Gå til hovedinnhold

Premisser for utvikling av grønnstruktur i Kristiansand

Grønnstruktur

Fra kommuneplanens retningslinjer knyttet til grønnstruktur:

Grønnstrukturen, korridorene og tilgangen til bymarka er viktige både for boligområder, skoler og barnehager og skal opprettholdes og videreutvikles i planperioden.

Fotoet viser Nordenparken i Auglandsbukta. Nærmiljøpark for området, tilrettelagt for aktivitet for alle aldersgrupper. Foto: Terje Askildsen, parkvesenet

Når reguleringsplaner og byggesaker blir lagt fram til politisk behandling, skal det gå fram av saken om planen eller tiltaket er i tråd med grønnstrukturutredningen.

Grønnstrukturen kan tilrettelegges for bruk. Tilretteleggingen differensieres utfra bruk og beliggenhet. Områder i og nær bebyggelse får høyere tilrettelegging enn områder i marka.

Vi har fokus på gode forbindelser fra boligområdene og ut i marka. Tilrettelegging skal skje slik at flest mulig brukergrupper er inkludert.

Veiledere og normaler

 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. Klikk på forsiden til dokumentet over.

Veilederen gir gode råd i overordnet grønnstrukturplanlegging og kan legges til grunn i planlegging av grønnstruktur i arealforvaltningen.

  

Parkvesenet har utarbeidet normal for utvikling av innholdet i den offentlige grønnstrukturen.

Planlegging av offentlig grønnstruktur og tiltak i den offentlige grønnstrukturen skal skje innenfor rammen av kommuneplanens og reguleringsplaners føringer og være i Fotoet viser turløype over myr. Løypa er del av kyststien i Vågsbygd og er oparbeidet av parkvesenet i tråd med kommunens norm for utomhusanlegg. Foto: Parkvesenet - Trond Johanson tråd med kommunens normaler for utomhusanlegg. I seksjonen under finner du mer info om Normaler for utvikling av nærmiljøanlegg i Kristiansand kommune og informasjon om premisser for utomhusplaner. 

Planlegging av offentlig grønnstruktur og utearealer

Utomhusplan

Ved godkjenning av rammesøknad stilles det krav om godkjent utomhusplan for all offentlig grønnstruktur. Ved oversendelse av reguleringsplan til 1.gangsbehandling skal det legges ved et utkast til utomhusplan som viser hovedstruktur for uteområdene i planen. Detaljeringsnivå avhenger av planens kompleksitet.

Innhold i utomhusplan

Krav til utomhusplan er hjemlet i kommuneplanen, kapittel 3, om rettsvirkning og bestemmelser:
Utdrag fra § 4, under avsnitt om "Temaplaner":

 • Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for alle allment tilgjengelige arealer til lek, rekreasjon, idrett, samt andre grøntområder.
 • Utomhusplanen skal vise innhold, utforming og materialbruk.
 • For arealer som skal overskjøttes til – eller forvaltes av – kommunen, skal planen utformes i tråd med Normaler for utomhusanlegg
 • Teknisk plan og utomhusplan skal lages som en samlet plan når det er nødvendig for å vurdere helheten i planen.

Utomhusplan skal ha tegningsdel og beskrivelse.

Utomhusplanens tegningsdel skal i detalj (eventuelt med snitt eller oppriss) og aktuell målestokk vise:

 • Behandling av eksisterende vegetasjon og markflater i planområdet, med vern, hogst, beskyttelsestiltak.
 • Sikringstiltak; med rassikring, fallsikring, mot trafikk, mot vann og ev. annen fare. (Sikringstiltak skal vurderes av fagkyndig).
 • Eksisterende og nye høyder, inklusiv planeringshøyder for tilgrensende tomter.
 • Teknisk anlegg i grunnen; VA og kabler.
 • Teknisk oppbygging/løsning for alle fyllinger, fundamenteringer og innfestinger.
 • Utforming og valg av løsninger og produkter, inklusiv materialer, mønster, detaljløsninger, farger på alle elementer i planområdet.

Utomhusplanens beskrivelsesdel skal:

 • Gi en kortfattet og konsis beskrivelse av planens hovedgrep.
 • Beskrive faremomenter og hvordan dette er løst (sjekkliste for risiko og sårbarhet).
 • I nødvendig grad supplere kartdelen med beskrivelse av tekniske løsninger og valg av produkter.
 • I større prosjekter skal hele den tekniske beskrivelsen leveres med kartdelen.

Krav til funksjoner og fysisk utforming finnes i Normaler for utomhusanlegg (pdf).

For teknisk anlegg i grunnen gjelder kommunal VA-norm og bestemmelser i Veinormalen

 

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 22.04.2015 14:33
Sist endret: 10.08.2016 07:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?