Gå til hovedinnhold

Fagutvikling rehabilitering

Som følge av blant annet regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering er rehabilitering et satsningsområde for kommuner i Norge. Kristiansand kommune har en tydelig satsning på rehabilitering mot å nå målene om at innbyggerne skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Rehabilitering fokuserer på å gjenvinne og forebygge tapt funksjon fremfor kompenserende tjenester. Brukerens egne mål og ressurser danner grunnlaget for rehabiliteringsprosessene som iverksettes.Kommunen har satset stort på oppbygging av rehabiliteringstjenester, og det jobbes for tiden med kompetanseheving hos de ansatte.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Silje Bostrøm Gitlestad -  fagutvikler og sykepleier

Telefon: 901 81845

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg. 

Rehabilitering

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet». (2018)

Samarbeidspartnere

Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF)

Knutepunkt Sørlandet (KNPS)

USHT Songdalen, Vest-Agder

USHT Grimstad, Augst-Agder

Prosjekt

Resultatmål for prosjektet:

  1. Arrangere årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» i samarbeid med andre aktører
  2. Implementeringsplan fra prosjekt «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» er videreført og implementert
  3. Status og kompetansebehov for «Hjemmerehabilitering» er utredet og det er utarbeidet modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen rehabilitering
  4. Kompetansebehov ved omsorgssentrene er kartlagt og det er utarbeidet basiskompetanse på rehabilitering, forebygging og hverdagsmestring
  5. Modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen hverdagsrehabilitering er utarbeidet og implementert
  6. Status og kompetansebehov innen rehabilitering er kartlagt ved Kløvertun og Valhalla, og det er utarbeidet modell for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse innen rehabilitering
  7. Kompetanse hos Virksomhet Service og forvaltning står i samsvar med utvikling av kompetanse i de andre virksomhetene
  8. Arbeid med kompetanse på helsefremming, forebygging og rehabilitering står i samsvar med innhold i pasientforløpene
  9. Pasientforløp sikrer helhetlige tjenester mellom fagfeltene somatikk, rus, psykisk helse og utviklingshemmede
  10. Kompetanseplaner er utarbeidet og implementert i årshjul og årsplanlegging

Fagstoff

Lokale dokumenter

Helsefremmingsplanen - Kristiansand kommune

Handlingsprogram 2015-2018

Regionale dokumenter

Hovedrapport, Lokalmedisinske tjenester i knutepunkt Sørlandet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Virksomhetsplan 2015

Områdeplan for rehabilitering 2011-2020, SSHF

Utviklingsplan 2030, SSHF

Prosjektrapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet»  

Nasjonale dokumenter

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015)

Stortingsmelding nr.11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2015)

Stortingsmelding nr.26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2015)

Stortingsmelding nr.19 Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter (2015)

Stortingsmelding nr.29 Morgendagens omsorg

Stortingsmelding nr.47 Rett behandling på rett sted til rett tid, samhandlingsreformen

Stortingsmelding nr.25 Mestring, muligheter og mening

Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på
rehabiliteringsområdet (IS-1947)

Utvikling gjennom kunnskap (IS-1858)

Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering (IS-0429)

Opptrappingsplan for rehabilitering (kommer 2017)

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 21.01.2016 09:04
Sist endret: 17.10.2018 15:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?