Gå til hovedinnhold

Aktivitets- og nettverkskoordinator

«Prøveprosjekt med aktivitets- og nettverkskoordinator i sykehjem» er et prosjekt hvor man gjennom nettverksarbeid og økt samhandling med frivillig sektor ønsker å øke livskvaliteten til beboere i sykehjem. Prosjektet skal utarbeide modell og metoder for hvordan helse- og sosialsektoren kan organisere frivillige inn mot sykehjemsbeboernes individuelle behov.

Hvem er involvert

Frivillige kan bidra til å øke livskvaliteten for den enkelte på sykehjem. Prosjektet ser på ulike måter å organisere samarbedet mellom kommunen og de frivillige. Foto: Svein TybakkenTo av kommunens sykehjem deltar i prøveprosjektet. Det er Presteheia omsorgssenter og Elvegata omsorgssenter som gjennom prosjektet inviterer frivillige personer og organisasjoner til økt samhandling for å gi beboerne meningsfulle og verdifulle øyeblikk i hverdagen.

En aktivitets- og nettverkskoordinator er ansatt i full stilling for å gjennomføre prosjektet ved de to sykehjemmene.

Mål med prosjektet

Prøveprosjektet skal utarbeide modell og metoder for hvordan helse- og sosialsektoren kan organisere frivillige inn mot beboere i sykehjem, tilpasset beboernes behov.

Prøveprosjektet skal bidra til at en finner en måte å organisere frivillige aktiviteter og nettverksarbeid ved alle sykehjem i kommunen. Prøveprosjektets effektmål er økt livskvalitet for beboerne.

Aktivitets- og nettverkskoordinator vil i samarbeid med involverte i prosjektet arbeide for:   

  • Etablering og videreføring av på individuelle-, gruppe- og fellesaktiviteter i samhandling med beboere, pårørende, frivillige og ansatte
  • Nettverksarbeid
  • Kartlegging av aktiviteter og potensielle samarbeidspartnere i nærmiljøene til pilotsykehjemmene
  • Innhenting av erfaringer fra beboere, pårørende, frivillige og ansatte
  • Innhenting av erfaringer fra sykehjem i og utenfor Kristiansand kommune
  • Utprøving av «Håndbok for frivillig arbeid i helse- og sosialsektoren»
  • Utarbeide modell og metoder for samhandling basert på erfaringer fra prøveprosjektet

Fakta om feltet

I sykehjemmene var det tidligere vanlig å ha en aktivitør som var ansvarlig for å drive aktiviteter. Denne ordningen har endret seg på grunn av endringer i sykehjemmenes beboergrupper og etablering av andre tilbud.

Kristiansand kommune har de siste årene prioritert hjemmebaserte tjenester og tilrettelegging for at brukere kan bo trygt og godt hjemme. Dette medfører at de som har behov for sykehjemsplass er de som er mest pleietrengende. En svært stor andel har kognitiv svikt. Mange har flere ulike kroniske sykdommer. Dette begrenser deres mulighet for å delta aktivt i flere typer aktiviteter. Men de aller fleste har likevel stor glede og nytte av gode opplevelser, deltakelse på aktiviteter og sosial kontakt.

De fleste beboere har et sosialt nettverk bestående av familier, naboer og venner, men mange erfarer at det kan skape usikkerhet i nettverket når en person blir syk og særlig hvis det oppstår en kognitiv svikt. Erfaringer fra andre kommuner viser at det kan være mye å hente på å jobbe målrettet med å reetablere nettverk.

Svært mange frivillige organisasjoner og uorganiserte frivillige ønsker å tilby positive opplevelser for sykehjemsbeboere. Det pågår en rekke frivillige aktiviteter ved flere av kommunens sykehjem. Samarbeid mellom sykehjem og frivillige aktører er ikke koordinert mellom sykehjemmene, og det er heller ikke rutiner for hvordan det enkelte sykehjem kan fremme frivillighet.

Kommunen har fått tilbakemelding på at samarbeidet bør være bedre organisert for at de frivillige skal føles seg ivaretatt og opprettholde motivasjonen.

Andre kommuner har gode erfaringer med å opprette stillinger øremerket mobilisering og koordinering av frivillige inn mot aktuelle oppgaver ved de ulike sykehjemmene.

I stortingsmelding 29 "Morgendagens omsorg" understrekes behovet for å etablere et tett og godt samarbeid med frivillig sektor for å sikre et helthetlig omsorgstilbud nå og i fremtiden, og at en gjennomtenkt og kompetent organisering er en av suksessfaktorene for sikre økt frivillighet i omsorgstjenestene.

Norge ligger på verdenstoppen når det kommer til befolkningens deltakelse i frivillig arbeid, men det ligger store muligheter i å engasjere flere i frivillige arbeid i helse- og sosialsektoren, men denne deltakelsen skjer ikke av seg selv. Frivillig innsats må anerkjennes og de frivillige må rekrutteres, motiveres, læres opp, følges opp og ivaretas.

Organisering og styring

Prosjektets styringsgruppe består av leder for Virksomhet omsorgssentre, Anne Sofie Hellebø, leder for Virksomhet helsefremming og innovasjon Tone Kylland og Maren Toftenes som er prosjektleder og aktivitets- og nettverkskoordinator.

Prosjektet har en prosjektgruppe med representanter fra Kristiansand Røde Kors, Posebyen Frivilligsentral, Demensforeningen, avdelingsleder ved de to pilotsykehjemmene, rådgivere fra virksomhet for omsorgssentre, hovedtillitsvalgt, prosjektleder og aktivitets- og nettverkskoordinator.

Kontakt

Prosjektleder og aktivitets- og nettverkskoordinator
Maren Toftenes
916 48 915

Forfatter: Maren Toftenes
Publisert: 26.02.2018 09:12
Sist endret: 26.02.2018 13:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?