Gå til hovedinnhold

Rus og psykisk helse

 

Basismodul

 

Basiskompetanse i psykisk helse - 2 timer

Modulen fokuserer på generelt om psykisk sykdom, fysiske symptomer, psykiske symptomer og generell sinnstilstand. (se modulbeskrivelse for mer informasjon)

 

Basiskompetanse rus - 2 timer

Modulen har fokus generelt på rus problematikk og symptomer. (se modulbeskrivelse for mer informasjon)

 

Påbyggingsmoduler

 

Depresjon - 1,5 timer

Generell depresjon og innføring i måling av depresjonsgrad. (se modulbeskrivelse for mer informasjon)

Angst - 1,5 timer

Generelt om angst og innføring i måling av grad av angst. (se modulbeskrivelse for mer informasjon)

Psykose - 1,5 timer

Symptomer og tiltak i forhold til en psykose. (se modulbeskrivelse for mer informasjon)

 

Oppsamlingsundervisning

Det blir arrangert fagseminar med alle basiskompetansemoduler (paralellsessjoner) i 25. mars og 18. november i 2020.

Ta kontakt med Krisztina Czinki, kompetansekoordinator for mer informasjon.

Modulbeskrivelse

Basismodul: Psykisk helse

Målgruppe

Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

-          Grunnleggende kunnskap om psykisk helse

-          Grunnleggende kunnskap om primær- og sekunderfølelser

-          Kort om bakgrunn, ulike perspektiver og sentrale føringer

-          Fokus på bedringsprosesser (recoverystøttende tilnærming) / fokus på ressurser og hva som gir bedring for den enkelte)

-          Fokus på kommunikasjon; hvordan møte mennesker med psykiske helseutfordringer

-          Fokus på samhandling

-          Dokumentasjon i journal

-          Etikk

                       

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester:

-          Får økt kunnskap om psykisk helse og hvordan bidra i den enkeltes bedringsprosess

-          Får grunnleggende kunnskap om psykiatriens historie og sentrale føringer som ligger til grunn for dagens psykisk helsetjeneste

-          Har økt forståelse og kunnskap om hvordan møte mennesker med psykiske helseutfordringer og deres pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timers undervisning med bruk av:

-          Powerpointpresentasjon

-          Korte filmsnutter

-          Dialog og refleksjon

 

Annen informasjon

Kursbestiller er velkommen til å ta kontakt i forkant av undervisning og komme med ønske om fokus på aktuelle utfordringer eller case fra arbeidsstedet.

 

Videre kurs

Basisundervisning i rus, påbyggingsmodul i angst, påbyggingsmodul i depresjon og påbyggingsmodul i psykose.

 

Referanseliste til kurset

Andersen, A.J.W. (2006). Tenkning som former praksiser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3(1). S.4-16.

Deegan, P.E.(1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. Psychosocial Rehabilitation Journal,           11, 4, 11-19.

Engelsrud,G. & Heggen, K.(2007. Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og             diagnose. Oslo. Universitetsforlaget.

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2012). Perspektiver på psykisk lidelse. Oslo.             Gyldendal Norsk Forlag AS.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2009). Samhandlingsreformen – Rett behandling -  på rett sted – til rett tid (St.meld. nr.47 2008-2009). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring -  Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (Veileder IS-2076). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (LOV – 2011-06-24-30). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell (LOV – 1999-07-02-64). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Institutt for Psykologisk Rådgivning, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi. (2015). Alfred og skyggen – En liten film om følelser [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=vuDLFGb7khA

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Pasientjournalforskrift. (2000). Forskrift om pasientjournal (FOR-2000-12-21-1385). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter ( LOV -  1999-07-02-63). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

RvtsSor (2016, 27.april). Menneskemøter [Videoklipp]. Hentet fra https://youtu.be/xRANgi3vPFk

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

 Sosial- og helsedepartementet. (1997). Åpenhet og helhet -  Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene (Meld.St. 25 1996-1997). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st-meld-nr-25_1996-97/id191086/sec1

Sosial- og helsedepartementet. (1998). Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998 (St.prp. nr. 63 1997-98). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-63-1997-98-/id201915/

Topor, A.(2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo. Kommuneforlaget.

 

Pensumliste

Anbefalt pensum:

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring -  Veileder i lokalt psykisk helsearbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (Veileder IS-2076). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

Basismodul: Rus

Målgruppe

Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Forkunnskaper

Ingen

 

Innhold

-          Grunnleggende kunnskap om rus og avhengighet

-          Grunnleggende kunnskap om samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

-          Grunnleggende kunnskap om kartlegging

-          Fokus på bedringsprosesser (recoverystøttende tilnærming) / fokus på ressurser og hva som gir bedring for den enkelte)

-          Fokus på kommunikasjon; hvordan møte mennesker med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer

-          Fokus på samhandling

-          Dokumentasjon i journal

-          Etikk   

 

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester:

-          Får økt kunnskap om rus og avhengighet

-          Får økt kunnskap om ROP-lidelser

-          Har økt forståelse og kunnskap om hvordan møte mennesker med helseutfordringer knyttet til rusavhengighet og psykiske helse og deres pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timers undervisning med bruk av:

-          Powerpointpresentasjon

-          Korte filmsnutter

-          Dialog og refleksjon

 

Annen informasjon

Kursbestiller er velkommen til å ta kontakt i forkant av undervisning og komme med ønske om fokus på aktuelle utfordringer eller case fra arbeidsstedet.

 

Videre kurs

Basisundervisning i psykisk helse, påbyggingsmodul i angst, påbyggingsmodul i depresjon og påbyggingsmodul i psykose.

 

Referanseliste til kurset

Evjen, R., Kielland, K.B. og Øiern, T. (2012). Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo: Universitetsforlaget

Hole, R. (2014). Forebygging og behandling av rusproblemer. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Sammensatte tjenester – samtidig behandling (IS-1 948). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring -  Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (Veileder IS-2076). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

Helsedirektoratet. (2017). Nasjonal faglig retningslinje Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

Helse- og omsorgsdepartementet. (2012). Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, alkohol – narkotika – doping (Meld. St. 30 2011-2013). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/sec12

Rop.no. (2015). Snakk om rus: Læringssafari. Hentet fra https://rop.no/snakkomrus/safari/safari_innledning.html

Sandøy, T.A. (2018). Narkotikabruk i Norge (FHI 2018). Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/

 

Pensumliste 

Anbefalt pensum:

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring -  Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (Veileder IS-2076). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Rop.no. (2015). Snakk om rus: Læringssafari. Hentet fra https://rop.no/snakkomrus/safari/safari_innledning.html

 

Påbyggingsmodul: Depresjon

 

Målgruppe

Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Forkunnskaper

Det er en fordel å ta kurset basismodul Psykisk helse i forkant av påbyggingsmodul Depresjon

 

Innhold

-          Grunnleggende kunnskap om depresjon

-          Grunnleggende kunnskap om primær- og sekunderfølelser (kort repetisjon fra basismodul Psykisk helse)

-          Fokus på bedringsprosesser (recoverystøttende tilnærming) / fokus på ressurser og hva som gir bedring for den enkelte)

-          Evidensbasert behandling av depresjonssymptomer

-          Fokus på kommunikasjon; hvordan møte mennesker med symptomer på depresjon

-          Dokumentasjon i journal

-          Etikk

                                               

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester:

-          Får økt kunnskap om depresjon og hvordan bidra i den enkeltes bedringsprosess

-          Få kunnskap om evidensbasert behandling av depresjonssymptomer

-          Har økt forståelse og kunnskap om hvordan møte mennesker med depresjonssymptomer og deres pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timers undervisning med bruk av:

-          Powerpointpresentasjon

-          Korte filmsnutter

-          Dialog og refleksjon

 

Annen informasjon

Kursbestiller er velkommen til å ta kontakt i forkant av undervisning og komme med ønske om fokus på aktuelle utfordringer eller case fra arbeidsstedet.

 

Videre kurs

Basisundervisning i rus, påbyggingsmodul i angst og påbyggingsmodul i psykose.

 

Referanseliste til kurset

Bøe, T.D. og Thomassen, A. (2009). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Om etikk, relasjoner og nettverk.Oslo: Universitetsforlaget.

Hertz,S. (2011): Barne- og ungdomspsykiatri, Nye perspektiver og uante muligheter. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B., og Løkke, J.A.(2012): Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Institutt for Psykologisk Rådgivning, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi. (2018). Alfred og skyggen – en liten film om selvkritikk [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=YX5Qoi2pD34

Martinsen,K. og Hagen, R.(2012).Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Topor, A.(2005). Fra pasient til person. København: Akademisk Forlag.

Topor, A.(2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A og Fjeldstad, T.(2008): Klienten- den glemte terapeut, Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

 

Pensumliste

Anbefalt pensum:

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

Påbyggingsmodul: Angst

 

Målgruppe

Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Forkunnskaper

Det er en fordel å ta kurset basismodul psykisk helse i forkant av påbyggingsmodul Angst.

 

Innhold

-          Grunnleggende kunnskap om angst og ulike angstlidelser

-          Grunnleggende kunnskap om primær- og sekunderfølelser (kort repetisjon fra basismodul Psykisk helse)

-          Fokus på bedringsprosesser (recoverystøttende tilnærming) / fokus på ressurser og hva som gir bedring for den enkelte)

-          Evidensbasert behandling av angstsymptomer

-          Fokus på kommunikasjon; hvordan møte mennesker med symptomer på angst

-          Dokumentasjon i journal

-          Etikk

                       

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester:

-          Får økt kunnskap om angst og hvordan bidra i den enkeltes bedringsprosess

-          Få kunnskap om evidensbasert behandling av symptomer på angst

-          Har økt forståelse og kunnskap om hvordan møte mennesker med symptomer angst og deres pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timers undervisning med bruk av:

-          Powerpointpresentasjon

-          Korte filmsnutter

-          Dialog og refleksjon

 

Annen informasjon

Kursbestiller er velkommen til å ta kontakt i forkant av undervisning og komme med ønske om fokus på aktuelle utfordringer eller case fra arbeidsstedet.

 

Videre kurs

Basisundervisning i rus, påbyggingsmodul i depresjon og påbyggingsmodul i psykose.

 

Referanseliste til kurset

Bøe, T.D. og Thomassen, A. (2009). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Om etikk, relasjoner og nettverk.Oslo: Universitetsforlaget.

Hertz,S. (2011): Barne- og ungdomspsykiatri, Nye perspektiver og uante muligheter. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B., og Løkke, J.A.(2012): Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Martinsen,K. og Hagen, R.(2012).Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

NRK P3 (2016). Hvorfor får vi panikkanfall? [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0

Topor, A.(2005). Fra pasient til person. København: Akademisk Forlag.

Topor, A.(2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A og Fjeldstad, T.(2008): Klienten- den glemte terapeut, Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

 

Pensumliste

Anbefalt pensum:

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Sinding, A.I. og Stiegler, J.R. (2018). Følelseskompasset. Hentet fra https://folelseskompasset.no/

 

Påbyggingsmodul: Psykose

 

Målgruppe

Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Forkunnskaper

Det er en fordel å ta kurset basismodul Psykisk helse i forkant av påbyggingsmodul Psykose

 

Innhold

-          Grunnleggende kunnskap om:

  • psykoselidelse og rusutløst psykose
  • ulike forklaringsmodeller
  • symptomer på psykose
  • behandling

-          Fokus på bedringsprosesser (recoverystøttende tilnærming) / fokus på ressurser og hva som gir bedring for den enkelte)

-          Fokus på kommunikasjon; hvordan møte mennesker med symptomer på psykose

-          Dokumentasjon i journal

-          Etikk

 

Lærings-, og praksismål

Ansatte i kommunens helse- og sosialtjenester:

-          Får økt kunnskap om psykoselidelse og hvordan bidra i den enkeltes bedringsprosess

-          Har økt forståelse og kunnskap om hvordan møte mennesker med depresjonssymptomer og deres pårørende

 

Arbeidsformer og arbeidsomfang

2 timers undervisning med bruk av:

-          Powerpointpresentasjon

-          Korte filmsnutter

-          Dialog og refleksjon

 

Annen informasjon

Kursbestiller er velkommen til å ta kontakt i forkant av undervisning og komme med ønske om fokus på aktuelle utfordringer eller case fra arbeidsstedet.

 

Videre kurs

Basisundervisning i rus, påbyggingsmodul i angst og depresjon.

 

Referanseliste til kurset

Asting, G. / SEPREP (2017). SE HELE MEG, om psykose og hva som kan hjelpe [Videoklipp]. Hentet fra https://sehelemeg.no/hovedemne/2/

Bøe, T.D. og Thomassen, A. (2009). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Om etikk, relasjoner og nettverk.Oslo: Universitetsforlaget.

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B., og Løkke, J.A.(2012): Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hertz,S. (2011): Barne- og ungdomspsykiatri, Nye perspektiver og uante muligheter. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag AS.

Martinsen,K. og Hagen, R.(2012).Kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

Ricoeur, P. (1999). Eksistens og hermeneutikk. Oslo: Aschehoug forlag.

Seikkula, J., Aaltonen,J., Rasinkangas, A. et al.(2006). Five-years experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialouge approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two-case studies. Psychotherapy Research, 2, 214-228.

Seikkula, J.(2002). Open Dialogues with good and poor outcomes for psychotic crises. Journal of Marital and Family Therapy, 28, nr.3, 263-274.

Topor, A.(2005). Fra pasient til person. København: Akademisk Forlag.

Topor, A.(2006). Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A og Fjeldstad, T.(2008): Klienten- den glemte terapeut, Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Zubin, J. og Spring, B. (1977). Vulnerability – a new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86, 103-126.

 

Pensumliste

Anbefalt pensum:

Asting, G. / SEPREP (2017). SE HELE MEG, om psykose og hva som kan hjelpe. Hentet fra https://sehelemeg.no/

Mike Slade (2015). 100 råd som fremmer recovery, En veiledning for psykisk helsepersonell (NAPHA Rapport 2/2017). Hentet fra http://www.melkeveien.me/NAPHA-Rapport-2-2017/Rapport-2-2017.html#p=4

 

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 23.09.2019 22:19
Sist endret: 29.11.2019 12:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?