Gå til hovedinnhold

Kurs og fagdager

Kurs og fagdager

Årsplan

Årsplan 2019

Årsplan 2020

Aktuelle Kurs og fagdager

29.01 Fagdag i sår (Arendal sykehus)

Invitasjon og program til 'Fagdag i sår'

 

Gjennomførte kurs og fagdager - omtaler og presentasjoner for nedlastning 

Fagdag «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet 2019» - 19. november 2019

Nasjonal helse- og sykehusplan, Samhandling mellom kommuner og sykehus

Klassifisering, innhold og effekt av rehabiliteringstjenester

De største utfordringene innen rehabilitering i Agder

De største utfordringene med koordinering av rehabiliteringstjenester

Gode erfaringer fra Koordinerende enhet i Sandnes kommune

Bruk av simulering som metode i forbedringsarbeid innen rehabilitering og samhandling

Lærings- og mestringstilbud som er aktuelle fort pasienter og brukere i rehabiliteringsforløp

Tankevirus - et aktuelt tilbud for pasienter og brukerer i rehabiliteringsforløp

Lindringskonferanse 2019 - 23. og 24. oktober

Informasjonsslide

Innlegg 23.10:

Hjelp meg, jeg har vondt!

Nytt fra KLB

Lindrende behandling i livets sluttfase

Hvordan bli bedre til kompetansespredning

Stråleskader og håndtering av avfall ved cytostatica

Smerter hos personer med demens

Demensforløp

Innlegg 24.10:

Hva er palliasjon og hvem trenger det?

Hvordan diagnostisere døende pasienter og bruk av palliativ koffert

Kommunikasjon med fremmedspråklige

16. og 17. oktober 2019 Fag og prosedyredager

Program og påmelding

Læringsnettverk i fallforebygging og underernæring - 19.09 (Lillesand)

Læringsnettverk - fall

Læringsnettverk - underernæring

Læringsnettverk - forbedringarbeid i praksis

Forebygging av fall og underernæring

Forebygging
av fall og underernæring

USHT Vest-Agder arrangerte Utviklingskonferanse ved Lindesnes Havhotell for ledere, mellomledere, ressurspersoner og samarbeidspartnere i kommunene i Vest-Agder.

Se filmen om konferansen her.

Program

Presentasjoner fra konferansen:

Utviklingssenteret i Vest-Agder ved Olga R. Espegren, USHT Vest-Agder

Leve Hele Livet ved Heidi Vige, Fylkesmannen

Endring, utvikling og lederskap i helse-og omsorgssektoren ved Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

Forbedringstavle ved Ellida Grøsle Henriksen, USHT Vest-Agder

Mal til forbedringstavle og instruksjon i bruk av forbedringstavle

Primærhelseteam ved Trine og Aleksander Sandnes, Sørlandsparken legesenter og Anne Siri Drange og Tine Nilsen, Ronatoppen bolig

Grunnleggende ernæringsarbeid ved Thomas Gordeladze, USHT Vest-Agder

Gjensidighetsring ved Olga R. Espegren, USHT Vest-Agder

Strategisk kompetanseheving og Årsplan i helse-og sosialsektoren ved Ellen Torgersen og Turid Jacobsen, Kristiansand kommune

Modulbasert basiskompetanse ved Krisztina Czinki, USHT Vest-Agder

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2019

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2019

Simuleringsdag for praksisveiledere i kommunene -  24. april 2019

Program

Påmelding innen 8. april til: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no Max 28 plasser per dag

Fagdag ernæring 24. januar 2019

Fagdagen omhandlet problemstillinger rundt kosthold/ernæring hos brukere med psykisk utviklingshemming. Trykk på linken for program: Fagdag ernæring Klikk her for casehefte for fagdagen   

Klikk her for å se foredragene på video   

Praktisk tilnærming for endring av kosthold hos bruker Jarle Hansen Stålesen Bruk av tvang og makt ovenfor psykisk utviklingshemmede Helene Frydenberg   God ernæringspraksis i boliger for voksne med utviklingshemming Kristin Solheim Hustad

 

20. september og 20. november 2018 TILT-instruktørkurs

Invitasjon med påmelding

Informasjonsskriv om instruktørkurs

19. november 2018 - Leve hele livet - sammen. Nasjonal konferanse i Vennesla

Program

8. november 2018 - Fagdag i lindring og demens

Presentasjoner:

Forebygging og behandling av delir ved overlege Kari Johnsen

Forhåndssamtaler ved overlege Pål Friis

Pårørende - en ressurs eller personer med ulike ressurser? ved leder Anita Vatland

Nytt fra fagfeltet

Program

17. og 18. oktober 2018 Fag og prosedyredager

Program

20.august 2018 Fagdag om KOLS

Invitasjon og påmelding til Fagdag om KOLS

Se også felles kursoversikt for SSHF, kommunene på Agder og Universitetet i Agder

22 januar 2018 Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten

Fagdag om riktig legemiddelbruk og reduksjon av uønskede hendelser ved legemidler.

Program

Deltakerliste

Lenker til presentasjoner:

Hilde Skredtveit Moen, Helsedirektoratet og Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram: Forskrift om kvalitet og ledelse sett i sammenheng med innføring av legemiddelgjennomgang

Lillie Marlen Bergstøl, sykepleier Kuholmen sone: Status legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Kristiansand Kommune

Morten Finckenhagen, overlege Statens Legemiddelverk: Hvorfor og hvordan legemiddelgjennomgang?      Avmedisinering

Elin Baldersheim Nilsen, kommunefarmasøyt Kristiansand kommune:   Kommunefarmasøytens kvarter

Julie Wendelbo, farmasøyt USHT Oslo: Utfordringer knyttet til legemiddelgjennomgang og kliniske observasjoner hos personer med kognitiv reduksjon

Sverre Eika, lege Kirkens Bymisjon Oslo 24/sju: Etiske problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering i LAR og sidemisbruk

Kari Johnsen, sykehjemsoverlege og geriater: Opprydding i legemiddellistene

Robert Burman, fastlege: LMG- tips til fastleger og SKIL kurs i LMG

Fagdager gjennomført i perioden 2015-2017

27 november 2017 Oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC Vest-Agder

Oppstartsseminaret er første ledd i opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC og gir informasjon om videre arbeid med de 5 ulike emnene. Det er lagt opp til individuelt- og gruppearbeid i egen kommune frem til et felles avslutningsseminar vår 2018.

Informasjon om Velferdsteknologiens ABC

Program

Påmelding for ansatte i Kristiansand kommune

Påmelding for andre deltakere

Hjelp til påmelding

16. november 2017 Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 220 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaring innen samhandling og rehabilitering i Agder. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen åpnet dagen. Kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen Kommune, Brede Skaalerud, ledet oss gjennom et innholdsrikt program. Det var mange gode foredag som strakk seg fra betydning av ny definisjon på rehabiliteirng til pårørendes rolle i rehabilitering.

Program

Takk til alle som deltok og bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på den regionale Rehabiliteringskonferansen som skal holdes 10.-12. september 2018 i Kristiansand

7. november 2017 Fagdag innen lindring og demens

Fagdag: Smertekartlegging til personer med kognitiv svikt samt hjemmetid/ hjemmedød for alvorlig syke og døende.

Arrangører: USHT Aust- og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Kreftforeningen.

Program

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:
Hildegunn Sønning: Palliasjonsbegrepet Aart Huurnink: Lindrende behandling i sykehjem, UIOs veileder til forberedende samtaler Karin Torvik: Smerter og kognitiv svikt Diana Pareli: Hvordan oppdage smerte hos personer med kognitiv svikt Torhild Utsogn: Rettigheter og tilskuddsordninger Aase-Marie Sandland: Forberedende samtaler i sykehjem,  Kristiansand kommune: Sjekklister brukermedvirkning omsorgsbolig , Kristiansand kommune - Sjekklister brukermedvirkning sykehjem, Min livshistorie Ingerid G. Jakobsen og Cecilie Larsen: Erfaringer fra hjemmetjenesten i Farsund Wenche Tetlie: Tilrettelegging for hjemmetid Newsfeed

17. og 18. oktober 2017 Fag og prosedyredager

Program

Påmelding

NB! Begrenset antall plasser!

20. og 21. april 2017 Gratis simuleringsdager på UIA Grimstad

Du velger en av dagene da begge dagene har samme program. Påmelding fortløpende og innen 01.04.17 til Agno Ødegård 

Begrenset antall plasser.

Program for simuleringsdagene 2017

09-10. mars 2017 - Samarbeid om velferdsteknologi

Velkommen til årets lunsj til lunsj konferanse på Agder

Informasjon om konferansen

Presentasjoner på konferansen

Omtale av konferansen på Fylkesmannens hjemmeside

17.november 2016 - Fagdag Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 160 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaringer innen et voksende fagområde. Tom Atle Steffensen fra Norges Handikapforbund åpnet dagen og han ble etterfulgt av proffene fra Forandringsfabrikken om startet dagen med flere tankevekkende og rørende innlegg  som omhandlet muligheter for forandring. For øvrig hadde dagen et variert program som strakk seg fra sentrale politiske føringer på rehabiliteringsområdet til "Raskere tilbake"-tilbudet til pårørende av rusmisbrukere.

Lenker til presentasjoner fra fagdagen: Petter Øgar: Hva skjer på rehabiliteringsfeltet? Opptrappingsplanen og andre sentrale føringer Pål Jakobsen: Brukeropplevd kvalitet i rehabiliteringsforløpet Ingvild Kjeken: Hvordan overvåke og måle kvalitet i rehabilitering Anne Lyngroth: Gode pasientforløp Kristine Vigsnes:Jegersberg gård- rehabiliterings- og kompetansesenter Jegersberg gård Mariann Jacobsen: Tandem - rehabilitering av mennesker med rus og psykisk uhelse Ingeborg Landèn: Prosjekt læring og mestring i Knutepunkt Sørlandet Randi Wikran: Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade – LTBI. Sivert Follesø: Raskere tilbake tilbud til pårørende av rusmisbrukere.

19. og 20. mai 2016 - Veiledningsseminar for praksisveiledere - et nytt og flott tilbud til de som er veiledere for studenter i praksis!

Veiledningsseminaret går over to dager på Strand Hotel Fevik. Foreleser er Liv Grendstad Rousseau.

Hvis du har spørsmål om seminaret kan du ta kontakt med Vivi Haavik Tønnesen.

Påmeldingsfristen er 18 april 2016.

Invitasjon og påmelding til Veiledningsseminar

Program for seminardagene

30.mars - 21.april 2016 - Gratis kurs i simulering og smertebehandling UIA Grimstad

Du kan velge mellom følgene kursdager: 30 mars, 1 april, 20 april eller 21 april 2016

Påmelding fortløpende og innen 14 mars til Agno Ødegård

Program simuleringsdager 2016

17 og 18 mars 2016 - Fylkesmannens konferanse om Den nye demensplanen 2020

Konferansen går over to dager på Scandic Dyreparken Hotell Kristiansand, og arrangeres av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Kristiansand kommune bidrar med fem presentasjoner på denne konferansen.

Påmeldingsfristen er 7 mars 2016 kl 16.00

Invitasjon og påmelding.

Program for dagen

03.mars 2016 - Invitasjon til Fagdag om Huntington sykdom i regi av Virksomhet Omsorgssentre 

Invitasjon til Fagdag

11. og 12. februar 2016  Konferanse om "Samarbeid om verlferdsteknologi på Agder i 2016"

Takk til alle dere som deltok og bidro til at det ble et flott samlingspunkt for kommunene i Agder. Velkommen til konferansen "Samarbeid om velferdsteknologi 2017"

Presentasjoner på konferansen:

Årlig konferanse:  Program og påmelding til konferansen

 Utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder inviterer til konferanse om velferdsteknologi, februar 2016.

Målgruppe: Ansatte og ledere i Agder, politikere, brukerorganisasjoner og nøkkelpersoner som jobber med velferdsteknologi

Tid: 11- . 12. februar 2016. En "lunsj til lunsj"-konferanse med mulighet for overnatting.

Sted: Scandic Dyreparken hotell.

Deltakeravgift. Pris for hele konferansen inkludert lunsj begge dager, middag og overnatting; 1500kr

Hvis du kun ønsker å delta en av dagene koster dette; 1000 kr

08.12.2015 Fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet" 

Årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» Samhandling i rehabiliteringsfeltet Tid: 8 desember 2015 Sted: Scandic Dyreparken Utviklingssentrene i Vest-Agder, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF har inviterert ansatte og ledere i SSHF og Agder kommuner, politikere, UIA, brukerorganisasjoner, fastleger, privat praktiserende fysioterapeuter til fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet".

08.12.15 ble det arrangert fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus. Det er andre året at denne fagdagen arrangeres, og vi ønsker at dette skal bli en årlig fagdag. 145 deltakere fra brukerorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, sykehus og kommuner i Agder deltok, og bidro til et flott møtepunkt i rehabiliteringsfeltet.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand åpnet dagen. Tom Atle Steffensen, Freddy Ulvseth og Helle Kristin Ulvseth delte ærlige og flotte erfaringer med å være i brukerrollen og å være pårørende. Helsedirektoratet v/Bjørnar Alexander Andreassen presenterte ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer i rehabiliteringsfeltet. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen pekte på Fylkesmannens perspektiv på viktige samhandlingstiltak i Agder. Det var mange gode foredrag fra representanter fra både sykehus og kommuner, med mulighet for å bli inspirert og å lære av hverandres erfaringer. Fagdagen hadde også kafédialog hvor det var forskjellige tema på 8 forskjellige bord. Bruker og ansatte fra sykehus og kommuner satt på bordene og delte sine erfaringer med alle kafégjestene som var innom bordet. Dagen ble avsluttet ved Lisbeth Bergstøl, Virksomhetsleder i Kristiansand kommune. Hun fremhevet de flotte bruker- og pårørendehistoriene, og påpekte at brukermedvirkning må bli sterkere, og at vi som helsearbeidere har mye å lære av de som sitter med erfaringene i eget liv.

Takk til alle som deltok og som bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på ny fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet 2016.

Presentasjoner på fagdagen:

Bjørnar A. Andreassen: Ny veileder om habilitering, individuell plan og koordinator og andre føringer for rahabiliteringsfeltet. Anne Sofie Syvertsen: Viktige tiltak for god samhandling på Agder Olga Espegren og SIlje B. Gitlestad: Prosjekt " Samhandling i rehabiliteringsfeltet" Thomas Gordeladze: Betydning av riktig ernæring i rehabiliteringsprosessen Live Skjeggedal Bentsen: Ute i naturen lever jeg Grete Dagsvik: Er velferdsteknologi og rehabilitering to sider av samme sak? Ina C. Lindhom,Tanja Surdal, Merete Reinertsen og Marie Solvik: Hva er viktig for deg? Gode pasientforløp Anette Stømsbo Gjørv: E-læring for mestring Arendal film: Folk møter folk Video fra "Med hjerte for Arendal" Dagmar Lia: Pasientforløp barn, ungdom og familier med sykelig overvekt Kjersti Widding: Mestring for pasienter med CFS / ME Kristine Wigsnes: Jegersberg gård Alf Reiar Berge: Erfaringer med koordinatorrollen Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet

12.11.2015 Erfaringskonferanse om LCP (Liverpool Care Pathway)

Utviklingssentrene i Vest-Agder (Kristiansand og Songdalen) inviterte helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten til Erfaringskonferanse LCP 12. november 2015erfaringkonferanse om LCP - nå plan for lindring."Livets siste dager". Det ble presentert erfaringer fra implementeringsprosjekt i kommunene i Vestfold og Vest-Agder. Det var også foredrag ved nasjonal koordinator for LCP (Helse Vest) samt presentasjon av erfaring med bruk av plan for lindring i elektronisk journal. Sted: Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Auditorium B2 003 Tid: 12. november 2015 kl. 09-15. Program

Foredragene finner du som lenke under hvert navn: Ingrid Mydland, seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder Grete Skorpen Iversen, nasjonal koordinator ved kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest /USHT Hordaland Silje Wergeland Kvestad, kreftsykepleier, Sandefjord kommune Kamilla Steinsvåg, fagutvikler USHT Songdalen kommune Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier og fagkoordinator i lindring Kristiansand kommune, USHT Vest-Agder John Horve, systemansvarlig IKT Helse og omsorg, Lokalmedisinske tjenester Setesdal Stephan Ore, medisinskfaglig ansvarlig sykehjemslege, Oppsalhjemmet Britt Henny Haugland, enhetsleder Helse- og omsorg, Åseral kommune Margaret A. Heald, ass. kommuneoverlege/sykehjemsoverlege Valhalla helsesenter Kristiansand kommune

  

  

 

24.09.2015:Fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet 

Utviklingssentrene på Agder inviterte ansatte i helse- og omsorgstjenesten, farmasøyetr og leger til fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet på Scandic Hotell Dyreparken. Fagdagen var gratis.

Fagdagen var en oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk i riktig legemiddelbruk som ble arrangert for sykehjem i 2013 og for hjemmetjeneste i 2014.

Pasientsikkerhetsprogrammet beskriver at riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering samt at klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.Tema på fagdagen belyste på ulike måter hvordan  målet om riktig legemiddelbruk og reduksjon av legemiddelrelaterte pasientskader kan nås. 

Foredragene kan lastes ned her: Helge Refsum: Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Kristine Kristoffersen: Multidose - våre erfaringer så langt og tanker om veien videre Gro Anita Fosse: Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Hege Kersten: Antikolinerge bivirkninger - hvor farlige er de egentlig? Marit Stordal Bakken: Psykofarmaka og hoftebrudd

Program

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 04.07.2019 12:22
Sist endret: 15.11.2019 13:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?