Utviklingssenter Vest-Agder (USHT)

Kristiansand er vertskommune for USHT Vest-Agder med Songdalen som samarbeidende satellittkommune. Hovedmålet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fylkets kommuner. Visjon for satsningen er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT ansatte

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tollbodgata 22, Kristiansand, 4. etasje

Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren, leder Utviklingssenteret Vest-Agder

Telefon:+47 99 43 56 43

Følg oss på Facebook

Utviklingssenteret Vest-Agder

Fagutvikling og koordinatorer

Fagkoordinatorer skal innenfor sitt fagområde kvalitetssikre tjenesten gjennom egen faglig oppdatering, samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre samhandlingspartnere. Koordinatorene har ansvar for opplæring  av ressurspersoner ved å arrangere nettverkssamlinger, undervise ansatte i kommunen, samt utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg.

Utviklingssenteret har ansvar for drift av fem kommunale fagnettverk som ledes av fagkoordinatorer. Et fagnettverk består av helsepersonell ansatt i sykehjem eller hjemmetjeneste som har ansvar for å tilegne seg kunnskap innenfor ulike fagområder.   Disse fagområdene er demens, lindrende omsorg, kols, psykisk helse og rus samt smittevern.

Fagutvikling ernæring

Fagutvikling og nettverk kols

Fagutvikling og nettverk demens

Fagutvikling og nettverk psykisk helse og rus

Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Fagutvikling og nettverk smittevern

Fagutvikling diabetes

Fagutvikling rehabilitering

Pasientsikkerhetsprogrammet

Utviklingssenteret har også ansvar for interkommunale fagnettverk  i demens, lindrende omsorg og habilitering. Disse ledes fra Songdalen kommune,  gjennom en satelittordning for Utviklingssenteret. Det finnes i tillegg et ressurssykepleienettverk i palliasjon og kreftomsorg for begge agderfylkene, drevet av Sørlandet sykehus HF.

Basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler.
Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Les mer om basiskompetanse.

ABC-programmet består av fem emner som bygger på hverandre.

Målet for opplæringen er å gi deltagerne forståelse for:

 • hvilke utfordringer vi står overfor
 • hvorfor endringer bør skje nå
 • hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprossesene

Emnene i ABC-programmet dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for karlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. I tillegg er det også vektlagt å vise hvordan kommunen kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, samt hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen av de ulike teknologiske løsningene.

Informasjon om Velferdsteknologiens ABC

Kontaktpersoner for Velferdsteknologien ABC på Agder:

Gro Anita Grelland ( Vest-Agder)

Tlf 980 62 750

Merethe A Land (Aust-Agder)

Tlf 986 52 855

Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2018

Lese mer om velferdsteknologi på Agder 2018

Oppstartsseminar Velferdsteknologiens ABC 27 nov. 2017

Med 230 påmeldte fra 18 ulike kommuner på Agder arrangerte USHT Aust- og Vest- Agder oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC. Tusen takk for bidrag fra Grimstad kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, UIA og presentasjon av ulike prosjekter på Agder. Lykke til Agder- kommuner.

Program for dagen

Retningslinjer for ABC gruppensamlingene

Velferdsteknologiens ABC -emner, innhold og forslag til gruppesamlinger

Innleggene som ble holdt i løpet av dagen:

 1. Velferdsteknologiens ABC oppstartsseminar v/Tanja Fredensborg (Grimstad Kommune)
 2. Hva er Velferdsteknologi v/Santiago Martinez (UIA)
 3. Kommunal responssentertjeneste v/Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 4. TELMA v/ Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 5. ABC metodikk v/ Kari-Anne Johnsen (Grimstad kommune)
 6. Kompetanseløft på Agder, Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 7. Innføring velferdsteknologi Agder, Marit Svindland og Marianne Holmesland (Mandal kommune)
 8. Velferdsteknologi og juss v/ Fredrik Dahl (Fylkesmannen)
 9. Velferdsteknologi og etikk v/ Ingrid Mydland (Fylkesmannen)
 10. Oppsummering og veien videre v/ Tanja Fredensborg (Grimstad kommune)

ABC-opplæring i Kristiansand kommune

Informasjon om ABC-opplæring i kommunene

ABC-kontakt i Kristiansand kommune er Irene Larsen Linjord

Datoene for oppstartsseminarer høsten 2018 er nå klare. Mer informasjon og mulighet for påmelding til seminarer kommer.

 

03.09.18 Demensomsorgens ABC perm 1 - Foreleser Peter B-Wetterberg

05.09.18 ABC Psykiske sykdommer i eldre år - foreleser Knut Engedal

06.09.18 ABC Miljøbehandling  - sted: Aust- Agder

10.09.18 Demensomsorgens ABC perm 2

12.09.18 Eldreomsorgens ABC+ ABC geriatri

13.09.18 ABC Musikkbasert miljøbehandling - sted: Aust-Agder

Presentasjoner fra ABC seminarer våren 2018

Demensomsorgens ABC perm 1 14.03.2018

Presentasjon av Knut Engedal 14.03.18

Demensomsorgens ABC perm 2 og Miljøbehandling 15.03.2018

Presentasjon av Kirsti Solheim 15.03.18

Kitwood-Blomsten v/Kirsti Solheim

Pleiekultur - betydning for personen med demens

Fagveileder del 1

Fagveileder del 2

ABC Psykiske sykdommer i eldre år 12.03.2018

Prensentasjon av  Peter B-Wetterberg

Presentasjoner fra ABC seminarer høsten 2017

Demensomsorgens ABC -  Miljøbehandling 25.10.2017

Kristin Solheim 

Fagveileder psykisk funksjon/adferd -  Gerica

Fagveileder kognitiv funskjon - Gerica

ABC Psykiske sykdommer i eldre år 06.09.2017

Knut Engedal

Demensomsorgens ABC - perm 1 11.09.2017

Peter B.-Wetterberg

Mitt livs ABC

Kontaktpersoner for Mitt livs ABC i Kristiansand kommune:

Marit V. Aarrestad

Wenche Ruud

Anita Vikebak Ophuus

Informasjon om Mitt livs ABC

Kurs, konferanse og fagdager

Utlån av simuleringsutstyr for kommunene i Aust- og Vest- Agder

Utlån av øvelsesutstyr

Fagaktiviteter til årsplanlegging 2018 i Kristiansand kommune

Årsplanlegging 2018

Kurs og fagdager som er gjennomført - omtaler og presentasjoner for nedlastning

22 januar 2018 Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten

Fagdag om riktig legemiddelbruk og reduksjon av uønskede hendelser ved legemidler.

Program

Deltakerliste

Lenker til presentasjoner:

Hilde Skredtveit Moen, Helsedirektoratet og Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram:
Forskrift om kvalitet og ledelse sett i sammenheng med innføring av legemiddelgjennomgang

Lillie Marlen Bergstøl, sykepleier Kuholmen sone:
Status legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Kristiansand Kommune

Morten Finckenhagen, overlege Statens Legemiddelverk:
Hvorfor og hvordan legemiddelgjennomgang?     
Avmedisinering

Elin Baldersheim Nilsen, kommunefarmasøyt Kristiansand kommune:  
Kommunefarmasøytens kvarter

Julie Wendelbo, farmasøyt USHT Oslo:
Utfordringer knyttet til legemiddelgjennomgang og kliniske observasjoner hos personer med kognitiv reduksjon

Sverre Eika, lege Kirkens Bymisjon Oslo 24/sju:
Etiske problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering i LAR og sidemisbruk

Kari Johnsen, sykehjemsoverlege og geriater:
Opprydding i legemiddellistene

Robert Burman, fastlege:
LMG- tips til fastleger og SKIL kurs i LMG

27 november 2017 Oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC Vest-Agder

Oppstartsseminaret er første ledd i opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC og gir informasjon om videre arbeid med de 5 ulike emnene. Det er lagt opp til individuelt- og gruppearbeid i egen kommune frem til et felles avslutningsseminar vår 2018.

Informasjon om Velferdsteknologiens ABC

Program

Påmelding for ansatte i Kristiansand kommune

Påmelding for andre deltakere

Hjelp til påmelding

16. november 2017 Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 220 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaring innen samhandling og rehabilitering i Agder. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen åpnet dagen. Kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen Kommune, Brede Skaalerud, ledet oss gjennom et innholdsrikt program. Det var mange gode foredag som strakk seg fra betydning av ny definisjon på rehabiliteirng til pårørendes rolle i rehabilitering.

Program

Takk til alle som deltok og bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på den regionale Rehabiliteringskonferansen som skal holdes 10.-12. september 2018 i Kristiansand

7. november 2017 Fagdag innen lindring og demens

Fagdag: Smertekartlegging til personer med kognitiv svikt samt hjemmetid/ hjemmedød for alvorlig syke og døende.

Arrangører: USHT Aust- og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Kreftforeningen.

Program

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:

Hildegunn Sønning: Palliasjonsbegrepet
Aart Huurnink: Lindrende behandling i sykehjem, UIOs veileder til forberedende samtaler
Karin Torvik: Smerter og kognitiv svikt
Diana Pareli: Hvordan oppdage smerte hos personer med kognitiv svikt
Torhild Utsogn: Rettigheter og tilskuddsordninger
Aase-Marie Sandland: Forberedende samtaler i sykehjem,  Kristiansand kommune: Sjekklister brukermedvirkning omsorgsbolig , Kristiansand kommune - Sjekklister brukermedvirkning sykehjem, Min livshistorie
Ingerid G. Jakobsen og Cecilie Larsen: Erfaringer fra hjemmetjenesten i Farsund
Wenche Tetlie: Tilrettelegging for hjemmetid
Newsfeed

17. og 18. oktober 2017 Fag og prosedyredager

Program

Påmelding

NB! Begrenset antall plasser!

20. og 21. april 2017 Gratis simuleringsdager på UIA Grimstad

Du velger en av dagene da begge dagene har samme program. Påmelding fortløpende og innen 01.04.17 til Agno Ødegård 

Begrenset antall plasser.

Program for simuleringsdagene 2017

09-10. mars 2017 - Samarbeid om velferdsteknologi

Velkommen til årets lunsj til lunsj konferanse på Agder

Informasjon om konferansen

Presentasjoner på konferansen

Omtale av konferansen på Fylkesmannens hjemmeside

17.november 2016 - Fagdag Samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Den årlige fagdagen om Samhandling innen rehabiliteringsfeltet er gjennomført. Flere enn 160 personer hadde satt av dagen til nyheter og erfaringer innen et voksende fagområde. Tom Atle Steffensen fra Norges Handikapforbund åpnet dagen og han ble etterfulgt av proffene fra Forandringsfabrikken om startet dagen med flere tankevekkende og rørende innlegg  som omhandlet muligheter for forandring. For øvrig hadde dagen et variert program som strakk seg fra sentrale politiske føringer på rehabiliteringsområdet til "Raskere tilbake"-tilbudet til pårørende av rusmisbrukere.

Lenker til presentasjoner fra fagdagen:
Petter Øgar: Hva skjer på rehabiliteringsfeltet? Opptrappingsplanen og andre sentrale føringer
Pål Jakobsen: Brukeropplevd kvalitet i rehabiliteringsforløpet
Ingvild Kjeken: Hvordan overvåke og måle kvalitet i rehabilitering
Anne Lyngroth: Gode pasientforløp
Kristine Vigsnes:Jegersberg gård- rehabiliterings- og kompetansesenter Jegersberg gård
Mariann Jacobsen: Tandem - rehabilitering av mennesker med rus og psykisk uhelse
Ingeborg Landèn: Prosjekt læring og mestring i Knutepunkt Sørlandet
Randi Wikran: Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade – LTBI.
Sivert Follesø: Raskere tilbake tilbud til pårørende av rusmisbrukere.

19. og 20. mai 2016 - Veiledningsseminar for praksisveiledere - et nytt og flott tilbud til de som er veiledere for studenter i praksis!

Veiledningsseminaret går over to dager på Strand Hotel Fevik. Foreleser er Liv Grendstad Rousseau.

Hvis du har spørsmål om seminaret kan du ta kontakt med Vivi Haavik Tønnesen.

Påmeldingsfristen er 18 april 2016.

Invitasjon og påmelding til Veiledningsseminar

Program for seminardagene

30.mars - 21.april 2016 - Gratis kurs i simulering og smertebehandling UIA Grimstad

Du kan velge mellom følgene kursdager: 30 mars, 1 april, 20 april eller 21 april 2016

Påmelding fortløpende og innen 14 mars til Agno Ødegård

Program simuleringsdager 2016

17 og 18 mars 2016 - Fylkesmannens konferanse om Den nye demensplanen 2020

Konferansen går over to dager på Scandic Dyreparken Hotell Kristiansand, og arrangeres av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Kristiansand kommune bidrar med fem presentasjoner på denne konferansen.

Påmeldingsfristen er 7 mars 2016 kl 16.00

Invitasjon og påmelding.

Program for dagen

03.mars 2016 - Invitasjon til Fagdag om Huntington sykdom i regi av Virksomhet Omsorgssentre 

Invitasjon til Fagdag

11. og 12. februar 2016  Konferanse om "Samarbeid om verlferdsteknologi på Agder i 2016"

Takk til alle dere som deltok og bidro til at det ble et flott samlingspunkt for kommunene i Agder. Velkommen til konferansen "Samarbeid om velferdsteknologi 2017"

Presentasjoner på konferansen:

Årlig konferanse:  Program og påmelding til konferansen

 Utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder inviterer til konferanse om velferdsteknologi, februar 2016.

Målgruppe: Ansatte og ledere i Agder, politikere, brukerorganisasjoner og nøkkelpersoner som jobber med velferdsteknologi

Tid: 11- . 12. februar 2016. En "lunsj til lunsj"-konferanse med mulighet for overnatting.

Sted: Scandic Dyreparken hotell.

Deltakeravgift. Pris for hele konferansen inkludert lunsj begge dager, middag og overnatting; 1500kr

Hvis du kun ønsker å delta en av dagene koster dette; 1000 kr

08.12.2015 Fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet" 

Årlig fagdag «Samhandling i rehabiliteringsfeltet» Samhandling i rehabiliteringsfeltet Tid: 8 desember 2015 Sted: Scandic Dyreparken Utviklingssentrene i Vest-Agder, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF har inviterert ansatte og ledere i SSHF og Agder kommuner, politikere, UIA, brukerorganisasjoner, fastleger, privat praktiserende fysioterapeuter til fagdag om "Samhandling i rehabiliteringsfeltet".

08.12.15 ble det arrangert fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus. Det er andre året at denne fagdagen arrangeres, og vi ønsker at dette skal bli en årlig fagdag. 145 deltakere fra brukerorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, sykehus og kommuner i Agder deltok, og bidro til et flott møtepunkt i rehabiliteringsfeltet.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand åpnet dagen. Tom Atle Steffensen, Freddy Ulvseth og Helle Kristin Ulvseth delte ærlige og flotte erfaringer med å være i brukerrollen og å være pårørende. Helsedirektoratet v/Bjørnar Alexander Andreassen presenterte ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer i rehabiliteringsfeltet. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen pekte på Fylkesmannens perspektiv på viktige samhandlingstiltak i Agder. Det var mange gode foredrag fra representanter fra både sykehus og kommuner, med mulighet for å bli inspirert og å lære av hverandres erfaringer. Fagdagen hadde også kafédialog hvor det var forskjellige tema på 8 forskjellige bord. Bruker og ansatte fra sykehus og kommuner satt på bordene og delte sine erfaringer med alle kafégjestene som var innom bordet. Dagen ble avsluttet ved Lisbeth Bergstøl, Virksomhetsleder i Kristiansand kommune. Hun fremhevet de flotte bruker- og pårørendehistoriene, og påpekte at brukermedvirkning må bli sterkere, og at vi som helsearbeidere har mye å lære av de som sitter med erfaringene i eget liv.

Takk til alle som deltok og som bidro til at dette også i år ble et flott samlingspunkt for rehabiliteringsfeltet i Agderfylkene. Håper vi sees igjen på ny fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet 2016.

Presentasjoner på fagdagen:

Bjørnar A. Andreassen: Ny veileder om habilitering, individuell plan og koordinator og andre føringer for rahabiliteringsfeltet. Anne Sofie Syvertsen: Viktige tiltak for god samhandling på Agder Olga Espegren og SIlje B. Gitlestad: Prosjekt " Samhandling i rehabiliteringsfeltet" Thomas Gordeladze: Betydning av riktig ernæring i rehabiliteringsprosessen Live Skjeggedal Bentsen: Ute i naturen lever jeg Grete Dagsvik: Er velferdsteknologi og rehabilitering to sider av samme sak? Ina C. Lindhom,Tanja Surdal, Merete Reinertsen og Marie Solvik: Hva er viktig for deg? Gode pasientforløp Anette Stømsbo Gjørv: E-læring for mestring Arendal film: Folk møter folk Video fra "Med hjerte for Arendal" Dagmar Lia: Pasientforløp barn, ungdom og familier med sykelig overvekt Kjersti Widding: Mestring for pasienter med CFS / ME Kristine Wigsnes: Jegersberg gård Alf Reiar Berge: Erfaringer med koordinatorrollen Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet

12.11.2015 Erfaringskonferanse om LCP (Liverpool Care Pathway)

Utviklingssentrene i Vest-Agder (Kristiansand og Songdalen) inviterte helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten til Erfaringskonferanse LCP 12. november 2015erfaringkonferanse om LCP - nå plan for lindring."Livets siste dager". Det ble presentert erfaringer fra implementeringsprosjekt i kommunene i Vestfold og Vest-Agder. Det var også foredrag ved nasjonal koordinator for LCP (Helse Vest) samt presentasjon av erfaring med bruk av plan for lindring i elektronisk journal. Sted: Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Auditorium B2 003 Tid: 12. november 2015 kl. 09-15. Program

Foredragene finner du som lenke under hvert navn: Ingrid Mydland, seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder Grete Skorpen Iversen, nasjonal koordinator ved kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest /USHT Hordaland Silje Wergeland Kvestad, kreftsykepleier, Sandefjord kommune Kamilla Steinsvåg, fagutvikler USHT Songdalen kommune Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier og fagkoordinator i lindring Kristiansand kommune, USHT Vest-Agder John Horve, systemansvarlig IKT Helse og omsorg, Lokalmedisinske tjenester Setesdal Stephan Ore, medisinskfaglig ansvarlig sykehjemslege, Oppsalhjemmet Britt Henny Haugland, enhetsleder Helse- og omsorg, Åseral kommune Margaret A. Heald, ass. kommuneoverlege/sykehjemsoverlege Valhalla helsesenter Kristiansand kommune

  

  

 

12. og 13. oktober 2015 fag- og prosedyredager i Kristiansand

12. og 13. oktober 2015 arrangerte Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fag- og prosedyredager. De samme prosedyredagene er også gjennomført i Flekkefjord og i Grimstad. Det ble to flotte dager med høy faglig aktivitet og stor interesse fra deltakerne. Ansatte i kommunehelsetjenesten og i sykehus fikk øve seg på ulike aktuelle prosedyrer med dyktige veiledere fra sykehuset.

kateterisering

 Venflon

 Stell av piccline

 

Mandagen ble avsluttet med et foredrag om systematisk kartlegging av pasienters ernæring og ernæringstiltak knyttet til bruk av ernæringssonde og PEG, ved ernæringsfysiolog Thomas Gordelaze: Foredrag om ernæring Tirsdag hadde geriater Pål Friis et foredrag om forhåndssamtaler med geriatriske pasienter: Om å avstå fra livsforlengende behandling og  Snakke med gamle. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Det var 75 deltakere første dag og 68 deltakere andre dag.

24.09.2015:Fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet 

Utviklingssentrene på Agder inviterte ansatte i helse- og omsorgstjenesten, farmasøyetr og leger til fagdag om legemiddelbruk og pasientsikkerhet på Scandic Hotell Dyreparken. Fagdagen var gratis.

Fagdagen var en oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk i riktig legemiddelbruk som ble arrangert for sykehjem i 2013 og for hjemmetjeneste i 2014.

Pasientsikkerhetsprogrammet beskriver at riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering samt at klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.Tema på fagdagen belyste på ulike måter hvordan  målet om riktig legemiddelbruk og reduksjon av legemiddelrelaterte pasientskader kan nås. 

Foredragene kan lastes ned her: Helge Refsum: Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Kristine Kristoffersen: Multidose - våre erfaringer så langt og tanker om veien videre Gro Anita Fosse: Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Hege Kersten: Antikolinerge bivirkninger - hvor farlige er de egentlig? Marit Stordal Bakken: Psykofarmaka og hoftebrudd

Program

28.10.2014: Telemedisinsk fagdag 

Kristiansand kommune arrangerte fagdag i telemedisin for ledere og ansatte i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Program og presentasjoner fra fagdagen

14.10.2014: Traumebevissts omsorg

Utviklingssenteret i Kristiansand i samarbeid med Songdalen kommune og RVTS inviterte til fagdag 14. oktober 2014 på Hotell Norge

"Kan traumebevisst omsorg være en metode for å bedre hverdagen til brukere i kommunen"?

USHT Kristiansand, Songdalen kommune og RVTS Sør har i to år arbeidet med å prøve ut "traumebevisst omsorg" som metode. Vi vil gjerne dele våre erfaringer og inviterer derfor til fagdag for å få gi innblikk i hvordan det er å arbeide traumebevisst og hvordan det kan bidra til å bedre hverdagen for de som har behov for det.

Invitasjon til fagdagen

E-læring

Geriatrisk rehabilitering

TILT for kommunehelsetjenesten

Bruksanvisning for å logge på kurs fra KS-læring

KOLS for kommunehelsetjenesten - midlertidig ute av drift pga serverproblemer i Helse Sørøst

Her finner du oversikt over E-læringskurs

Se også felles kursoversikt for SSHF, kommunene på Agder og Universitetet i Agder

Hva er USHT?

Helsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i alle fylker.

Hovedoppgavene er å være:

 • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder.
 • Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter
 • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
 • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT

Førende dokumenter for USHT

Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg. Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, NIBR/NIFU 2015
Overordnet strategi 2011 - 2015
Strategiplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2015
Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2015
Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2014
Årsrapport for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2014

Stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Organisering

USHT er organisert i Virksomhet helsefremming og innovasjon i Kristiansand kommune.
USHT Kristiansand består av USHT’s leder, fagkoordinatorer, og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Fra 1. januar 2017 har Kristiansand kommune rollen som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Songdalen kommune er samarbeidskommune og ivaretar deloppgaver innenfor samfunnsoppdraget som USHT ivaretar på vegne av Helsedirektoratet.
USHT Vest-Agder samarbeider nært med USHT i Grimstad, alle kommunene i Vest-Agder, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF og Senter for omsorgsforskning.

Prosjekter

Ehelse og velferdsteknologi - U4H, Varsling og lokaliseringsteknologi og Mulighetsrommet

Kosthold og ernæring

Samhandling i rehabiliteringsfeltet

USHT Vest-Agder inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til nytt samarbeidsmøte  9 mai på Lindesnes Havhotell i Spangereid.

Program

Påmelding til samarbeidsmøte 2018

Samarbeidsmøte 2017

USHT Vest-Agder inviterer i samarbeid med Fykesmannen i Aust- og Vest-Agder, til samarbeid om kompetansetiltak i helse- og omsorgssektoren. Det er sendt ut invitasjon til samling 4 og 5 juni 2017

 • Helse- og omsorgsledere og aktuelle ressurspersoner fra ulike nivå og med ansvar for ulike brukergrupper, helst flere fra hver kommune
 • Fag – og samarbeidsråd USHT Vest-Agder

Nyttige lenker

Utviklingssenter.no
Utviklingssenter i Aust-Agder, Grimstad
Universitetet i Agder
Kurs, hospitering og e-læring - nettside for kompetansedeling
Senter for omsorgsforskning sør
Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse
Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)
Nasjonalt kunnskapssenterom vold og traumatisk stress

http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

Rapporter og publikasjoner 

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune

Prosjektrapport Kosthold og ernæring 2016

Traumebevisst omsorg - prosjektrapport

Rapport telemedisinske tjenester

Prosjekt friskliv og mestring -prosjektrapport 2014

Prosjekt Friskliv og mestring - Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag

Rapport puls og kols

Prosjektrapport Mulighetsrommet

Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 05.02.2015 09:59
Sist endret: 16.04.2018 15:26