Utviklingssenter Vest-Agder (USHT)

Kristiansand er vertskommune for USHT Vest-Agder med Songdalen som samarbeidende satellittkommune. Hovedmålet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fylkets kommuner. Visjon for satsningen er «Utvikling gjennom kunnskap».

Ansatte USHT feb 19

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tollbodgata 22, Kristiansand, 4. etasje

Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren, leder Utviklingssenteret Vest-Agder

Telefon:+47 994 35 643

Følg oss på Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ansatte i Utviklingssenteret Vest-Agder
Olga Leder, Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut
Olga.R.Espegren@kristiansand.kommune.no, 994 35 643
Fagområder: fysioterapi, rehabilitering, folkehelse, planarbeid, pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og innovasjon.
Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015)
Nina Fagkoordinator smittevern, Nina K. H. Skåra, sykepleier med smittevern som fagområde, nina.skara@kristiansand.kommune.no, 902 81 051. Smittevern.
Elin Fagutvikler legemiddelkompetanse, Elin Baldersheim Nilsen, provisorfarmasøyt, elin.baldersheim.nilsen@kristiansand.kommune.no, 901 63 179.
Fagområder: legemiddelsamstemming, -gjennomgang og legemiddelhåndtering.
 Thomas Gordeladze Fagutvikler ernæring, Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, Thomas.gordeladze@kristiansand.kommune.no, 952 81 040.
Publikasjoner: Prosjektrapport kosthold og ernæring  
 Cathrine Humlen Ruud Fagkoordinator lindring, Cathrine Humlen Ruud, sykepleier med spesialisering innen kreftsykepleie. cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no.
Fagområder: palliasjon, Livets siste dager, basiskompetanse, pasientsikkerhet
 Kamilla Steinsvåg Fagutvikler lindring, Kamilla Steinsvåg, sykepleier med videreutdanning i lindrende omsorg, kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no, 971 32 534.
Fagområder: fagnettverk lindring, TILT, Livets siste dager, Mobid-2.
 Anne-Marte Klem Fagkoordinator demens, Anne-Marte Stubhaug Klem, sykepleier, Anne-Marte.Klem@kristiansand.kommune.no.
Fagutvikling innen demens.
Silje Fagutvikler rehabilitering, Silje Bostrøm Gitlestad, sykepleier med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, silje.bostrom.gitlestad@kristiansand.kommune.no.
Fagområder: rehabilitering, hverdagsmestring, grunnlagstenkning – hva er viktig for deg, samhandling. Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015). Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering.
Thea

Fagkoordinator kols, Thea Rebecca Eigestad, sykepleier,
thea.rebecca.eigestad@kristiansand.kommune.no, 468 99 930.

Ellida Fagkoordinator diabetes, Ellida Grøsle Henriksen, sykepleier.
Ellida.G.Henriksen@kristiansand.kommune.no.
Torunn Helen Eidså Fagkoordinator rus og psykisk helse, Torunn Helen Eidså. torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no
Fagområder: psykisk helse og rus, traumebevisst omsorg, Recovery. Publikasjoner: Traumebevisst omsorg Traumebevissthet i helse og omsorgstjenesten i Vest - Agder
Christina Koordinator velferdsteknologi, Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk. christina.hagtvedt.paulsen@kristiansand.kommune.no.
Prosjekt Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
 Krisztina Kompetansekoordinator, Krisztina Czinki
Krisztina.Czinki@kristiansand.kommune.no
 May Britt Fagkoordinator habilitering, May Britt Hegland
May.Britt.Hegland@kristiansand.kommune.no

  

Hva er Utviklingssenteret (USHT)?

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og  gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Kristiansand kommune er vertskommune for Utviklingssenteret (USHT) i Vest-Agder.

Utviklingssentrene sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Nasjonale satsingsområder for 2018 er:

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming (nytt satsingsområde av 2018)

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: «Utvikling gjennom kunnskap».

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT

Førende dokumenter for USHT

Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg. Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, NIBR/NIFU 2015 Overordnet strategi 2011 - 2015 Strategiplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2015 Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2015 Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2014 Årsrapport for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2014

Stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Organisering

Fra 1. januar 2017 har Kristiansand kommune rollen som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Songdalen kommune er samarbeidskommune og ivaretar deloppgaver innenfor samfunnsoppdraget som USHT ivaretar på vegne av Helsedirektoratet. USHT Vest-Agder samarbeider nært med USHT Aust-Agder, alle kommunene i Vest-Agder, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF og Senter for omsorgsforskning.

USHT er organisert i Virksomhet helsefremming og innovasjon i Kristiansand kommune og består av USHT’s leder, fagkoordinatorer og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Fagkoordinatorer skal innenfor sitt fagområde kvalitetssikre tjenesten gjennom egen faglig oppdatering, samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre samhandlingspartnere. Koordinatorene har ansvar for opplæring  av ressurspersoner ved å arrangere nettverkssamlinger, undervise ansatte i kommunen, samt utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg.

Utviklingssenteret har ansvar for tre interkommunale fagnettverk  i demens, lindrende omsorg og habilitering. I tillegg drifter fagkoordinatorene fem kommunale fagnettverk i Kristiansand. Et fagnettverk består av helsepersonell ansatt i sykehjem eller hjemmetjeneste som har ansvar for å tilegne seg kunnskap innenfor ulike fagområder. Disse fagområdene er demens, lindrende omsorg, kols, psykisk helse og rus samt smittevern. 

Nyheter

Håndhygienedagen 5 mai 2019

Læringsnettverk i fallforebygging 7 juni 2019

Årsrapport USHT Vest-Agder 2018

Fagbrev og videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere i Agder     

Personsentrert omsorg med VIPS praksismodell   

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Tips for å unngå influensa  

Prosjekt "Sammen om kvalitet og forbedring"                

Læringsnettverk i fallforebygging 

Leve Hele Livet

Leve Hele Livet

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Smittevern

KontaktinformasjonNina
Fagkoordinator smittevern, Nina K. H. Skåra, sykepleier med smittevern som fagområde, 902 81 051

Fagutvikling og nettverk smittevern

Legemiddelhåndtering

KontaktinformasjonElin
Fagutvikler legemiddelkompetanse, Elin Baldersheim Nilsen, provisorfarmasøyt, 901 63 179.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Prosjektrapport Legemiddelgjennomgang 2018

Ernæring

KontaktinformasjonThomas
Fagutvikler ernæring, Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, 952 81 040.

Fagutvikling ernæring

Gode pasientforløp

KontaktinformasjonOlga
Leder, Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut, 994 35 643

Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT)

 

KontaktinformasjonKamilla
Fagutvikler, Kamilla Steinsvåg, sykepleier med videreutdanning i lindrende omsorg, 971 32 534.

Link til e-læringskurs: TILT for kommunehelsetjenesten

 

TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). TILT er innført i sykehusavdelinger ved Sørlandet sykehus. Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder tok i 2015 initiativ til å utvikle en kommunal versjon av TILT for å sikre enhetlig kommunikasjon om akutt kritisk syke pasienter mellom nivåer, mellom legevakt og ØHD-avdelinger, korttidsavdelinger, sykehjemsavdelinger og hjemmetjeneste.

I 2015 ble det arrangert tre fagdager i TILT, med til sammen ca. 380 deltakere. Kursene ble arrangert i samarbeid med USHT Aust- Agder og Sørlandet sykehus. Det ble også lansert E-læringskurs i TILT tilpasset kommunene. Mange kommuner har i etterkant av dette innført TILT som verktøy ved sine ØHD-enheter og korttidsavdelinger, noen også i hjemmetjenestene. I 2016 ble det gjennomført kurs for å utdanne TILT-instruktører. Dette tiltaket ønsker utviklingssenteret å kunne gi til flere. Kristiansand kommune har besluttet å innføre TILT i alle kommunens omsorgssentre i 2018.

TILT-instruktørkurs 2018

Våren 2018 ble det gjennomført kurs for nye TILT-instruktører. Det planlegges to nye kurs høsten 2018, samt ett oppfølgingskurs for sykepleiere som deltok på TILT-instruktørkurs høsten 2016.

Innholdet i kursene vil fokusere på kvalitetssikring i forhold til riktig bruk av TILT. Virkemidler som tas i bruk er blant annet kasuistikk og refleksjon, samt praktiske øvelser. Det vil bli gitt opplæring i utarbeidet implementeringsguide, og det forventes at deltakerne har gjennomført e-læringskurs i TILT i forkant av kursdagene. Her gjennomgås spesielt sykdomslære og kasuistikker, samt kurveføring og kasuistikkarbeid.

Instruktører som læres opp får ansvar for opplæring og veiledning til kolleger og nyansatte/vikarer på egen arbeidsplass. De får også ansvar for spredning internt i egen kommune, for eksempel til hjemmetjenestesoner eller andre avdelinger. Videre har de ansvar for kvalitetssikring for riktig bruk av TILT. Ved selv å få større kunnskap om TILT og riktig bruk, vil det bli lettere å lære opp andre.

Fallforebygging

KontaktinformasjonEllida

Kontaktperson Ingeborg Landèn, Fysioterapeut

Fagkoordinator, Ellida Grøsle Henriksen, sykepleier.

Lindring

Fagkoordinator og fagutvikling lindring

Cathrine Humlen RuudLes om Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Les om Lindringsprosjekt Lindesnes kommune  

 

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator lindring, Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier,
mob. 952 83 695
Leder av ressursnettverk i lindring Kristiansand

 

 

Fagutvikler Kamilla Steinsvåg, sykepleier, mob. 971 32 534
Leder av interkommunalt fagnettverk i lindringUSHT Kamilla Vest-Agder

 

 

Demens

Fagkoordinator demens 

KontaktinformasjonAnne-Marte

Fagkoordinator demens, Anne-Marte Stubbhaug Klem, sykepleier.

Les om Fagutvikling og nettverk demens

 

Habilitering

Fagkoordinator habilitering

Kontaktinformasjon

Vest- Agder:
Leder av interkommunalt nettverk i habilitering, May-Britt Hegland.

Aust-Agder:
Fagutvikler i enhet for funksjonshemmede i Arendal kommune, Line Halmøy Lillejord, vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk og pågående videreutdanning i veiledning og coaching, 
mob. 941 32 949 Mitt livs ABC

 

Les om fagnettverk habilitering

Informasjon om Mitt livs ABC

Rehabilitering

Fagutvikler rehabilitering

Kontaktinformasjonsilj

Fagutvikler rehabilitering, Silje Bostrøm Gitlestad, sykepleier med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Les om Fagutvikling rehabilitering

Diabetes

Fagkoordinator diabetes

KontaktinformasjonEllida

Fagkoordinator Ellida Grøsle Henriksen,sykepleier.

Les om Fagutvikling diabetes

Kols

Fagkoordinator Kols

KontaktinformasjonThea

Fagkoordinator Thea Rebecca Eigestad, sykepleier, mobil 468 99 930.

KOLS for kommunehelsetjenesten 

Les om Fagutvikling og nettverk kols og
oksygenbehandling

Rus og psykisk helse

Fagkoordinator rus og psykisk helse

KontaktinformasjonTorunn Helen Eidså

Fagkoordinator Torunn Helen Eidså, sosionom med master i psykisk helse.

Les om Fagutvikling og nettverk psykisk helse og rus

Velferdsteknologi

Fagkoordinator velferdsteknologi

KontaktinformasjonChristina

Koordinator velferdsteknologi, Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk.

      

Kompetanse

Basiskompetanse

Basiskompetanse
Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler.
Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Les mer om basiskompetanse.

ABC opplæring i kommunen

ABC-programmet består av fem emner som bygger på hverandre.

Målet for opplæringen er å gi deltagerne forståelse for:

 • hvilke utfordringer vi står overfor
 • hvorfor endringer bør skje nå
 • hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprossesene

Emnene i ABC-programmet dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for karlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. I tillegg er det også vektlagt å vise hvordan kommunen kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, samt hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen av de ulike teknologiske løsningene.

Informasjon om Velferdsteknologiens ABC

Kontaktpersoner for Velferdsteknologien ABC på Agder:

Christina H Paulsen ( Vest-Agder)

Tlf 473 03 031

Merethe A Land (Aust-Agder)

Tlf 986 52 855

 

16.09.19 Oppstartsseminar Velferdsteknologi

Sted: kommer 

 

Gjennomførte seminarer:

ABC seminar Velferdsteknologi:

18.03.19 Oppfølgingsseminar Velferdsteknologi

Sykesignalanlegg Kathrine Holmerud

Innføring velferdsteknologi Agder Marit Svindland

Presentasjon Medido medisindispenser Tone Hinna Hovdenak

FRITEK, FRIDA OG FRISTED

Velferdsteknologi i HBT - e-låser, sengesensorer og Digihelse

 

Oppstartsseminar Velferdsteknologiens ABC 17 og 18 september 2018

Velkommen

ABC opplæringen som metode

TELMA ved Gro Anita Grelland

Innføring velferdsteknologi Agder ved Marit Svindland

Velferdsteknologi og etikk ved Leni Klakegg

Velferdsteknologi - hva sier loven? ved Fylkesmannen

Veien videre ABC

Videosamtale Vennesla

Oppstartsseminar Velferdsteknologiens ABC 27 nov. 2017

Med 230 påmeldte fra 18 ulike kommuner på Agder arrangerte USHT Aust- og Vest- Agder oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC. Tusen takk for bidrag fra Grimstad kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, UIA og presentasjon av ulike prosjekter på Agder. Lykke til Agder- kommuner.

Program for dagen

Retningslinjer for ABC gruppensamlingene

Velferdsteknologiens ABC -emner, innhold og forslag til gruppesamlinger

Innleggene som ble holdt i løpet av dagen:

 1. Velferdsteknologiens ABC oppstartsseminar v/Tanja Fredensborg (Grimstad Kommune)
 2. Hva er Velferdsteknologi v/Santiago Martinez (UIA)
 3. Kommunal responssentertjeneste v/Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 4. TELMA v/ Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 5. ABC metodikk v/ Kari-Anne Johnsen (Grimstad kommune)
 6. Kompetanseløft på Agder, Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 7. Innføring velferdsteknologi Agder, Marit Svindland og Marianne Holmesland (Mandal kommune)
 8. Velferdsteknologi og juss v/ Fredrik Dahl (Fylkesmannen)
 9. Velferdsteknologi og etikk v/ Ingrid Mydland (Fylkesmannen)
 10. Oppsummering og veien videre v/ Tanja Fredensborg (Grimstad kommune)
Mitt livs ABC

Kontaktpersoner for Mitt livs ABC i Kristiansand kommune:

Rune Øyen

May-Britt Hegland

Informasjon om Mitt livs ABC

Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

Informasjon om Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

E-læring

Geriatrisk rehabilitering

TILT for kommunehelsetjenesten

Bruksanvisning for å logge på kurs fra KS-læring

KOLS for kommunehelsetjenesten   

Klikk her for veiledning til elæringskurset      

Her finner du oversikt over E-læringskurs

Praktisk opplæring/simulering

Utlån av simuleringsutstyr for kommunene i Aust- og Vest- Agder

Utlån av øvelsesutstyr

Kurs og fagdager

Årsplanlegging 2019

Årsplanlegging 2019     

 

Gjennomførte kurs og fagdager - omtaler og presentasjoner for nedlastning 

USHT Vest-Agder arrangerte Utviklingskonferanse ved Lindesnes Havhotell for ledere, mellomledere, ressurspersoner og samarbeidspartnere i kommunene i Vest-Agder.

Program

Presentasjoner fra konferansen:

Utviklingssenteret i Vest-Agder ved Olga R. Espegren, USHT Vest-Agder

Leve Hele Livet ved Heidi Vige, Fylkesmannen

Endring, utvikling og lederskap i helse-og omsorgssektoren ved Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

Forbedringstavle ved Ellida Grøsle Henriksen, USHT Vest-Agder

Mal til forbedringstavle og instruksjon i bruk av forbedringstavle

Primærhelseteam ved Trine og Aleksander Sandnes, Sørlandsparken legesenter og Anne Siri Drange og Tine Nilsen, Ronatoppen bolig

Grunnleggende ernæringsarbeid ved Thomas Gordeladze, USHT Vest-Agder

Gjensidighetsring ved Olga R. Espegren, USHT Vest-Agder

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2019

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2019

Simuleringsdag for praksisveiledere i kommunene -  24. april 2019

Program

Påmelding innen 8. april til: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no Max 28 plasser per dag

Fagdag ernæring 24. januar 2019

Fagdagen omhandlet problemstillinger rundt kosthold/ernæring hos brukere med psykisk utviklingshemming. Trykk på linken for program: Fagdag ernæring Klikk her for casehefte for fagdagen   

Klikk her for å se foredragene på video   

Praktisk tilnærming for endring av kosthold hos bruker Jarle Hansen Stålesen
Bruk av tvang og makt ovenfor psykisk utviklingshemmede Helene Frydenberg  
God ernæringspraksis i boliger for voksne med utviklingshemming Kristin Solheim Hustad

 

20. september og 20. november 2018 TILT-instruktørkurs

Invitasjon med påmelding

Informasjonsskriv om instruktørkurs

19. november 2018 - Leve hele livet - sammen. Nasjonal konferanse i Vennesla

Program

8. november 2018 - Fagdag i lindring og demens

Presentasjoner:

Forebygging og behandling av delir ved overlege Kari Johnsen

Forhåndssamtaler ved overlege Pål Friis

Pårørende - en ressurs eller personer med ulike ressurser? ved leder Anita Vatland

Nytt fra fagfeltet

Program

17. og 18. oktober 2018 Fag og prosedyredager

Program

20.august 2018 Fagdag om KOLS

Invitasjon og påmelding til Fagdag om KOLS

Se også felles kursoversikt for SSHF, kommunene på Agder og Universitetet i Agder

22 januar 2018 Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten

Fagdag om riktig legemiddelbruk og reduksjon av uønskede hendelser ved legemidler.

Program

Deltakerliste

Lenker til presentasjoner:

Hilde Skredtveit Moen, Helsedirektoratet og Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram:
Forskrift om kvalitet og ledelse sett i sammenheng med innføring av legemiddelgjennomgang

Lillie Marlen Bergstøl, sykepleier Kuholmen sone:
Status legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Kristiansand Kommune

Morten Finckenhagen, overlege Statens Legemiddelverk:
Hvorfor og hvordan legemiddelgjennomgang?     
Avmedisinering

Elin Baldersheim Nilsen, kommunefarmasøyt Kristiansand kommune:  
Kommunefarmasøytens kvarter

Julie Wendelbo, farmasøyt USHT Oslo:
Utfordringer knyttet til legemiddelgjennomgang og kliniske observasjoner hos personer med kognitiv reduksjon

Sverre Eika, lege Kirkens Bymisjon Oslo 24/sju:
Etiske problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering i LAR og sidemisbruk

Kari Johnsen, sykehjemsoverlege og geriater:
Opprydding i legemiddellistene

Robert Burman, fastlege:
LMG- tips til fastleger og SKIL kurs i LMG

Fagdager gjennomført i perioden 2015-2017

27 november 2017 Oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC Vest-Agder

Oppstartsseminaret er første ledd i opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC og gir informasjon om videre arbeid med de 5 ulike emnene. Det er lagt opp til individuelt- og gruppearbeid i egen kommune frem til et felles avslutningsseminar vår 2018.

Informasjon om Velferdsteknologiens ABC

Program

Påmelding for ansatte i Kristiansand kommune

Påmelding for andre deltakere

Hjelp til påmelding

16. november 2017 Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 220 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaring innen samhandling og rehabilitering i Agder. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen åpnet dagen. Kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen Kommune, Brede Skaalerud, ledet oss gjennom et innholdsrikt program. Det var mange gode foredag som strakk seg fra betydning av ny definisjon på rehabiliteirng til pårørendes rolle i rehabilitering.

Program

Takk til alle som deltok og bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på den regionale Rehabiliteringskonferansen som skal holdes 10.-12. september 2018 i Kristiansand

7. november 2017 Fagdag innen lindring og demens

Fagdag: Smertekartlegging til personer med kognitiv svikt samt hjemmetid/ hjemmedød for alvorlig syke og døende.

Arrangører: USHT Aust- og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Kreftforeningen.

Program

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:

Hildegunn Sønning: Palliasjonsbegrepet
Aart Huurnink: Lindrende behandling i sykehjem, UIOs veileder til forberedende samtaler
Karin Torvik: Smerter og kognitiv svikt
Diana Pareli: Hvordan oppdage smerte hos personer med kognitiv svikt
Torhild Utsogn: Rettigheter og tilskuddsordninger
Aase-Marie Sandland: Forberedende samtaler i sykehjem,  Kristiansand kommune: Sjekklister brukermedvirkning omsorgsbolig , Kristiansand kommune - Sjekklister brukermedvirkning sykehjem, Min livshistorie
Ingerid G. Jakobsen og Cecilie Larsen: Erfaringer fra hjemmetjenesten i Farsund
Wenche Tetlie: Tilrettelegging for hjemmetid
Newsfeed

17. og 18. oktober 2017 Fag og prosedyredager

Program

Påmelding

NB! Begrenset antall plasser!

20. og 21. april 2017 Gratis simuleringsdager på UIA Grimstad

Du velger en av dagene da begge dagene har samme program. Påmelding fortløpende og innen 01.04.17 til Agno Ødegård 

Begrenset antall plasser.

Program for simuleringsdagene 2017

09-10. mars 2017 - Samarbeid om velferdsteknologi

Velkommen til årets lunsj til lunsj konferanse på Agder

Informasjon om konferansen

Presentasjoner på konferansen

Omtale av konferansen på Fylkesmannens hjemmeside

17.november 2016 - Fagdag Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 160 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaringer innen et voksende fagområde. Tom Atle Steffensen fra Norges Handikapforbund åpnet dagen og han ble etterfulgt av proffene fra Forandringsfabrikken om startet dagen med flere tankevekkende og rørende innlegg  som omhandlet muligheter for forandring. For øvrig hadde dagen et variert program som strakk seg fra sentrale politiske føringer på rehabiliteringsområdet til "Raskere tilbake"-tilbudet til pårørende av rusmisbrukere.

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:
Petter Øgar: Hva skjer på rehabiliteringsfeltet? Opptrappingsplanen og andre sentrale føringer
Pål Jakobsen: Brukeropplevd kvalitet i rehabiliteringsforløpet
Ingvild Kjeken: Hvordan overvåke og måle kvalitet i rehabilitering
Anne Lyngroth: Gode pasientforløp
Kristine Vigsnes:Jegersberg gård- rehabiliterings- og kompetansesenter Jegersberg gård
Mariann Jacobsen: Tandem - rehabilitering av mennesker med rus og psykisk uhelse
Ingeborg Landèn: Prosjekt læring og mestring i Knutepunkt Sørlandet
Randi Wikran: Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade – LTBI.
Sivert Follesø: Raskere tilbake tilbud til pårørende av rusmisbrukere.

19. og 20. mai 2016 - Veiledningsseminar for praksisveiledere - et nytt og flott tilbud til de som er veiledere for studenter i praksis!

Veiledningsseminaret går over to dager på Strand Hotel Fevik. Foreleser er Liv Grendstad Rousseau.

Hvis du har spørsmål om seminaret kan du ta kontakt med Vivi Haavik Tønnesen.

Påmeldingsfristen er 18 april 2016.

Invitasjon og påmelding til Veiledningsseminar

Program for seminardagene

30.mars - 21.april 2016 - Gratis kurs i simulering og smertebehandling UIA Grimstad

Du kan velge mellom følgene kursdager: 30 mars, 1 april, 20 april eller 21 april 2016

Påmelding fortløpende og innen 14 mars til Agno Ødegård

Program simuleringsdager 2016

17 og 18 mars 2016 - Fylkesmannens konferanse om Den nye demensplanen 2020

Konferansen går over to dager på Scandic Dyreparken Hotell Kristiansand, og arrangeres av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Kristiansand kommune bidrar med fem presentasjoner på denne konferansen.

Påmeldingsfristen er 7 mars 2016 kl 16.00

Invitasjon og påmelding.

Program for dagen

03.mars 2016 - Invitasjon til Fagdag om Huntington sykdom i regi av Virksomhet Omsorgssentre 

Invitasjon til Fagdag

11. og 12. februar 2016  Konferanse om "Samarbeid om verlferdsteknologi på Agder i 2016"

Takk til alle dere som deltok og bidro til at det ble et flott samlingspunkt for kommunene i Agder. Velkommen til konferansen "Samarbeid om velferdsteknologi 2017"

Presentasjoner på konferansen:

Årlig konferanse:  Program og påmelding til konferansen

 Utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder inviterer til konferanse om velferdsteknologi, februar 2016.

Målgruppe: Ansatte og ledere i Agder, politikere, brukerorganisasjoner og nøkkelpersoner som jobber med velferdsteknologi

Tid: 11- . 12. februar 2016. En "lunsj til lunsj"-konferanse med mulighet for overnatting.

Sted: Scandic Dyreparken hotell.

Deltakeravgift. Pris for hele konferansen inkludert lunsj begge dager, middag og overnatting; 1500kr

Hvis du kun ønsker å delta en av dagene koster dette; 1000 kr

08.12.2015 Fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet" 

Årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» Samhandling i rehabiliteringsfeltet Tid: 8 desember 2015 Sted: Scandic Dyreparken Utviklingssentrene i Vest-Agder, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF har inviterert ansatte og ledere i SSHF og Agder kommuner, politikere, UIA, brukerorganisasjoner, fastleger, privat praktiserende fysioterapeuter til fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet".

08.12.15 ble det arrangert fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus. Det er andre året at denne fagdagen arrangeres, og vi ønsker at dette skal bli en årlig fagdag. 145 deltakere fra brukerorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, sykehus og kommuner i Agder deltok, og bidro til et flott møtepunkt i rehabiliteringsfeltet.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand åpnet dagen. Tom Atle Steffensen, Freddy Ulvseth og Helle Kristin Ulvseth delte ærlige og flotte erfaringer med å være i brukerrollen og å være pårørende. Helsedirektoratet v/Bjørnar Alexander Andreassen presenterte ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer i rehabiliteringsfeltet. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen pekte på Fylkesmannens perspektiv på viktige samhandlingstiltak i Agder. Det var mange gode foredrag fra representanter fra både sykehus og kommuner, med mulighet for å bli inspirert og å lære av hverandres erfaringer. Fagdagen hadde også kafédialog hvor det var forskjellige tema på 8 forskjellige bord. Bruker og ansatte fra sykehus og kommuner satt på bordene og delte sine erfaringer med alle kafégjestene som var innom bordet. Dagen ble avsluttet ved Lisbeth Bergstøl, Virksomhetsleder i Kristiansand kommune. Hun fremhevet de flotte bruker- og pårørendehistoriene, og påpekte at brukermedvirkning må bli sterkere, og at vi som helsearbeidere har mye å lære av de som sitter med erfaringene i eget liv.

Takk til alle som deltok og som bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på ny fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet 2016.

Presentasjoner på fagdagen:

Bjørnar A. Andreassen: Ny veileder om habilitering, individuell plan og koordinator og andre føringer for rahabiliteringsfeltet. Anne Sofie Syvertsen: Viktige tiltak for god samhandling på Agder Olga Espegren og SIlje B. Gitlestad: Prosjekt " Samhandling i rehabiliteringsfeltet" Thomas Gordeladze: Betydning av riktig ernæring i rehabiliteringsprosessen Live Skjeggedal Bentsen: Ute i naturen lever jeg Grete Dagsvik: Er velferdsteknologi og rehabilitering to sider av samme sak? Ina C. Lindhom,Tanja Surdal, Merete Reinertsen og Marie Solvik: Hva er viktig for deg? Gode pasientforløp Anette Stømsbo Gjørv: E-læring for mestring Arendal film: Folk møter folk Video fra "Med hjerte for Arendal" Dagmar Lia: Pasientforløp barn, ungdom og familier med sykelig overvekt Kjersti Widding: Mestring for pasienter med CFS / ME Kristine Wigsnes: Jegersberg gård Alf Reiar Berge: Erfaringer med koordinatorrollen Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet

12.11.2015 Erfaringskonferanse om LCP (Liverpool Care Pathway)

Utviklingssentrene i Vest-Agder (Kristiansand og Songdalen) inviterte helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten til Erfaringskonferanse LCP 12. november 2015erfaringkonferanse om LCP - nå plan for lindring."Livets siste dager". Det ble presentert erfaringer fra implementeringsprosjekt i kommunene i Vestfold og Vest-Agder. Det var også foredrag ved nasjonal koordinator for LCP (Helse Vest) samt presentasjon av erfaring med bruk av plan for lindring i elektronisk journal. Sted: Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Auditorium B2 003 Tid: 12. november 2015 kl. 09-15. Program

Foredragene finner du som lenke under hvert navn: Ingrid Mydland, seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder Grete Skorpen Iversen, nasjonal koordinator ved kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest /USHT Hordaland Silje Wergeland Kvestad, kreftsykepleier, Sandefjord kommune Kamilla Steinsvåg, fagutvikler USHT Songdalen kommune Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier og fagkoordinator i lindring Kristiansand kommune, USHT Vest-Agder John Horve, systemansvarlig IKT Helse og omsorg, Lokalmedisinske tjenester Setesdal Stephan Ore, medisinskfaglig ansvarlig sykehjemslege, Oppsalhjemmet Britt Henny Haugland, enhetsleder Helse- og omsorg, Åseral kommune Margaret A. Heald, ass. kommuneoverlege/sykehjemsoverlege Valhalla helsesenter Kristiansand kommune

  

  

 

24.09.2015:Fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet 

Utviklingssentrene på Agder inviterte ansatte i helse- og omsorgstjenesten, farmasøyetr og leger til fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet på Scandic Hotell Dyreparken. Fagdagen var gratis.

Fagdagen var en oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk i riktig legemiddelbruk som ble arrangert for sykehjem i 2013 og for hjemmetjeneste i 2014.

Pasientsikkerhetsprogrammet beskriver at riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering samt at klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.Tema på fagdagen belyste på ulike måter hvordan  målet om riktig legemiddelbruk og reduksjon av legemiddelrelaterte pasientskader kan nås. 

Foredragene kan lastes ned her: Helge Refsum: Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Kristine Kristoffersen: Multidose - våre erfaringer så langt og tanker om veien videre Gro Anita Fosse: Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Hege Kersten: Antikolinerge bivirkninger - hvor farlige er de egentlig? Marit Stordal Bakken: Psykofarmaka og hoftebrudd

Program

Råd og utvalg

Forskning og prosjekter innen helse- og omsorgsfeltet i Vest-Agder

USHT -Prosjekter

Ehelse og velferdsteknologi - U4H, Varsling og lokaliseringsteknologi og Mulighetsrommet

Kosthold og ernæring

Samhandling i rehabiliteringsfeltet

Nyttige lenker

Utviklingssenter.no
Utviklingssenter i Aust-Agder, Grimstad
Universitetet i Agder
Kurs, hospitering og e-læring - nettside for kompetansedeling
Senter for omsorgsforskning sør
Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse
Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)
Nasjonalt kunnskapssenterom vold og traumatisk stress

http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

Rapporter og publikasjoner 

Prosjektrapport Legemiddelgjennomgang - 2018

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune

Prosjektrapport Kosthold og ernæring 2016

Traumebevisst omsorg - prosjektrapport

Rapport telemedisinske tjenester

Prosjekt friskliv og mestring -prosjektrapport 2014

Prosjekt Friskliv og mestring - Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag

Rapport puls og kols

Prosjektrapport Mulighetsrommet

Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi