Utviklingssenter Vest-Agder (USHT)

Kristiansand kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder. Hovedmålet er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjeneste. Visjon for satsningen er «Utvikling gjennom kunnskap».

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tollbodgata 22, 4. etasje

Kontaktperson: Anne Aunevik, virksomhetsleder helsefremming og innovasjon

Telefon: 481 33 024

Følg oss på Facebook

Utviklingssenteret Vest-Agder

Fagutvikling og koordinatorer

Fagkoordinatorer skal innenfor sitt fagområde kvalitetssikre tjenesten gjennom egen faglig oppdatering, samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre samhandlingspartnere. Koordinatorene har ansvar for opplæring  av ressurspersoner ved å arrangere nettverkssamlinger, undervise ansatte i kommunen, samt utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg.

Utviklingssenteret i Kristiansand har ansvar for drift av fem kommunale fagnettverk som ledes av fagkoordinatorer. Et fagnettverk består av helsepersonell ansatt i sykehjem eller hjemmetjeneste som har ansvar for å tilegne seg kunnskap innenfor ulike fagområder.   Disse fagområdene er demens, lindrende omsorg, kols, psykisk helse og rus samt smittevern.

Fagutvikling ernæring

Fagutvikling og nettverk kols

Fagutvikling og nettverk demens

Fagutvikling og nettverk psykisk helse og rus

Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Fagutvikling og nettverk smittevern

Fagutvikling diabetes

Fagutvikling rehabilitering

Pasientsikkerhetsprogrammet

Fagkoordinatorene deltar også i interkommunale fagnettverk  i demens, lindrende omsorg og habilitering drevet av  Songdalen kommune,  på vegne av USHT Vest-Agder samt  fagnettverk i palliasjon og kreftomsorg for begge agderfylkene. Disse er drevet av Sørlandet sykehus HF.

Basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler.
Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Les mer om basiskompetanse.

Kurs, konferanse og fagdager

20. og 21. april 2017 Gratis simuleringsdager på UIA Grimstad

Du velger en av dagene da begge dagene har samme program. Påmelding fortløpende og innen 01.04.17 til Agno Ødegård 

Begrenset antall plasser.

Program for simuleringsdagene 2017

17. og 18. oktober 2017 Fag og prosedyredager

Mer info kommer.

Kurs og fagdager som er gjennomført - omtaler og presentasjoner for nedlastning

09-10. mars 2017 - Samarbeid om velferdsteknologi

Velkommen til årets lunsj til lunsj konferanse på Agder

Informasjon om konferansen

Presentasjoner på konferansen

17.november 2016 - Fagdag Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 160 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaringer innen et voksende fagområde. Tom Atle Steffensen fra Norges Handikapforbund åpnet dagen og han ble etterfulgt av proffene fra Forandringsfabrikken om startet dagen med flere tankevekkende og rørende innlegg  som omhandlet muligheter for forandring. For øvrig hadde dagen et variert program som strakk seg fra sentrale politiske føringer på rehabiliteringsområdet til "Raskere tilbake"-tilbudet til pårørende av rusmisbrukere.

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:
Petter Øgar: Hva skjer på rehabiliteringsfeltet? Opptrappingsplanen og andre sentrale føringer
Pål Jakobsen: Brukeropplevd kvalitet i rehabiliteringsforløpet
Ingvild Kjeken: Hvordan overvåke og måle kvalitet i rehabilitering
Anne Lyngroth: Gode pasientforløp
Kristine Vigsnes:Jegersberg gård- rehabiliterings- og kompetansesenter Jegersberg gård
Mariann Jacobsen: Tandem - rehabilitering av mennesker med rus og psykisk uhelse
Ingeborg Landèn: Prosjekt læring og mestring i Knutepunkt Sørlandet
Randi Wikran: Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade – LTBI.
Sivert Follesø: Raskere tilbake tilbud til pårørende av rusmisbrukere.

19. og 20. mai 2016 - Veiledningsseminar for praksisveiledere - et nytt og flott tilbud til de som er veiledere for studenter i praksis!

Veiledningsseminaret går over to dager på Strand Hotel Fevik. Foreleser er Liv Grendstad Rousseau.

Hvis du har spørsmål om seminaret kan du ta kontakt med Vivi Haavik Tønnesen.

Påmeldingsfristen er 18 april 2016.

Invitasjon og påmelding til Veiledningsseminar

Program for seminardagene

30.mars - 21.april 2016 - Gratis kurs i simulering og smertebehandling UIA Grimstad

Du kan velge mellom følgene kursdager: 30 mars, 1 april, 20 april eller 21 april 2016

Påmelding fortløpende og innen 14 mars til Agno Ødegård

Program simuleringsdager 2016

17 og 18 mars 2016 - Fylkesmannens konferanse om Den nye demensplanen 2020

Konferansen går over to dager på Scandic Dyreparken Hotell Kristiansand, og arrangeres av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Kristiansand kommune bidrar med fem presentasjoner på denne konferansen.

Påmeldingsfristen er 7 mars 2016 kl 16.00

Invitasjon og påmelding.

Program for dagen

03.mars 2016 - Invitasjon til Fagdag om Huntington sykdom i regi av Virksomhet Omsorgssentre 

Invitasjon til Fagdag

11. og 12. februar 2016  Konferanse om "Samarbeid om verlferdsteknologi på Agder i 2016"

Takk til alle dere som deltok og bidro til at det ble et flott samlingspunkt for kommunene i Agder. Velkommen til konferansen "Samarbeid om velferdsteknologi 2017"

Presentasjoner på konferansen:

Årlig konferanse:  Program og påmelding til konferansen

 Utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder inviterer til konferanse om velferdsteknologi, februar 2016.

Målgruppe: Ansatte og ledere i Agder, politikere, brukerorganisasjoner og nøkkelpersoner som jobber med velferdsteknologi

Tid: 11- . 12. februar 2016. En "lunsj til lunsj"-konferanse med mulighet for overnatting.

Sted: Scandic Dyreparken hotell.

Deltakeravgift. Pris for hele konferansen inkludert lunsj begge dager, middag og overnatting; 1500kr

Hvis du kun ønsker å delta en av dagene koster dette; 1000 kr

08.12.2015 Fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet" 

Årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» Samhandling i rehabiliteringsfeltet Tid: 8 desember 2015 Sted: Scandic Dyreparken Utviklingssentrene i Vest-Agder, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF har inviterert ansatte og ledere i SSHF og Agder kommuner, politikere, UIA, brukerorganisasjoner, fastleger, privat praktiserende fysioterapeuter til fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet".

08.12.15 ble det arrangert fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus. Det er andre året at denne fagdagen arrangeres, og vi ønsker at dette skal bli en årlig fagdag. 145 deltakere fra brukerorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, sykehus og kommuner i Agder deltok, og bidro til et flott møtepunkt i rehabiliteringsfeltet.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand åpnet dagen. Tom Atle Steffensen, Freddy Ulvseth og Helle Kristin Ulvseth delte ærlige og flotte erfaringer med å være i brukerrollen og å være pårørende. Helsedirektoratet v/Bjørnar Alexander Andreassen presenterte ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer i rehabiliteringsfeltet. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen pekte på Fylkesmannens perspektiv på viktige samhandlingstiltak i Agder. Det var mange gode foredrag fra representanter fra både sykehus og kommuner, med mulighet for å bli inspirert og å lære av hverandres erfaringer. Fagdagen hadde også kafédialog hvor det var forskjellige tema på 8 forskjellige bord. Bruker og ansatte fra sykehus og kommuner satt på bordene og delte sine erfaringer med alle kafégjestene som var innom bordet. Dagen ble avsluttet ved Lisbeth Bergstøl, Virksomhetsleder i Kristiansand kommune. Hun fremhevet de flotte bruker- og pårørendehistoriene, og påpekte at brukermedvirkning må bli sterkere, og at vi som helsearbeidere har mye å lære av de som sitter med erfaringene i eget liv.

Takk til alle som deltok og som bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på ny fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet 2016.

Presentasjoner på fagdagen:

Bjørnar A. Andreassen: Ny veileder om habilitering, individuell plan og koordinator og andre føringer for rahabiliteringsfeltet. Anne Sofie Syvertsen: Viktige tiltak for god samhandling på Agder Olga Espegren og SIlje B. Gitlestad: Prosjekt " Samhandling i rehabiliteringsfeltet" Thomas Gordeladze: Betydning av riktig ernæring i rehabiliteringsprosessen Live Skjeggedal Bentsen: Ute i naturen lever jeg Grete Dagsvik: Er velferdsteknologi og rehabilitering to sider av samme sak? Ina C. Lindhom,Tanja Surdal, Merete Reinertsen og Marie Solvik: Hva er viktig for deg? Gode pasientforløp Anette Stømsbo Gjørv: E-læring for mestring Arendal film: Folk møter folk Video fra "Med hjerte for Arendal" Dagmar Lia: Pasientforløp barn, ungdom og familier med sykelig overvekt Kjersti Widding: Mestring for pasienter med CFS / ME Kristine Wigsnes: Jegersberg gård Alf Reiar Berge: Erfaringer med koordinatorrollen Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet

12.11.2015 Erfaringskonferanse om LCP (Liverpool Care Pathway)

Utviklingssentrene i Vest-Agder (Kristiansand og Songdalen) inviterte helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten til Erfaringskonferanse LCP 12. november 2015erfaringkonferanse om LCP - nå plan for lindring."Livets siste dager". Det ble presentert erfaringer fra implementeringsprosjekt i kommunene i Vestfold og Vest-Agder. Det var også foredrag ved nasjonal koordinator for LCP (Helse Vest) samt presentasjon av erfaring med bruk av plan for lindring i elektronisk journal. Sted: Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Auditorium B2 003 Tid: 12. november 2015 kl. 09-15. Program

Foredragene finner du som lenke under hvert navn: Ingrid Mydland, seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder Grete Skorpen Iversen, nasjonal koordinator ved kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest /USHT Hordaland Silje Wergeland Kvestad, kreftsykepleier, Sandefjord kommune Kanilla Steinsvåg, fagutvikler USHT Songdalen kommune Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier og fagkoordinator i lindring Kristiansand kommune, USHT Vest-Agder John Horve, systemansvarlig IKT Helse og omsorg, Lokalmedisinske tjenester Setesdal Stephan Ore, medisinskfaglig ansvarlig sykehjemslege, Oppsalhjemmet Britt Henny Haugland, enhetsleder Helse- og omsorg, Åseral kommune Margaret A. Heald, ass. kommuneoverlege/sykehjemsoverlege Valhalla helsesenter Kristiansand kommune

  

  

 

12. og 13. oktober 2015 fag- og prosedyredager i Kristiansand

12. og 13. oktober 2015 arrangerte Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fag- og prosedyredager. De samme prosedyredagene er også gjennomført i Flekkefjord og i Grimstad. Det ble to flotte dager med høy faglig aktivitet og stor interesse fra deltakerne. Ansatte i kommunehelsetjenesten og i sykehus fikk øve seg på ulike aktuelle prosedyrer med dyktige veiledere fra sykehuset.

kateterisering

 Venflon

 Stell av piccline

 

Mandagen ble avsluttet med et foredrag om systematisk kartlegging av pasienters ernæring og ernæringstiltak knyttet til bruk av ernæringssonde og PEG, ved ernæringsfysiolog Thomas Gordelaze: Foredrag om ernæring Tirsdag hadde geriater Pål Friis et foredrag om forhåndssamtaler med geriatriske pasienter: Om å avstå fra livsforlengende behandling og  Snakke med gamle. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Det var 75 deltakere første dag og 68 deltakere andre dag.

24.09.2015:Fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet 

Utviklingssentrene på Agder inviterte ansatte i helse- og omsorgstjenesten, farmasøyetr og leger til fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet på Scandic Hotell Dyreparken. Fagdagen var gratis.

Fagdagen var en oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk i riktig legemiddelbruk som ble arrangert for sykehjem i 2013 og for hjemmetjeneste i 2014.

Pasientsikkerhetsprogrammet beskriver at riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering samt at klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.Tema på fagdagen belyste på ulike måter hvordan  målet om riktig legemiddelbruk og reduksjon av legemiddelrelaterte pasientskader kan nås. 

Foredragene kan lastes ned her: Helge Refsum: Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Kristine Kristoffersen: Multidose - våre erfaringer så langt og tanker om veien videre Gro Anita Fosse: Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Hege Kersten: Antikolinerge bivirkninger - hvor farlige er de egentlig? Marit Stordal Bakken: Psykofarmaka og hoftebrudd

Program

28.10.2014: Telemedisinsk fagdag 

Kristiansand kommune arrangerte fagdag i telemedisin for ledere og ansatte i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Program og presentasjoner fra fagdagen

14.10.2014: Traumebevissts omsorg

Utviklingssenteret i Kristiansand i samarbeid med Songdalen kommune og RVTS inviterte til fagdag 14. oktober 2014 på Hotell Norge

"Kan traumebevisst omsorg være en metode for å bedre hverdagen til brukere i kommunen"?

USHT Kristiansand, Songdalen kommune og RVTS Sør har i to år arbeidet med å prøve ut "traumebevisst omsorg" som metode. Vi vil gjerne dele våre erfaringer og inviterer derfor til fagdag for å få gi innblikk i hvordan det er å arbeide traumebevisst og hvordan det kan bidra til å bedre hverdagen for de som har behov for det.

Invitasjon til fagdagen

E-læring

Geriatrisk rehabilitering

TILT for kommunehelsetjenesten

KOLS for kommunehelsetjenesten

Her finner du oversikt over E-læringskurs

Se også felles kursoversikt for SSHF, kommunene på Agder og Universitetet i Agder

Hva er USHT?

Helsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i alle fylker.

Hovedoppgavene er å være:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder.
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT

Førende dokumenter for USHT

Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg. Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, NIBR/NIFU 2015
Overordnet strategi 2011 - 2015
Strategiplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2015
Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2015
Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2014
Årsrapport for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2014

Stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Organisering

USHT er organisert i Virksomhet helsefremming og innovasjon i Kristiansand kommune.
USHT Kristiansand består av USHT’s leder, fagkoordinatorer, og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Fra 1. januar 2017 har Kristiansand kommune rollen som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Songdalen kommune er samarbeidskommune og ivaretar deloppgaver innenfor samfunnsoppdraget som USHT ivaretar på vegne av Helsedirektoratet.
USHT Vest-Agder samarbeider nært med USHT i Grimstad, alle kommunene i Vest-Agder, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF og Senter for omsorgsforskning.

Prosjekter

Ehelse og velferdsteknologi - U4H, Varsling og lokaliseringsteknologi og Mulighetsrommet

Kosthold og ernæring

Samhandling i rehabiliteringsfeltet

Nyttige lenker

Utviklingssenter.no
Utviklingssenter i Aust-Agder, Grimstad
Universitetet i Agder
Kurs, hospitering og e-læring - nettside for kompetansedeling
Senter for omsorgsforskning sør
Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse
Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)
Nasjonalt kunnskapssenterom vold og traumatisk stress

http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

Rapporter og publikasjoner 

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune

Prosjektrapport Kosthold og ernæring 2016

Traumebevisst omsorg - prosjektrapport

Rapport telemedisinske tjenester

Prosjekt friskliv og mestring -prosjektrapport 2014

Prosjekt Friskliv og mestring - Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag

Rapport puls og kols

Prosjektrapport Mulighetsrommet

Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 05.02.2015 09:59
Sist endret: 24.03.2017 12:32