Informasjon om basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Modulene:Basiskompetanse

Modulene som er valgt for HS-sektor er felles for virksomhetene. Det innebærer at det kan gjennomføres undervisning i de 6 basismodulene og/eller påbyggingsmoduler for flest mulig ansatte hvert år. Innenfor alle modulene skal det vektlegges observasjon-, vurdering-, kommunikasjon-, dokumentasjon- og handlingskompetanse.

Det tas i bruk flere pedagogiske virkemidler i undervisningen som refleksjon, kasuistikker og filmsnutter. E-læring vil bli tatt i bruk så langt det er pedagogisk hensiktsmessig. De fleste undervisningene tilbys gjennomført på det enkelte arbeidssted.

1.Grunnlagstenkning - hva er viktig for deg

Basismodul

Undervisning og praktiske øvelser i tankesettet «hverdagsmestring».- 2 timer

Modulen skal gi ansatte en grunnleggende forståelse av tankegangen «hva er viktig for deg?» for å sikre et mer systematisk arbeid hvor hverdagsmestring er i fokus. Hovedmålet er å øke bevisstheten i hvordan vi kan snu tankegangen fra «hva kan jeg hjelpe deg med?» til «hva er viktig for deg?».

Innhold:

 • Utvikling av fagkompetanse
 • Brukermedvirkning
 • Ny bruker-pasientrolle
 • Mestringsfokus
 • Pasientforløp
 • Sjekklister

2. Dokumentasjon og kvalitet

Basismodul

Grunnleggende opplæring i dokumentasjon - 2 timer

Innhold: Hvorfor, hvem og hvordan dokumentere i Profil. Opplæring i pålogging, brukermodulen, pasientjournal, signering og tjenester.

Påbyggingsmoduler

1.Rapportering, signering og avvik - 1 time
 • Innføring i avviksregistering i pasientjournalen.
 • Flytte tiltak og rapporter.
 • Oversikt over rapporter i pasientjournalen.
 • Avslutte Plankatergorier, planområder og tiltak.
 • Lære om skjemaer og kvittering av utført tiltak.
2. Medikamenter - 1 time
 • Registrere og kontrollere registrert medikament
 • Seponere medikamenter, utskrift legemiddelkort
 • Lage logg over medisin ved behov og lage utskrift av loggen
 • Detaljert dosering, utskrift dosett
 • Multidose, endre fra dosett til multidose. Mutidosefunksjon
 • Antikoagulasjonsjournal - AK journal
 • Kvittere for gitt medisin og postere labratoriesvar
3. Elektroniske meldinger - 1 time
 • Lage og sende melding til sykehuset -forespørsel og innleggelsesrapport.
 • Lage og sende meldinger: Helseopplysninger til lege, orientering og tjenestetilbud og orientering om dødsfall
 • Legemiddelhåndtering
 • Avviksmeldinger - følge opp mottatte meldinger og avvik
 • Kladd meldinger
4. Saksbehandling i Profil - 1 time

Brukermodulen:

 • Registrere ny bruker
 • Registrere kontaktperson
 • Endre kontaktperson

IPLOS:

 • Registrere bistandsvariabeler
 • Registrere fuksjonsvariabler
 • Lære om hva som skal være med

3. Ernæring

Innhold: Modulen skal gi ansatte en grunnleggende forståelse samt lære om hvilke observasjoner som kan sikre et mer systematisk arbeid med ernæring. Hovedmålet er å øke bevisstheten rundt hva som kan påvirke ernæring og hva man kan gjøre for å legge til rette for et sunt kosthold.

Basismodul

Grunnleggende ernæringsarbeid  - 80 min.

Undervisningen kan tilrettelegges arbeidsstedet.

Innhold: Forståelsen for hvorfor det er forskjellig fokus på kosthold for friske og syke. Undervisningen inkludere case.

 • Bruken av ernæringstrappen for å sikre riktig tiltak
 • Lære om symptomer på sult som kan forveksles med andre lidelser
 • Dokumentansjon som et ledd i ernæringsbehandlingen

Påbyggingsmoduler

1. Ernæringskartlegging - 2 timer

Innhold:

 • Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy
 • Hvordan lage og følge opp en ernæringsplan
2. Geriatri - spesiell utfordringer - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sendes en case som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Forståelsen for problemstillingen rundt eldre og ernæring
 • Endringen i en aldrende kropp
 • Kriterier for underernæring
 • Bruk av ernæringstrappen for å sette i gang tiltak for eldre
3. Utviklingshemmede - hva må til for å sikre et sunt kosthold? - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sendes en case som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Uenighet om hva som betegner et sunt kosthold
 • Tvangstanker om mat - hva kan vi som ansatte gjøre?
 • Hva gjør pårørende?
 • Hvordan helsen til bruker påvirker livskvaliteten.
4. Rus og Psykisk helse - Hvordan påvirke kostholdet i en sunnere retning? - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidsted og det er ønskelig at det på forhånd kan sende en cas som de ansatte kan diskutere.

Innhold:

 • Hvor setter man grensen for et sunt kosthold?
 • Valg av mat og utfordringer med matinntaket
 • Somatisk helse
 • Symptomer på angst/uro vs. sult
 • Tegn på feilernæring/underernæring
 • Bivirkninger av medisinbruk

4. Legemiddelbruk

Inntil videre benyttes E-læringskurs utarbeidet av Apotek 1-kjeden. Leder bestiller lisenser.

5. Rus og psykisk helse

Basiskompetanse psykisk helse - 2 timer

Innhold: Generelt om psykisk sykdom, fysiske symptomer, psykiske symptomer og generell sinnstilstand

Påbyggingsmoduler psykisk helse:

1.Depresjon - 1,5 timer

Innhold: Generell depresjon og innføring i måling av depresjonsgrad.

2.Angst - 1,5 timer

Innhold: Generelt om angst og innføring i måling av grad av angst.

3.Psykose - 1,5 timer

Innhold: Symptomer og tiltak i forhold til en psykose.

 

Basiskompetanse rus - 2 timer

Innhold: Generelt om rus problematikk og symptomer.

Påbygningsmodul rus:

1. Rus-utløst psykose  - 1,5 timer

Innhold: Symptomer og tiltak.

6. Helse og sykdom

Modul 6.1 Diabetes

Basismodul - 2 timer

Innhold: Undervisning om grunnleggende sykdomsutvikling, forskjellige diabetestyper, og behandling av diabetes

Påbyggingsmoduler - 2 timer

1.Opplæring av helsefagarbeidere for måling av blodsukker og administrasjon av insulin.

Undervisning er en del av opplæringspakken for å kunne måle blodsukker og administrere insulin. I tillegg til undervisning er det praktisk øvelse ute på arbeidsplassen med påfølgende kursprøve.

Datoer for kurs i 2017 er:

 • 07. november

Datoer for kurs i 2018 er:

 • 13. mars
 • 08. mai
 • 04. september
 • 20. november

Kurset gjennomføres kl. 13.30-15.30 i Knudsengården, 4. etg (Tollbodgata 22)
Påmelding til kurs skjer via mail til: Thea Rebecca Eigestad

2. Oppfriskningskurs for sykepleiere / vernepleiere - fra mars 2018

Innhold: Oppfriskning av basiskunnskap om diabetes, inkludert legemiddelhåndtering.
Modulen reserveres på vanlig måte i Sharepoint.

3. Diabetiske senskader - fra mars 2018

Innhold: Forebygge og behandle senskader som følge av diabetes.
Modulen reserveres på vanlig måte i Sharepoint.

Modul 6.2 KOLS

Grunnmodulen er et e-læringskurs som oppdateres våren 2018.
Ved ønske om undervisning i kols kan fagkoordinator kontaktes per mail: Thea.rebecca.eigestad@kristiansand.kommune.no

Påbyggingsmoduler

1. Inhalasjonsmedisiner - 30 minutter

Innhold: E-læringskurs om ulike inhalasjonsmedisiner, inhalasjonsteknikk og veiledning om inhalasjoner. Kurset er utviklet av Helse Sør-Øst Vestre Viken.
Fremgangsmåte for tilgang og innlogging Læringsportalen Helseforetak Vestre Viken

Direkte lenke til kurset uten kursbevis: E-læringskurs i inhalasjonsmedisiner

Dersom det er behov for praktisk øvelse i bruk av inhalatorer kan påbyggingsmodul 3 bestilles.

2. Pleie og omsorg ved kols - 2 timer - fra mars 2018

Sykepleie til personer med kols, og lindring av angst. Sykepleie til alvorlig syke kolspasienter.

3. Kols-forverring - 2 timer - fra mars 2018

Innhold: Hvordan forebygge kolsforverring og lindre symptomer?

Modul 6.3 Lindring

Basismodul

Lindrende behandling til alvorlig syke og døende -  2 timer

Innhold: Innføring i viktige grunnleggende prinsipper i forhold til lindrende behandling, pleie og omsorg.

 • Hva er lindring og hvilke pasienter trenger dette
 • Symptomkartlegging og symptomlindring
 • Kommunikasjon og omsorg for pårørende
 • Omsorg ved livets slutt

Påbyggingsmodul

1.Smerte- og symtomlindring ( for sykepleiere) - 2 timer

Innhold: Teoretisk del om smertefysiologi, smertekartlegging og symptomlindring. Deretter kasuistikbasert undervisning. Forutsetter at arbeidsstedet selv forbereder en aktuell problemstilling. Hensikten med dette er å gi opplevelse av økt trygghet i situasjoner relatert til lindrende pleie og omsorg. Kasuistikk sendes Cathrine Humlen Ruud senest 2 uker før undervisningsdato.

Modul 6.4 Demens

E-læringskurs
E-læringskursene reserveres ikke i Sharepoint, men gjennomføres i regi av hvert arbeidssted.

1. Helsedirektoratet: Samtykke til helsehjelp - om vurdering av samtykkekompetanse
2: Helsedirektoratets: Kapittel 4 A i lov om pasientrettigheter: Når pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp

Videoforedrag om demens utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aldring og helse og Helsedirektoratet

Knut Engedal: Hva er demens? (34 min.)
Anne Marie Mork Robstad: Kommunikasjon og holdninger (41 min.)
Anne -Margrethe Støback: Når atferd endrer seg (32 min.)

Videoforedrag om demens utgitt av Aldring og helse

Knut Engedal: Inndeling av demenssykdommer (3 min.)
Knut Engedal: Alzheimer demens (6 min.)
Knut Engedal: Vaskulær demens (1. min)
Knut Engedal: Demens med lewylegemer (5 min.)
Knut Engedal Frontotemporal demens ( 4 min.)
Knut Engedal: Grader av demens (2 min.)
Geir Selbæk: Fysiske symptomer ved demens (3 min.)
Geir Selbæk: Nevropsykiatriske symptomer (4. min.)
Geir Selbæk: : Nevropsykiatriske symptomer 2 (4 min.)
Anne Marie Mork Krogstad: Miljøbehandling til personer med demens (4 min.)
Knut Engedal:Legemidler for kognitive personer ved demens (4 min.)
Knut Engedal: Legemidler ved atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (6. min.)
Lisbeth Thoresen: Forberedende samtaler (3 min.) 
Jørn Stordalen: Hvordan kan en forberedende samtale gjennomføres? (4 min.)

Videofordrag om demens og alderspsykiatri - Psyk - IT fra Aldring og helse
Videoene kan for eksempel benyttes til internundervisning og / eller som innledning til felles refleksjon rundt ulike tema.
De kan også benyttes som erstatning der foreleser melder forfall til avtalt basismodulundervisning.

Hvert foredrag i Psyk - IT varer i 20 minutter. Forelesningene kan sees på nett eller lastes ned som Podcast. Det er mulig å melde seg på fremtidige Psyk - IT - foredrag gjennom denne påmeldingslenken

Psyk IT- foredragene Aldring og helse:

 1. Tom Borza : Personlighetsforstyrrelser hos eldre
 2. Eivind Aakhus: Psykoser hos eldre
 3. Elisabeth Wiken Telenius: Fysisk aktivitet og demens   
 4. Reidun Sandvik:Smerte hos personer med demens
 5. Dagfinn Green:Depresjon hos eldre
 6. Dag Årsland:Lewy legeme demens
 7. Anette Bendixen:Angst hos alderspsykiatriske pasienter
 8. Per Kristian Haugen:Diagnose i rett tid
 9. Knut Engedal:Diagnostikk av demens i spesialisthelsethjenesten

 

Aktuelle kartleggingsverktøy for nedlastning

 1. CAM - Confusion Assessment Method - skåringsskjema for delir Skjema for kortversjon
 2. Cornell - skala for depresjon ved demens
 3. Qualid - livskvalitet ved langtkommen demens
 4. Trivselskartlegging
 5. MOBID - 2 - smerterMobilisation – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia
  Video med kartlegging med MOBID 2
 6. Thea Skarengland: MMSE og Klokketest (20 min.)
Modul 6.5 Smittevern

Basismodul

Grunnleggende hygiene og smitteverntiltak - 1 time

Undervisningen kan tilrettelegges til arbeidssted.

Innhold:

 1. Hvorfor må vi ha hygiene og smittevernstiltak?
 2. Smittekjeden og hva vi kan gjøre for å bryte videre smitte.
 3. Håndhygiene og bevissthet rundt egen arbeidsplass
 4. Case med fokus på observasjon, vurdering, kommunikasjon, handling, dokumentasjon, samhandling og etikk.

Påbyggingsmoduler

1. Smitteverntiltak i en travel hverdag - 20 min

Innhold: Fokus på relevant emne for arbeidsstedet, f.eks. avfallshåndtering, vask av tekstiler, renhold eller desinfeksjon. «Hva gjør vi dersom det er søl av blod?» eller «Rom for å si ifra til en kollega».

Det er en fordel om arbeidsstedet kommer med et ønske om emne.

2. Isolering - 20 min

Innhold: Hva gjør vi når det er mistanke om smittsom sykdom og en kort innføring om influensa, NORO (omgangssyke) og clostridium.

3. Resistente mikrober - 20 min

Innhold: Hva menes med resistente mikrober og hva skal vi gjøre. En kort innføring om MRSA, ESBL og VRE.

4. Praktisk opplæring på avdeling - 30-60 min

Kan tilpasses det enkelte arbeidsted. Bør ha tilgang til et beboerrom.

Innhold: Praktisk opplæring i håndhygiene, desinfeksjon, isolering og skylleromsarbeid m.m ute i avdelingen - maks 10 personer.

Modul 6.6 Velferdsteknologi

Basismodul

Innføring av velferdsteknologi - 2 timer

Innhold: 

 1. hva er velferdsteknologi og hvorfor skal vi ta det i bruk
 2. behovskartlegging
 3. lovverk
 4. tildeling
 5. rutiner for opplæring og oppfølging av bruker
 6. praktisk bruk av ny teknologi

 

Bestill moduler

Vi oppfordrer de ulike arbeidsteder for eksempel boliger, soner og avdelinger til å samarbeide om felles undervisningsdatoer. Dersom arbeidstedet ikke har egnede lokaler og/eller utstyr til gjennomføring av undervisningen kan dere ta kontakt med kursansvarlig.

Lenke til intranett for bestilling av moduler

Har du forslag til andre moduler kan du sende mail til Irene Larsen Linjord

 

Det er laget en foreløpig evaluering med erfaringer fra det første halvåret med bruk av modellen. Du kan lese den her: Evalueringsrapport desember 2017

 

Evaluering etter undervisning

 

Elektronisk evalueringsskjema

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 26.08.2016 10:08
Sist endret: 05.07.2018 11:09