Lover og regler

Her finner du oversikt over parkeringsbestemmelser og vanlige p-skilt.

Parkeringsbestemmelser

Nye regler fra 1.1.2017 (pdf)

Her finner du aktuelle lenker til de nye reglene fra 1. januar 2017:

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

Informasjon

Vegtrafikkloven - denne er ikke forandret

 

Bosone

Dette bosoneskiltet betyr at gateparkering i området stort sett er reservert for de som bor eller driver næringsvirksomhet i området, og dermed har fått anledning til å kjøpe et eget bosonekort. Også de som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan parkere på lik linje med de som har bosonekort.

For alle andre betyr det at det på dagtid ikke er lov å parkere langs gata andre steder i sona enn der det er satt opp parkometre eller automater.

For de som har boligsoneparkering i boligsone 1 (Posebyen) gjelder følgende:

1. Boligsoneparkering (heretter kalt tillatelsen) gjelder ikke i strid med vegtrafikklovgivningen, andre trafikkregulerende tiltak eller spesielt oppsatte skilt.

Tillatelsen gjelder ikke på steder med parkometre og parkeringsautomater.

Tillatelsen gjelder heller ikke på følgende steder:

- Rådhusgaten mellom Festningsgaten og Elvegata venstre side (husnr.m/oddetall).

- Kronprinsensgate mellom Kristian 4des gt. og Tordenskjoldsgate ( husnummer med oddetall).

- Elvegata: hele gaten høyre side (husnr. m/partall)

- Skippergata: mellom Holbergsgate og Kronprinsensgate fra 82. (husnr.m/partall).

2. Tillatelsen gjelder for det kjøretøy den er utstedt for.

3. Ved flytting fra området tillatelsen gjelder for eller ved avhendelse av kjøretøy plikter innehaver å melde dette til Kristiansand Parkering. Det samme gjelder ved bytte av kjøretøy eller når de forhold som var grunnlag for tildelingen ikke lenger er tilstede.

4. Finner Kristiansand Parkering at tillatelsen er brukt i strid med forutsetningene kan den gjøres ugyldig ved melding til innehaveren.

5. Parkering i strid med punkt 1 kan medføre kontrollsanksjon/gebyr.

 

 

De som har motorsykkel og elbiler må søke boligsoneparkering på lik linje med de som har vanlige biler. Ut 2016 er det avgiftsfritt for elbiler med boligsoneparkering.

Klokkeslettene på bosoneskiltet viser det tidsrommet gateparkering er forbeholdt de som har bosonekort der det ikke er parkometer eller automat. 

De som parkerer på avgiftsbelagte plasser, må følge avgiftstidene som står på parkometer/automat. Det kan være andre klokkeslett enn det som står på bosoneskiltet.

Hensikten med bosoneparkering er først og fremst å begrense såkalt fremmedparkering og den trafikken det betyr i typiske boligstrøk der beboerne ikke har egen tomt å parkere bilen sin på.

Det er tre bosoner i Kristiansand sentrum. I tillegg er det bosoner på Gimlevang og Grim.

Bosoneskiltet står bare der sonene begynner, ikke i hver gate i sona. Du vet at du er ute av bosona når du ser dette skiltet:

Forskrift om bosoneparkering, Kristiansand

Søk om bosoneparkering

Bosoneparkering i kartløsningen

  1. Klikk på kartbildet under
  2. Klikk på pila på høyre side av kartet
  3. Velg kartlaget Bosoneparkering

Nedlastbare kart over bosoneparkering

Høy oppløsning

Lav oppløsning

Skilt

Vanlige parkeringsskilt (pdf)

Traffic signs

Deutch (pdf)

Francais (pdf)

English (pdf)

Forfatter: Zoran
Publisert: 13.01.2016 08:18
Sist endret: 23.11.2017 08:37