Gå til hovedinnhold

Utviklingssenter Vest-Agder (USHT)

Kristiansand er vertskommune for USHT Vest-Agder med Songdalen som samarbeidende satellittkommune. Hovedmålet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fylkets kommuner. Visjon for satsningen er «Utvikling gjennom kunnskap».

Ansatte USHT feb 19

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tollbodgata 22, Kristiansand, 4. etasje

Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren, leder Utviklingssenteret Vest-Agder

Telefon:+47 994 35 643

Følg oss på Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ansatte i Utviklingssenteret Vest-Agder
Olga Leder, Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut
Olga.R.Espegren@kristiansand.kommune.no, 994 35 643
Fagområder: fysioterapi, rehabilitering, folkehelse, planarbeid, pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og innovasjon.
Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015)
Nina Fagkoordinator smittevern, Nina K. H. Skåra, sykepleier med smittevern som fagområde, nina.skara@kristiansand.kommune.no, 902 81 051. Smittevern.
Elin Fagutvikler legemiddelkompetanse, Elin Baldersheim Nilsen, provisorfarmasøyt, elin.baldersheim.nilsen@kristiansand.kommune.no, 901 63 179.
Fagområder: legemiddelsamstemming, -gjennomgang og legemiddelhåndtering.
 Thomas Gordeladze Fagutvikler ernæring, Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, Thomas.gordeladze@kristiansand.kommune.no, 952 81 040.
Publikasjoner: Prosjektrapport kosthold og ernæring  
 Cathrine Humlen Ruud Fagkoordinator lindring, Cathrine Humlen Ruud, sykepleier med spesialisering innen kreftsykepleie. cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no.
Fagområder: palliasjon, Livets siste dager, basiskompetanse, pasientsikkerhet
 Kamilla Steinsvåg Fagutvikler lindring, Kamilla Steinsvåg, sykepleier med videreutdanning i lindrende omsorg, kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no, 971 32 534.
Fagområder: fagnettverk lindring, TILT, Livets siste dager, Mobid-2.
 Anne-Marte Klem Fagkoordinator demens, Anne-Marte Stubhaug Klem, sykepleier, Anne-Marte.Klem@kristiansand.kommune.no.
Fagutvikling innen demens.
Silje Fagutvikler rehabilitering, Silje Bostrøm Gitlestad, sykepleier med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, silje.bostrom.gitlestad@kristiansand.kommune.no.
Fagområder: rehabilitering, hverdagsmestring, grunnlagstenkning – hva er viktig for deg, samhandling. Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015). Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering.
Thea

Fagkoordinator kols, Thea Rebecca Eigestad, sykepleier,
thea.rebecca.eigestad@kristiansand.kommune.no, 468 99 930.

Ellida Fagkoordinator diabetes, Ellida Grøsle Henriksen, sykepleier.
Ellida.G.Henriksen@kristiansand.kommune.no.
Torunn Helen Eidså Fagkoordinator rus og psykisk helse, Torunn Helen Eidså. torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no
Fagområder: psykisk helse og rus, traumebevisst omsorg, Recovery. Publikasjoner: Traumebevisst omsorg Traumebevissthet i helse og omsorgstjenesten i Vest - Agder
Christina

Koordinator velferdsteknologi, (i permisjon 2019-2020 - Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk. christina.hagtvedt.paulsen@kristiansand.kommune.no)

Silje Marie Jensen,

silje.marie.jensen@kristiansand.kommune.no
Prosjekt Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

 Krisztina Kompetansekoordinator, Krisztina Czinki
Krisztina.Czinki@kristiansand.kommune.no
 May Britt Fagkoordinator habilitering, May Britt Hegland
May.Britt.Hegland@kristiansand.kommune.no

  

Hva er Utviklingssenteret (USHT)?

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og  gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Kristiansand kommune er vertskommune for Utviklingssenteret (USHT) i Vest-Agder.

Utviklingssentrene sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Nasjonale satsingsområder for 2018 er:

  • Demensplan 2020
  • Innovasjon og velferdsteknologi
  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming (nytt satsingsområde av 2018)

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: «Utvikling gjennom kunnskap».

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT

Førende dokumenter for USHT

Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg. Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, NIBR/NIFU 2015 Overordnet strategi 2011 - 2015 Strategiplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2015 Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2015 Virksomhetsplan for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder 2014 Årsrapport for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder 2014

Stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Organisering

Fra 1. januar 2017 har Kristiansand kommune rollen som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Songdalen kommune er samarbeidskommune og ivaretar deloppgaver innenfor samfunnsoppdraget som USHT ivaretar på vegne av Helsedirektoratet. USHT Vest-Agder samarbeider nært med USHT Aust-Agder, alle kommunene i Vest-Agder, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF og Senter for omsorgsforskning.

USHT er organisert i Virksomhet helsefremming og innovasjon i Kristiansand kommune og består av USHT’s leder, fagkoordinatorer og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Fagkoordinatorer skal innenfor sitt fagområde kvalitetssikre tjenesten gjennom egen faglig oppdatering, samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre samhandlingspartnere. Koordinatorene har ansvar for opplæring  av ressurspersoner ved å arrangere nettverkssamlinger, undervise ansatte i kommunen, samt utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg.

Utviklingssenteret har ansvar for tre interkommunale fagnettverk  i demens, lindrende omsorg og habilitering. I tillegg drifter fagkoordinatorene fem kommunale fagnettverk i Kristiansand. Et fagnettverk består av helsepersonell ansatt i sykehjem eller hjemmetjeneste som har ansvar for å tilegne seg kunnskap innenfor ulike fagområder. Disse fagområdene er demens, lindrende omsorg, kols, psykisk helse og rus samt smittevern. 

Nyheter

Stor tro på at simulering er rett vei å gå.

En kommune hvor ledere har gjennomført alle ABC permer.

Årsplan for helhetskultur og kompetanse

Bispegra fortalte om forbedringsarbeid på Pasientsikkerhetskonferansen 2019

Fortsatt sterk og stødig! Opplæring av frivillige instruktører til treningsgrupper på omsorgssentere.

Utviklingskonferansen 4-5. juni 2019

Invitasjon til Lindringskonferanse 24.10.2019

Invitasjon til Læringsnettverk i fallforebygging og underernæring 2018-19

Nyhetsarkiv

Program for Fag-, og prosedyredager høst 2019 

Håndhygienedagen 5 mai 2019 

Læringsnettverk i fallforebygging 7 juni 2019

Årsrapport USHT Vest-Agder 2018

Fagbrev og videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere i Agder     

Personsentrert omsorg med VIPS praksismodell   

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Tips for å unngå influensa  

Prosjekt "Sammen om kvalitet og forbedring"                

Læringsnettverk i fallforebygging 

Leve hele livet

Kompetansebygging

Basiskompetanse

Basiskompetanse Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Mer informasjon om basiskompetanse.

Modulene

1. Grunnlagstenkning - hva er viktig for deg

2. Dokumentasjon og kvalitet

3. Ernæring

4. Legemiddelhåndtering

5. Rus og psykisk helse

6. Helse og sykdom

6.1 Diabetes

6.2 KOLS

6.3 Lindring

6.4 Demens

6.5 Smittevern

6.6 Velferdsteknologi

ABC opplæring i Vest-Agder

Bildet: ABC-opplæring (Aldring og helse)

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer i ulike fagområder, tverrfaglig ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Agder har vært det fylket med mest kursdeltakere i ABC-opplæring de siste årene.

Praktisk informasjon om ABC-opplæring i Kristiansand kommune.

ABC-opplæring omfatter følgende kompetanseområder:

Demensomsorg

Eldreomsorg

Utviklingshemming

Musikkbasert miljøbehandling

Velferdsteknologi

E-læring

Geriatrisk rehabilitering

TILT for kommunehelsetjenesten

Bruksanvisning for å logge på kurs fra KS-læring

KOLS for kommunehelsetjenesten   

Klikk her for veiledning til elæringskurset      

Her finner du oversikt over E-læringskurs

Praktisk opplæring/simulering

Utlån av simuleringsutstyr for kommunene i Aust- og Vest- Agder

Utlån av øvelsesutstyr

Kurs og fagdager

Det arrangeres en rekke kurs og fagdager gjennom året.

Les mer om aktuelle og gjennomførte kurs og fagdager her.

Årsplan 2019

Årsplan 2020

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Forbedringsarbeid med forbedringstavle

Forbedringstavle

Forbedingsforslag etter Utviklingskonferansen

Smittevern

KontaktinformasjonNina
Fagkoordinator smittevern, Nina K. H. Skåra, sykepleier med smittevern som fagområde, 902 81 051

Fagutvikling og nettverk smittevern

Legemiddelhåndtering

KontaktinformasjonElin
Fagutvikler legemiddelkompetanse, Elin Baldersheim Nilsen, provisorfarmasøyt, 901 63 179.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Prosjektrapport Legemiddelgjennomgang 2018

Ernæring

KontaktinformasjonThomas
Fagutvikler ernæring, Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, 952 81 040.

Fagutvikling ernæring

Gode pasientforløp

KontaktinformasjonOlga
Leder, Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut, 994 35 643

Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT)

 

KontaktinformasjonKamilla
Fagutvikler, Kamilla Steinsvåg, sykepleier med videreutdanning i lindrende omsorg, 971 32 534.

Link til e-læringskurs: TILT for kommunehelsetjenesten

 

TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). TILT er innført i sykehusavdelinger ved Sørlandet sykehus. Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder tok i 2015 initiativ til å utvikle en kommunal versjon av TILT for å sikre enhetlig kommunikasjon om akutt kritisk syke pasienter mellom nivåer, mellom legevakt og ØHD-avdelinger, korttidsavdelinger, sykehjemsavdelinger og hjemmetjeneste.

I 2015 ble det arrangert tre fagdager i TILT, med til sammen ca. 380 deltakere. Kursene ble arrangert i samarbeid med USHT Aust- Agder og Sørlandet sykehus. Det ble også lansert E-læringskurs i TILT tilpasset kommunene. Mange kommuner har i etterkant av dette innført TILT som verktøy ved sine ØHD-enheter og korttidsavdelinger, noen også i hjemmetjenestene. I 2016 ble det gjennomført kurs for å utdanne TILT-instruktører. Dette tiltaket ønsker utviklingssenteret å kunne gi til flere. Kristiansand kommune har besluttet å innføre TILT i alle kommunens omsorgssentre i 2018.

TILT-instruktørkurs 2018

Våren 2018 ble det gjennomført kurs for nye TILT-instruktører. Det planlegges to nye kurs høsten 2018, samt ett oppfølgingskurs for sykepleiere som deltok på TILT-instruktørkurs høsten 2016.

Innholdet i kursene vil fokusere på kvalitetssikring i forhold til riktig bruk av TILT. Virkemidler som tas i bruk er blant annet kasuistikk og refleksjon, samt praktiske øvelser. Det vil bli gitt opplæring i utarbeidet implementeringsguide, og det forventes at deltakerne har gjennomført e-læringskurs i TILT i forkant av kursdagene. Her gjennomgås spesielt sykdomslære og kasuistikker, samt kurveføring og kasuistikkarbeid.

Instruktører som læres opp får ansvar for opplæring og veiledning til kolleger og nyansatte/vikarer på egen arbeidsplass. De får også ansvar for spredning internt i egen kommune, for eksempel til hjemmetjenestesoner eller andre avdelinger. Videre har de ansvar for kvalitetssikring for riktig bruk av TILT. Ved selv å få større kunnskap om TILT og riktig bruk, vil det bli lettere å lære opp andre.

Fallforebygging

KontaktinformasjonEllida

Kontaktperson Ingeborg Landèn, Fysioterapeut

Fagkoordinator, Ellida Grøsle Henriksen, sykepleier.

Lindring

Fagkoordinator og fagutvikling lindring

Cathrine Humlen RuudLes om Fagutvikling og nettverk lindrende omsorg

Les om Lindringsprosjekt Lindesnes kommune  

 

Kontaktinformasjon

Fagkoordinator lindring, Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier,
mob. 952 83 695
Leder av ressursnettverk i lindring Kristiansand

 

 

Fagutvikler Kamilla Steinsvåg, sykepleier, mob. 971 32 534
Leder av interkommunalt fagnettverk i lindringUSHT Kamilla Vest-Agder

 

 

Demens

Fagkoordinator demens 

KontaktinformasjonAnne-Marte

Fagkoordinator demens, Anne-Marte Stubbhaug Klem, sykepleier.

Les om Fagutvikling og nettverk demens

 

Habilitering

Fagkoordinator habilitering

Kontaktinformasjon

Vest- Agder:
Leder av interkommunalt nettverk i habilitering, May-Britt Hegland.

Aust-Agder:
Fagutvikler i enhet for funksjonshemmede i Arendal kommune, Line Halmøy Lillejord, vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk og pågående videreutdanning i veiledning og coaching, 
mob. 941 32 949 Mitt livs ABC

 

Les om fagnettverk habilitering

Informasjon om Mitt livs ABC

Rehabilitering

Fagutvikler rehabilitering

Kontaktinformasjonsilj

Fagutvikler rehabilitering, Silje Bostrøm Gitlestad, sykepleier med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Les om Fagutvikling rehabilitering

Diabetes

Fagkoordinator diabetes

KontaktinformasjonEllida

Fagkoordinator Ellida Grøsle Henriksen,sykepleier.

Les om Fagutvikling diabetes

Kols

Fagkoordinator Kols

KontaktinformasjonThea

Fagkoordinator Thea Rebecca Eigestad, sykepleier, mobil 468 99 930.

KOLS for kommunehelsetjenesten 

Les om Fagutvikling og nettverk kols og
oksygenbehandling

Rus og psykisk helse

Fagkoordinator rus og psykisk helse

KontaktinformasjonTorunn Helen Eidså

Fagkoordinator Torunn Helen Eidså, sosionom med master i psykisk helse.

Les om Fagutvikling og nettverk psykisk helse og rus

Velferdsteknologi

Fagkoordinator velferdsteknologi

KontaktinformasjonChristina

Koordinator velferdsteknologi, (i permisjon 2019-2020 - Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk.

Silje Marie Jensen

Råd og utvalg

Forskning og prosjekter innen helse- og omsorgsfeltet i Vest-Agder

USHT -Prosjekter

Ehelse og velferdsteknologi - U4H, Varsling og lokaliseringsteknologi og Mulighetsrommet

Kosthold og ernæring

Samhandling i rehabiliteringsfeltet

Nyttige lenker

Utviklingssenter.no
Utviklingssenter i Aust-Agder, Grimstad
Universitetet i Agder
Kurs, hospitering og e-læring - nettside for kompetansedeling
Senter for omsorgsforskning sør
Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse
Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)
Nasjonalt kunnskapssenterom vold og traumatisk stress

http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

Rapporter og publikasjoner 

Prosjektrapport Legemiddelgjennomgang - 2018

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune

Prosjektrapport Kosthold og ernæring 2016

Traumebevisst omsorg - prosjektrapport

Rapport telemedisinske tjenester

Prosjekt friskliv og mestring -prosjektrapport 2014

Prosjekt Friskliv og mestring - Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag

Rapport puls og kols

Prosjektrapport Mulighetsrommet

Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 05.02.2015 09:59
Sist endret: 12.11.2019 09:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?