Gå til hovedinnhold

Nærmiljøparker og lekeplasser

Kristiansand kommune har mange flotte områder som gir gode muligheter for lek og fysisk aktivitet: Strandpromenaden med Tresse, Bystranda og Tangenparken, Auglandsbukta, Vabua, Nærmiljøparker på alle skolene (skolene er definert som nærmiljøparker), 250 kvartalslekeplasser og ball-løkker, sandvolleybaner og akebakker, 700 sandlekeplasser. I tillegg finner du åtte lysløyper, parker, friområder, badeplasser og kilometervis med turløyper og stier.

Nærmiljøparker

Nærmiljøparker er store kombinerte møteplasser, leke- og aktivitetsområder i tilknytning til skolegårder og andre friområder, og er et leketilbud for hele nærmiljøet. Anleggene kan inneholde mindre aktivitets- og idrettsanlegg, skateanlegg, balløkker, aktivitetsløyper og klatreapparater, husker og sandkasser, bord med benker og bål-/ grillplasser.

Kvartalslekeplasser

Maudsvei kvartalslek

Kvartalslekeplass er større møte- og lekeplasser, der lekeplassutstyret er spesielt tilpasset aldersgruppen 6 til 12 år, men kan også inneholde sandleketilbud for de yngre, og oftest muligheter for ballspill.

Parkvesenet har ansvar for kvartalslekeplassene.

Sandlekeplasser

Sandlekeplasser er små møte- og lekeplasser nær boligene, der lekeplassutstyret er tilpasset barn opptil 6 år, og utstyrt med bord og benker for voksne. De fleste sandlekeplassene ligger på kommunalt friområde, men en del ligger også på borettslag og private arealer.

Sandlekeplassene og beboeransvar

Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av sandlekeplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.

Der sandlekeplassen ligger på kommunalt areal, må velforeningen ha driftsavtale med kommunen for å få lov til å ha lekeplassutstyr.

Der det ikke inngås driftsavtale, vil sandlekeplassen fungere som møteplass og kan utrustes med sandkasse og bord/benk (elementer som ikke omfattes av norsk standard/Europeisk norm, 1176). I områder der det i en periode ikke er små barn, kan lekeplassen være naturområde/møteplass, inntil det igjen kommer barnefamilier som ønsker å oppgradere lekeområdet.

Driftsavtale

 • Driftsavtale kan inngås med velforeninger, beboergrupper, borettslag og sameier
 • Kommunen betaler kontingent i et landsdekkende velforbund
 • Ansvarsforsikring gjennom velforbundet
 • Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret
 • Velforeningen kan søke om Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter.
  Søknadsfrist 1.mars.
  For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd, må velforeningen ha sendt inn det årlige egenerklæringsskjemaet for utført kontroll av lekeplassutstyret (se under). 

Kontroll av lekeplassutstyret

Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret, og rapportere til kommunen via skjemaet egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr. Skjemaet skal sendes inn hvert år, med rapportering av utført kontroll for fjoråret. Frist: 20. februar.

Bruk skjemaet Lekeplasser – kontroll og avviksskjema når dere kontrollerer utstyret. Det utfylte skjemaet skal oppbevares hos velforeningen som dokumentasjon i forhold til forsikringsordningen. Kontrollen må være utført og ført i skjemaet, for at forsikringen skal gjelde fullt ut.

Vi anbefaler at dere bruker Sjekkliste for lekeplassutstyr når dere kontrollerer lekeapparatene. Sjekklisten er et sammendrag av NS – EN 1176 1-11 og 1177 som er standard/anerkjent norm for de forskjellige lekeapparatene (jfr. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr).

Kontaktperson driftsavtaler for lekeplasser
Tone H. Trelsgård, tlf. 38 24 36 60 / 970 50 098, send e-post 

Nærmiljøkonsulenten

Parkvesenets nærmiljøkonsulent kan bistå velforeninger, beboergrupper, skoler og barnehager med råd, forslag og skisser til utforming og opparbeidelse/opprusting av møteplasser, lekeplasser og anlegg for fysisk aktivitet, samt gi råd om kostnader og tilskuddsmuligheter.

Nærmiljøkonsulenten behandler søknader om nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter, samt spillemidler til anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Kontaktinformasjon nærmiljøkonsulent
Eivind Hellerslien,  tlf. 90924260, send epost.

 

Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og fysisk aktivitet

Kristiansand kommune deler ut nærmiljømidler til etablering og opprusting av utendørs møteplasser, lek og aktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist hvert år er 1. mars.

Det kan gis støtte til tiltak som:

 • styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)
 • stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
 • har en åpen profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet
 • er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende
 • er rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke støtte til:

 • saker som gjelder enkeltpersoner
 • ordinær drift (for eksempel utskifting av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr)
 • tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen
 • saker som er under politisk behandling
 • lokaler og arrangementer

Om søknaden

 • Bruk elektronisk søknadsskjema, (se over)
 • Søknadsfrist er 1. mars.
 • Søknadene behandles av parkvesenet
 • Velforeninger, skoler og andre oppfordres til å søke.

Har du spørsmål kan du kontakte Nærmiljøkonsulenten i parkvesenet.

 Kontaktinformasjon nærmiljøkonsulent
Eivind Hellerslien,  tlf. 90924260, send epost.

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med parkvesenet. (se over)

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til parkvesenet om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Vedlegg til søknaden

Legg ved kart over området, gjerne også tegning/skisse og bilder. Dette gjør du på siste side i søknaden. Vedleggene må være lagret som egne filer, eller ettersendes i posten.

Kart

 • Her finner du situasjonskart
 • Zoom deg inn til det aktuelle området og skriv ut kartet. Marker området hvor tiltaket skal skje, scann inn kartet og legge det ved søknaden.
 • Dersom du har installert en PDF-skriver, kan du lagre kartet som en PDF-fil. Da kan du også bruke tegneprogrammet på kartet for å markere området hvor tiltaket skal skje. Klikk på Skriv ut, velg PDF-skriveren og lagre PDF-fila. Legg PDF`en med som vedlegg. 

Ettersending av vedlegg

Dersom du ikke har mulighet til å legge ved vedleggene elektronisk, må du ettersende dem til Kristiansand kommune, Parkvesenet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. Husk å merke vedleggene med "Nærmiljømidler", Navn på søker (velforening)og navn på tiltaket.

Her finner du oversikt over

Spillemidler til nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og idrettsanlegg:

Forfatter: Terje Askildsen, nå pensjonist :-)
Publisert: 19.01.2015 09:40
Sist endret: 11.09.2018 07:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?