kan du søke elektronisk om diverse tjenester fra småbåthavnkontoret. Du finner også informasjon om prosjekter som pågår eller som skal utføres i nærmeste fremtid.

Nyheter

LEDIGE BÅTPLASSER PR 27.03.17

Havn

2,75m

3,00m

3,25m

3,50m

3,75m

4,00m

Hånesbukta

12 stk

10 stk

15 stk

11 stk

4 stk

-

Ronsbukta

8 stk

19 stk

10 stk

22 stk

4 stk

11 stk

Alsvika

2 stk

8 stk

4 stk

-

-

-

Terneviga

9 stk

-

2 stk

-

-

-

Vi har pr dags dato ingen på venteliste på disse størrelsene.

Send inn søknad om båtplass visst du kunne tenke deg noen av disse størrelsene.

NÅ NÆRMER DET SEG BÅTSESONG OG DET INFORMERES DERFOR OM FØLGENDE:

 • Det er vedtatt en ny dato for når båter skal være ute av opplagsplassene på land på våren. Dette er endret fra 23.06 til 10.06. Dette er i hovedsak for å gi bedre tid til opprydding og klargjøring til første store innrykk i båthavnene som er Sankt Hans.

 • Parkeringsselskapet er nå blitt en del av Kristiansand kommune og vil derfor overta oppfølging av skilting i havnene. Vi vil også minne om at det ikke er tillatt å hensette båthengere på opplagsplassen i sommersesongen, jmf retningslinjer for Småbåthavnene.

  

Annen informasjon

OBS! Bruk av strøm i småbåthavnene:

Da det har vist seg at enkelte båteiere ikke har fått med seg at strømbruk i havnene er regulert, presiseres derfor følgende: Bruk av strøm er kun til kortvarig bruk og under oppsyn av båteier. Det vises til gjeldende strøminstruks. Strøm og vann inngår ikke i leieavgiften i sommer sesongen.

Dette gjelder forøvrig ikke Otterdalen, Eidsbukta og Ronsbukta småbåthavn, her er det strømsøyler med betalingskort for å få tilgang til strøm.

Leietakere har også fri tilgang til strøm på opplagsplassene for båtpuss og lettere vedlikehold av båt i tidsrommet 01.04 - 01.06 og 01.09 - 15.11

Kameraovervåking

Kameraovervåking er nå på plass og godt skiltet i havnene Hånesbukta, Narviga, Justvik, Kuholmen og Auglandsbukta Småbåthavn. I tillegg til dette vil Securitas patruljere i havnene.

Vi ber alle båtplasskunder sikre båt og utstyr på best mulig måte, og ikke ha verdisaker liggende fremme/i båtene.

Dersom det har vært innbrudd/tyveri fra båt må forholdet anmeldes snarest mulig til politiet som deretter vil få overlevert videomateriale fra aktuell tidsperiode.

Prosjekter

Auglandsbukta

Det er kommende vår planlagt utskiftning av flytebrygger som gjelder fra plass 273-321 og 208-264.

Vi prøver å få bryggene ferdig før sesongstart, men det kan forekomme forsinkelser i leveranser ut over 1. april som er sesongstart.

Justvik

Det er kommende vår planlagt utskiftning av brygge ved plass 344-357. Plassene er i dag beregnet som B-plasser, men nå som plassene blir oppgradert vil de bli regnet som A-plasser.

Vi prøver å få bryggene ferdig før sesongstart, men det kan forekomme forsinkelser i leveranser ut over 1. april som er sesongstart.

utskiftninga av brygge

Uttak-/opptak av båter

Det er forskjellige transportører som setter ut og tar opp båter i de forskjellige havnene:

Fra 1. september kan båter settes i vinteropplag på oppsplassene. Ta kontakt med transportøren for gjeldende havn for avtale og plassering

 • Terneviga, Auglandsbukta, Alsvika og Christiansholm - Jan Markussen (907 59 548)
 • Korsvik, Hånesbukta, Justvik og Kolmila - Urdal Transport (908 80 232 / 38 19 80 03)
 • Kuholmen - Allan Classon (958 22 468) / Kristen Flaa (915 63 655)
 • Narviga - Svend Grundetjønn (907 69 704)
 • Ronsbukta - Maritronic og Kristiansand båtservice AS har ansvaret for båtopplaget: 940 02 299, men opptak- og utsetting vil bli foretatt av følgende transportører:
  • For båter opp til 29 fot: Jan Marcussen 907 59 548

   For båter fra 29 fot og opp: Kristen Flaa 915 63 655

Båteierne er selv ansvarlig for at båtene er forsvarlig avstivet på opplagsplassene. Det anbefales at båtene avstives med bukker på treben eller ligger i krybbe.

Opplagsplassene må være ryddet og båtene fjernet innen 10. juni. Opplagsplassene ryddes av den enklelte båteier og alle rester etter båtpuss fjernes innen 10. juni. Dette gjelder også mindre opplagsbukker og øvrig flyttbart utstyr.

NB! Krybber og hengere må fjernes fra opplagsplassen etter uttak av båt.

Priser finner du nederst i vedlegget under overskriften om priser. 

Priser

Prisliste 

 

Venteliste

Venteliste

For oversikt over dine aktive søknader om båtplass, trykk deg inn på linken over.

Skjema

Her kan du

 • søke om fast båtplass
 • bytte båtplass
 • bestille strømkort
 • sende svarskjema for tilbud om fast båtplass
 • sende oppsigelse av båtplass
 • søke om sommeropplag
 • sende inn feilmelding
 • søke om vinterfortøyning
 • måleravlesing for vinterstrøm
 • sende søknad om å bo i Gjestehavna
 • endre adresse og registreringsnummer på båt

Søk her (ett skjema fra 31. januar 2017)

Søknad om båtplass

Båtplass statistikk pr. 04.10.2016

All søknad om båtplass eller bytte av båtplass skal gjøres via elektronisk skjema.

Alle som leier båtplass av Kristiansand kommune plikter å følge småbåthavnens reglement og retningslinjer.

Båtsesongen, båtplassen og båtplassavgiften

 1. Båtsesongen er tidsrommet 01.04. – 31.10. I enkelte værutsatte havner er båtsesongen 01.04. – 30.09. (Gjelder bryggen ved marinaen i Kuholmen og Korsvik) I båtsesongen skal båtplassene i utgangspunktet være tilgjengelige for båtplasseierne. Alle båter må være fjernet fra annleggene med mindre det er søkt om vinterfortøyning.
 2. Båthavnene kan helt eller delvis avsperres for bruk eller ferdsel for en periode dersom reparasjon av skader, nødvendig oppgradering/vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør dette nødvendig. Slik avkorting av båtsesongen medfører ikke refusjon av innbetalt avgift.
 3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) refererer seg til båtsesongen og fastsettes av bystyret. Sesongleien fastsettes for den brutto båtplassbredde (bryggebredde) som leies ut. I spesielle tilfeller fastsettes båtplassens størrelse ut fra andre kriterier. Brutto båtplassbredde (bryggebredde) måles i meter, men oppgis i enheter der en 0,1 plass er 25 cm bred, avrundet til nærmeste hele 25 cm. En standard båtplass er 2,5 meter bred. (NB!Vær oppmerksom på at utriggere bruker 25 - 40 cm mer av brutto plassbredde enn de andre fortøyningsordningene. Man må beregne dette med når man legger inn søknaden.)
 4. Aktive leieforhold som sies opp før 01.05. får tilbakeført 100% av sesongleien. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.
 5. Leieforhold som opprettes etter 01.08. får redusert sesongleien med 50%.
 6. Båtplassene deles i følgende kategorier: A-plasser, som er den normale standard, og B-plasser som er plasser av vesentlig dårligere standard (normalt er dette grunnere plasser). Kristiansand kommune fastsetter kategorien.

Båter som skal ligge i de kommunale småbåthavnene må være registrert i de sentrale småbåtregisteret

Bestilling av strømkort

Bestill strømkort

Enkel bruksanvisning til strømstolpene

Detaljert bruksanvisning til strømstolpene 

 

Fra og med 01.04.16 vil det bli innført betaling for bruk av strøm på bryggene i utvalgte havner gjennom hele sesongen. 

NB! Havnene det foreløpig innføres i er:  Eidsbukta,  Ronsbukta og Otterdalen småbåthavn.

Det er nå mulig å bestille strømkort som kan brukes på strømstolpene, dette gjøres via vårt elektroniske skjema.

 • I bestillingsskjemaet kan dere velge netto beløp som ønskes påfylt kortet .Kortet blir så sendt i posten. Bestilt beløp blir tillagt 25% mva. og fakturert. Netto pris pr kWh er satt til kr.1,5.- + mva. + kortgebyr kr.80,- + mva. 
 • Påfylling av eksisterende kort må gjøres i kommunens Servicetorv, Rådhusgata18.                               

 • Det vil ikke være mulig å betale påfylling med kontanter eller med kort, alt vil bli fakturert. 
 • Fjernlading av kort uten at dere møter opp i Servicetorvet, er dessverre ikke mulig da strømstolpene ikke har forbindelse med vårt interne ladesystem. 

 • Skal du se hvor mye som er igjen på kortet kan det skannes på strømstolpen, eller i vår kortleser.

 • Bruksanvisning for bruk av kort må leses nøye for å unngå ødelagte kort eller tap av kreditt.. 

 

Svarskjema for tilbudt båtplass

Har du fått tilbudsbrev om fast båtplass? Da må du sende inn ditt samtykke eller avslag via det elektroniske svarskjemaet under.

OBS! Takker du nei til tilbudt båtplass, slettes du fra vente/byttelisten. Se reglement for tildeling av båtplasser.

Svarskjema for tilbud om fast båtplass

Oppsigelsesskjema

All oppsigelse skal skje elektronisk via skjema.

Leieforhold oppsagt før 1. mai får 100 prosent tilbakebetaling. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie refundert.

Oppsigelsesskjema

Søknad om sommeropplag

Søknad om sommeropplag (Søknadsskjemaet for sommeropplag åpnes 01.04.2016)

Følgende havner har sommeropplag: Kuholmen og Hånesbukta

I tidsrommet fra 10. juni til 1. september er det ikke tillat å sette fra seg båt eller båttilhengere på de kommunale opplagsplassene i båthavnene uten at det foreligger tillatelse fra småbåthavnkontoret. Godkjent sommeropplag blir belastet med en egen avgift fastsatt av småbåthavnutvalget.

Det er tillatt å ta opp en båt på opplagsplassen i inntil 2 uker uten avgift for nødvendig reparasjon uten at det kreves avgift. Ønsker man sommeropplag må det sendes inn en elektronisk søknad som vil bli behandlet av småbåthavnekontoret snarest. Ved godkjennelse vil det bli tilsendt sommeropplagsbevis som må henges godt synlig på båten.

Feilmeldingsskjema

Feil og mangler ved båtplasser, brygger, strøm, feilfortøyning/parkering av båter og eventuelt andre mangler i de kommunale småbåthavnene kan meldes inn på feilmeldingsskjemaet.

Feilmeldingen blir behandlet fortløpende og kunden får beskjed på e-post av servicesenteret når oppgaven er utført.

Meld inn feilmelding

Søknad om vinterfortøyning

Søknad om vinterfortøyning

Vi har følgende havner for vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Terneviga, Alsviga. Nedre Otra er også tilgjengelig for vinterfortøyning, men vi anbefaler det ikke. Det er mye dragning og bevegelse her. Spesielt på vinterstid.

Bestilling av strøm kort gjøres på eget skjema etter innsendt søknad om vinterfortøyning.

NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn

Fremgangsmåte på vinterfortøyning

 1. I tidsrommet 1. november - 31. mars er det i enkelte havner tillatt å vinterfortøye båter etter avtale med småbåthavnkontoret. Har du leieforhold hos oss nå, vil du ha fortrinsrett til båtplassen ved innsending av søknadskjema på vinterfortøyning innen 8. oktober til å beholde denne plassen også for vinteren. Etter det vil vinterfortøyningsplasser deles ut fortløpende uavhengig av leieforhold i sommersesongen.
 2. Båteier finner seg en passende båtplasser (ikke obligatorisk). I følgende havner er det vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Terneviga, Alsviga og Nedre Otra.
 3. De som skal bo i båt må gjøre dette i Gjestehavna, det må da fylles inn eget søknadskjema for dette. 
 4. Send inn skjema for vinterfortøyning.
 5. Båteier får godkjennelse fra småbåthavnkontoret der båteier får ett vinterfortøyningsbevis som må henges godt synlig på båten. Det er vedtatt nye regler som presiserer kundens ansvar ved vinterfortøyningsavtaler, se spesielt punkt 4 i Reglementet og punkt 4h) i Retningslinjene. 

NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn.

Søknad om vinterfortøyning (søknad vil bli aktiv i august mnd)

 

Måleravlesning, strøm

Måleravlesning på vinterstrøm

Søknad om bo i båt i Gjestehavnen

Søknaden gjelder for perioden 15. august til 15. juni. Vennligst les gjennom reglene for kommunale småbåthavner, før søknaden sendes.

Søker må signere på skriftlig leieavtale med Kristiansand kommune før plassen tildeles og det leveres ut nøkkel/poletter til sanitæranlegget.

Søknad om bo i båt i Gjestehavnen

Adresseendring og endring av registreringsnummer på båt

Adresseendring

Registrere båt

Miljøstasjonene

Vi vil minne brukere av småbåthavnene i Kristiansand kommune om at det er svært viktig å rydde opp etter seg. Vær vennlig å tenk miljø når dere holder på med pussen ved å sortere i containerne.

Vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke mest mulig miljøvennlige produkter, og at det benyttes presenning under båten på opplagsplassen så smuss og søl lett kan fanges opp.

Miljøstasjonene er tilgjengelige i perioden april til 01.november. Container for restavfall er utplassert i småbåthavner med flest båtplasser i perioden mars til oktober. 

Havner med opplagsplass har alltid mottaksutrustning for mottak av farlig avfall:

 • Batterier
 • Olje
 • Oljefilter
 • Maling, lim og lakk

Tømmingen skjer i mai, juni, august og oktober, og ellers etter behov. Det er inngått avtale med underentreprenører om henting av farlig avfall.

 

Toalett

Vi har toaletter i noen av våres småbåthavner. Toalettene åpnes 1/4 og stenges 01/11 avhengig om det er frost eller ei.

Det er kun åpne toaletter for de som bor i båt om vinteren i Kristiansand Gjestehavn etter 01/11.

Kart

Oversiktskart over de kommunale småbåthavnene

Regelverk

Ekstern informasjon

Småbåthavner

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Kari Foss
Publisert: 08.01.2015 12:42
Sist endret: 30.03.2017 08:00