Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos brukeren.

Hvem det passer for
Hverdagsrehabilitering foregår på brukers premisser, gjerne hjemme hos brukeren. (Foto: Erling Hægeland)

Aktuelle brukere:

 • Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering og sykehus
 • Hjemmeboende og dem som bor i omsorgsboliger
 • Personer som har endring i funksjon
 • Personer som har fått problemer med å mestre hverdagslige aktiviteter
 • Personer som er motivert, forstår instruksjon og kan formulere egne mål

Brosjyre

Hverdagsrehabilitering: Mestring gir muligheter.

Hva er viktig for deg?

Bruker utarbeider mål for hva som er viktig å mestre i sin hverdag. Sammen med et tverrfaglig team fokuseres det systematisk og målrettet på de hverdagsaktiviteter som brukeren selv opplever som viktig å mestre. Hverdagsrehabiliteringsteamene består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Mestringshjulet

Hverdagsrehabiliteringsteamene samarbeider med ansatte i hjemmesykepleie og omsorgsboliger, slik at bruker når sine mål.

Veiledningshefte for ansatte

Disse arbeider med hverdagsrehabilitering

Fra venstre til høyre:  Birgitte Aadnevik Lauvdal, Ruben Folstad Fredriksen, Rolf Beeder (Vågsbygdteam), Rannveig Torkildsen, Guro Nicolaisen, Hilde Langfeldt Sunde( Randesund/Tveit team), Trond Simensen, Ingeborg van Frankenhuyzen, Mona Ørmen (Lund team), Johanne Klovning, Kristine Saaghus, Aslak Mygland (Sentrum team)

Kristiansand kommune har per i dag fire team:

Sentrumteamet: Posebyen sone, Kongens sone, Grim /Stray sone og omsorgsboliger på Grim.

Vågsbygdteamet: Ytre Vågsbygd sone, Midtre Vågsbygd sone, Kjerrheia sone, Tinnheia sone og Ternevig omsorgsboliger.

Randesund/Tveitteamet: Randesund/Tveit sone, Kongsgård sone, Tveit serviceleiligheter, Strømme omsorgsboliger og Randesund omsorgsboliger.

Lundteamet: St Olavsvei sone, Kuholmen sone og Prestheia omsorgsboliger.

Mål

 • Brukerne bor hjemme lenger, mestrer de hverdagslige oppgavene, deltar i sosialt liv og opplever verdighet
 • Kommunen innfører hverdagsrehabilitering i hele helse – og omsorgstjenesten i kommunen
 • Kommunen jobber målrettet, systematisk og kunnskapsbasert med rehabilitering
 • Flere innbyggere bor lenger i eget hjem og færre etterspør omfattende helse- og omsorgstjenester

Kjennetegn

 • Hverdagsrehabilitering foregår på brukers premisser hjemme hos brukeren eller i nærmiljøet
 • Det er en betegnelse på en ny arbeidsform i hjemmetjenesten
 • Den er prøvd ut flere steder i Danmark og i Sverige og sprer seg i mange norske kommuner
 • Hverdagsrehabiliteringsforløpet varer i fire uker
 • Vanlige hverdagsaktiviteter brukes i opptrening
 • Den har et forebyggende perspektiv ettersom den vedlikeholder mestring av hverdagsaktiviteter
 • Tidlig systematisk og tverrfaglig kartlegging
 • Intensiv innsats på tidlig tidspunkt før den enkelte har mistet betydelig funksjon
 • Samarbeid med hjemmesykepleie og omsorgsbolig

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Forskning

Hverdagsrehabiliteringen i Kristiansand kommune deltar i et nasjonalt følgeevalueringsprosjekt i regi av Helsedirektoratet, ved Omsorgsforskning Vest.

Brukere som er inkludert i studien følges opp i ett år. Rapporten om effekt av hverdagsrehabilitering kommer til å foreligge våren 2016.

Et doktorgradsarbeid i regi av Universitetet i Agder og Kristiansand kommune, en offentlig PhD, kommer til å se på ulikhetene mellom tradisjonelle hjemmetjenester og hverdagsrehabilitering.

Om prosjektet

Prosjektet hverdagsrehabilitering startet opp våren 2013 med planleggingsarbeid. I løpet av 2013 og 2014 har det blitt etablert to tverrfaglige team for å prøve ut hverdagsrehabilitering i fire soner i kommunen. Fra september 2015 ble hverdagsrehabilitering implementert i hele kommunen.

Hverdagsrehabilitering er en sentral del av Kristiansand kommunes arbeid for å gjøre det mulig for innbyggerne å leve i sitt eget hjem lenger.

Fremtidens utfordringer og muligheter er omtalt i speilmeldingen.   

Prosjektrapport

Kontakt

Evy Merethe Birkeland
Leder, hverdagsrehabilitering øst
480 43 628

Camilla Robertsen Hatløy
Leder, hverdagsrehabilitering vest
952 14 139

Forfatter: Linda Vavik
Publisert: 26.06.2015 08:19
Sist endret: 23.08.2017 13:56