eHelse og velferdsteknologi

Den demografiske utviklingen der man i løpet av årene som kommer får stadig færre yrkesaktive og stadig flere brukere av kommunale tjenester, utfordrer offentlig sektor. Dette krever at det offentlige fokuserer på innovasjon og nytenkning.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:  Kjetil Løyning  rådgiver eHelse og velferdsteknologi

Mobil:  934 82 215

Utfordringer og behov

eHelse og velferdsteknologi blir sentrale faktorer for innbyggernes livskvalitet, for utvikling av tjenester, og for samhandling innen helse -og omsorgstjenester.

Kommunehelsesektoren utfordres til å utvikle og ta i bruk teknologi som bidrar til å forebygge og utsette hjelpebehov. Dette må gjøres på en måte som gir økt mestring og livskvalitet for den enkelte. I tillegg blir det viktig å utvikle arbeidsprosesser som gir bedre kvalitet, bedre effektivitet, god pasientsikkerhet, god etisk standard og mer brukervennlig samhandling.

Agder har gode forutsetninger for samarbeid om innovasjon og kunnskapsutvikling. Kompetansemiljøene på Universitetet i Agder (UiA), Sørlandet Sykehus HF, i privat næringsliv og kommunene i regionen er i dialog om samarbeidsmodeller som kan gi synergieffekter. Kristiansand kommune vil være med i denne utviklingen.

Prosjekter

Varslings -og lokaliseringsteknologi(SAMSPILL)

United4Health

Mulighetsrommet

Forprosjekt trygghetspakke

Demens digital læring - DILP

Fagnettverk og samarbeid

KS nettverk for innovasjon gjennom anskaffelse 2014-2016

Kristiansand kommune deltar i KS nettverket for innovasjon gjennom anskaffelser. Fra Kristiansand kommune deltar disse personer:

  • Økonomi, Innkjøpssjef Ingrid Skaim
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Service og forvaltning v/ Per Vassbotn
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Omsorgssentre v/ Yngvar Rypestøl
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Helsefremming og innovasjon v/ Kjetil Løyning
Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

OSS er et samarbeidsutvalg med Sørlandetssykehus HF og de fem kommuneregioner på agder: Østre Agder, Setesdalsregionen, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnes regionen og Lister.

Fagdager

ehelse UKA 02.-03.06 2015

eHelseUKA er et aktivt og viktig arrangement for alle som arbeider med ehelse, både for personer innen sykehus, kommunale helse- og omsorgstjenester, administratorer/ledere, politikere, forskere, ansatte i næringslivet/leverandører og private tjenesteytere, men ikke minst også for pasienter og pårørende samt eldre personer som ønsker å bli mer kjent med omsorgsteknologi og hva dette kan by på av muligheter.

Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder er arrangør i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning SØR.

Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 19.-20.02.2015

Kristiansand kommune deltar i KS nettverket for innovasjon gjennom anskaffelser. Fra Kristiansand kommune deltar disse personer:

  • Økonomi, Innkjøpssjef Ingrid Skaim
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Service og forvaltning v/ Per Vassbotn
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Omsorgssentre v/ Yngvar Rypestøl
  • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Helsefremming og innovasjon v/ Kjetil Løyning

Invitasjon til fagdag

Presentasjon av de ulike foredragene

Telemedisinsk fagdag 28.10.2014

Kristiansand kommune arrangerte fagdag telemedisin for ledere og ansatte innen helse -og omsorgs tjenesten. Målgruppe var ansatte som jobber både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Brukere og leverandører var også velkomne.

Program

Presentasjoner:

01 Kommunens rolle

02 a Standardisering

02 b Standardisering

02 c Strandardisering

03 Telemedisin storskala

04 Realisering - økosystem

05 HelsaMi

06 Videokonsultasjon i hjemmet

07 Velferdsteknologi i sentrum

08 Veien til velferdteknologi

09 Fastlegens rolle - telemedisin

10 United4Health

Aktuelle nettsider

Samveis - nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helsedirektoratet 

eHelse.no

Helsenorge.no

Husbanken

Norsk teknologi

Datatilsynet

Senter for eHelse og omsorgsteknologi (UIA)

SINTEF

DIGIN

Telemed.no

ehealth.no

Aktuelle rapporter og publikasjoner

Rapporter vi har vært med på:

Prosjektrapport Varslings- og lokaliseringsteknologi

Andre rapporter:

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

NOU 2012:4 Trygg hjemme

 

 

 

 

 

 

 Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 06.03.2015 09:43
Sist endret: 31.05.2016 12:42