Gå til hovedinnhold

Fagutvikling og nettverk demens

Demens forårsakes av forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det vanligste kjennetegnet er redusert hukommelse.

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator demens Anne-Marte Klem

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg Kristiansand 

illustrasjonDemens

Demens skyldes progredierende sykdommer som påvirker hele livssituasjonen både for de som er syke og deres pårørende.

Demens kan også føre til språksvikt, rom- og retningsproblemer, samt svekket tanke-, kommunikasjons- og orienteringsevne. Personer som rammes av demens, får vansker med å anvende innlærte ferdigheter eller å mestre dagliglivets funksjoner.

Mange vil i startfasen kunne være nedstemte, engstelige og trekke seg tilbake. Senere i forløpet vil det kunne være større endringer i personlighet og væremåte.

Omtrent 60 % av alle med demens har Alzheimers sykdom. Andre vanlige former for demens er vaskulær demens, demens med Lewy-legemer eller demens ved Parkinsons sykdom og frontotemporal demens. Utover dette kan demens oppstå ved en rekke mindre hyppig forekommende hjernesykdommer, (Demensplan 2020).

Nettverk

Ressursnettverket i Kristiansand kommune er et nettverk bestående en sykepleier/hjelpepleier/helsefagarbeider fra hvert omsorgssenter i kommunen og en fra hver sone i hjemmetjenesten.

Demensomsorgens ABC - opplæringsprogram

Studiematerialet består av temahefter samlet i tre permer. Heftene gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende. Heftene inneholder rikelig med praksiseksempler, og arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke og diskusjon i studiegruppene. Arbeidet med  hver studieperm går over ett år og det gis ett fagseminar ved oppstart og ett midtveis i permen.Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utviklet og kvalitetssikrer innholdet i permene og godkjenningen av gjennomføringen.

Utviklingen av Demensomsorgens ABC er finansiert av Helsedirektoratet gjennom en leverandøravtale med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

For deltakere uten helsefaglig utdanning, er det mulig å gjennomføre helsefagarbeiderutdanning i tilknytning ABC-opplæringen.  Se informasjon på nettsiden til Aldring og Helse.

ABC-demenskontakt i Kristiansand kommune er Irene larsen Linjord

 

Samarbeidspartnere

Hukommelsesteamet i Kristiansand kommune

Songdalen kommune

SSHF - Sørlandet sykehus Kristiansand.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og  helse (Aldring og helse)

Prosjekter

Innovasjonsprosjekt for hjemmeboende personer med demens - utvikling av tjenester i et pasientforløpsperspektiv: "Glemsk og hjemme, men hjemme best". Periode september 2017 til september 2019. Finansieres av Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordning Demensplan 2020 – Fagutvikling og kompetansehevende tiltak. Tjenester til hjemmeboende personer med demens.

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 08.02.2016 10:24
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?