Gå til hovedinnhold

Samhandling i rehabilitering

Mål for prosjektet er å bidra til et bedre rehabiliteringstilbud for befolkningen i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektet fokuserer på helsefremming og egenmestring, og at brukere skal få rett tilbud til rett tid.

Kontaktinformasjon

Grete Dagsvik

Rådgiver Virksomhet Helsefremming og innovasjon

Tlf: 907 60 707

Om prosjektet

Prosjekt Samhandling i rehabiliteringsfeltet pågikk i perioden januar 2014 – mars 2015. Det ble utarbeidet en prosjektrapport ved endt prosjektperiode. Det ble også utarbeidet en implementeringsplan, som skal tas opp i Regionalt samarbeidsutvalg mars 2016.01.15

Prosjektet var et samhandlingsprosjekt innen somatisk rehabilitering mellom de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF, og ble finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Forprosjekt rehabilitering i Knutepunkt Sørlandet

Det er et mål for prosjektet at Sørlandet sykehus HF og knutepunktets kommuner utvikler en felles forståelse. Dette gjelder ansvarsfordeling og kompetansebehov innen somatisk rehabilitering.

Prosjektdirektiv

Mål

 • Fokus på mestring og tidlig innsats i møte med brukerne
 • Venstreforskyvning av tjenestetilbudet
 • Mer effektiv bruk av den totale ressursen helse- og omsorgstjenester
 • Vurdere samarbeid om aktuelle rehabiliteringstjenester
 • Økt fokus på kompetanse om rehabilitering
 • Utvikle et styrket og sammenhengende rehabiliteringstilbud
 • Kompetanseløft innen rehabiliteringsfeltet

Fokusområder

 • Kartlegging av hvilke tilbud som finnes innen rehabiliteringsfeltet
 • Kompetansebehov innen rehabiliteringsfeltet
 • Særskilte pasientgrupper
 • Prosjektorganisering

Det er opprettet en egen prosjektgruppe med representanter fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF, mens styringsgruppen er med representanter for kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF. Fagutvalg somatisk rehabilitering prosjektets referansegruppe.

Bakgrunn

Endring i lovverk og samhandlingsreformen har gitt kommunene større ansvar for forebygging og rehabilitering. Samtidig er det mye som er uavklart når det gjelder ansvar og oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Riksrevisjonens rapport fra 2012 viser liten styrking av rehabiliteringsfeltet i perioden 2005-2010 på nasjonalt nivå.

Man er usikker på om rehabilitering blir tydeliggjort gjennom dagens rapporteringsrutiner. Prosjektet sees i sammenheng med eksisterende delavtaler med SSHF og planverk, områdeplan for rehabilitering, lokale prosjekter, forskning og erfaring fra brukere og fagfolk.

Fagdag rehabilitering 2014

Prosjekt "samhandling innen rehabiliteringsfeltet", med prosjektlederne Olga Rugsland og Silje Bostrøm Gitlestad i spissen, gjennomførte 1. desember 2014 fagdag i rehabilitering på Quality Hotel & Resort Sørlandsparken. Over 200 deltakere fra hele Agder deltok.

Formålet med fagdagen var å skape en møteplass for erfaringsutveksling, dialog og nettverksbygging, samt å skape engasjement for god samhandling og et kopetanseløft innen rehabilitering.

Foredrag

I tillegg til dialog rundt bordene omkring aktuelle tema, var det også mange flotte foredragsholdere som bidro til et vellykket arrangement. Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, åpnet dage med fokus på hvilke utfordringersom venter oss i fremtiden og betydningen av rehabilitering og samhandling.

Det var spennende foredrag fra Helsedirektoratet, ansatte i Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune, Regional koordinerende enhet, Regionalt kompetansesenter for rehabilitering samt private aktører, og sist men ikke minst brukerperspektivet ved Marianne Fredbo, Egil Remi Jensen og Marco Elsafadi som gav oss viktige utfordrende innspill til hva som skal til for å sette pasient/bruker i sentrum av egen behandling og rehabilitering.

Samhandling

God samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er en av suksessfaktorene for gode pasientforløp. Pradigme skrifte i rehabiliteringsfeltet med å spørre bruker om " hva er vikrig for deg?" i stedefor "hva kan jeg helpe deg med?" hadde en sentral plass.

Takk til Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder for økonomisk støtte som gjorde det mulig å realisere fagdagen på en slik måte.

Prosjektlederne takker for godt oppmøte, gode innspill og flotte foredrag. Innspill blir med i arbeidet med prosjektrapporten som skal ferdigstilles i løpet av mars 2015.

Fagdag 2015

Erfaringene fra fagdagen i 2014 var så positive at det ble besluttet å gjøre dette til en årlig begivenhet. Både og samles for å bli kjent på tvers av sykehus og kommuner, og det å sette fokus på rehabilitering og hva som foregår på Sørlandet omkring dette temaet oppleves som viktig og nyttig.

Du finner mer informasjon om Fagdag Samhandling i rehabiliteringsfeltet 2015 på hjemmesiden til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Vest-Agder.

 

 

Presentasjoner fra fagdagen:

Utfordringsbilde kommunale helse -og omsorgstjenester 2030

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF fram mot 2030

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og kommuner

Rehabilitering i et pasientforløpsperspektiv

Fastlegens rolle i et pasientsforløp innen rehabilitering

Privatpraktiserende fysioterapeuters rolle i ett rehabiliteringsforløp

Introduksjon til hverdagshjulet - tverrfaglig kartleggingsverktøy

Hvordan inkludere nettverk og nærmiljø

Regional kompetansetjeneste rehabilitering

Prosjektrapporten

Her kan du lese prosjektrapporten.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 19.03.2015 16:53
Sist endret: 23.08.2017 13:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?