Fagutvikling rehabilitering

Fagkoordinator rehabilitering er et 2-årig engasjement som startet juni 2015. Det eksisterer ikke et eget nettverk for rehabilitering i Kristiansand kommune, men Fagkoordinator rehabilitering er med i nettverk Aktiv mestring, som drives av USHT Songdalen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Silje Marie Jensen -  fagutvikler og ergoterapeut

Telefon: 476 63 736

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg. 

Rehabilitering

 "Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet". (Forskrift om habilitering og rehabilitering § 2 (2001))

Samarbeidspartnere

Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF)

Knutepunkt Sørlandet (KNPS)

USHT Songdalen, Vest-Agder

USHT Grimstad, Augst-Agder

Prosjekt

Resultatmål for prosjektet:

  1. Arrangere årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» i samarbeid med andre aktører
  2. Implementeringsplan fra prosjekt «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» er videreført og implementert
  3. Status og kompetansebehov for «Hjemmerehabilitering» er utredet og det er utarbeidet modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen rehabilitering
  4. Kompetansebehov ved omsorgssentrene er kartlagt og det er utarbeidet basiskompetanse på rehabilitering, forebygging og hverdagsmestring
  5. Modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen hverdagsrehabilitering er utarbeidet og implementert
  6. Status og kompetansebehov innen rehabilitering er kartlagt ved Kløvertun og Valhalla, og det er utarbeidet modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen rehabilitering
  7. Kompetanse hos Virksomhet Service og forvaltning står i samsvar med utvikling av kompetanse i de andre virksomhetene
  8. Arbeid med kompetanse på helsefremming, forebygging og rehabilitering står i samsvar med innhold i pasientforløpene
  9. Pasientforløp sikrer helhetlige tjenester mellom fagfeltene somatikk, rus, psykisk helse og utviklingshemmede
  10. Kompetanseplaner er utarbeidet og implementert i årshjul og årsplanlegging

Fagstoff

Lokale dokumenter

Helsefremmingsplanen - Kristiansand kommune

Handlingsprogram 2015-2018

Regionale dokumenter

Hovedrapport, Lokalmedisinske tjenester i knutepunkt Sørlandet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Virksomhetsplan 2015

Områdeplan for rehabilitering 2011-2020, SSHF

Utviklingsplan 2030, SSHF

Prosjektrapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet»  

Nasjonale dokumenter

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)

Stortingsmelding nr.11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2015)

Stortingsmelding nr.26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2015)

Stortingsmelding nr.19 Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter (2015)

Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg

Stortingsmelding nr.47 Rett behandling på rett sted til rett tid, samhandlingsreformen

Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening

Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på
rehabiliteringsområdet (IS-1947)

Utvikling gjennom kunnskap (IS-1858)

Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering (IS-0429)

Opptrappingsplan for rehabilitering (kommer 2017)

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 21.01.2016 09:04
Sist endret: 04.10.2016 10:30