Rusteam

Om rusteamet

Rusteamet i Kristiansand kommune er en kommunedekkende tjeneste som arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig Per Willy Ormestad, per.willy.ormestad@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 468 01 523 / 38 07 27 56

Hilde Marie Kvarenes Natvig, hilde.marie.kvarenes.natvig@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 974 88 907

Monica Øvensen Ordahl, monica.ovensen.ordahl@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 917 71 441

Caroline Rosenberg, caroline.rosenberg@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 958 52 173

Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring hver ukedag mellom kl 9-10.
Ta kontakt enten pr telefon eller e-post, så settes du opp på avtale ved første mulige anledning.

Oppgaver

 • søke om/henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og lokale tilbud
 • fatte vedtak om bruk av private omsorgs-/sosialfaglige institusjoner
 • veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål
 • koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
 • går aktivt inn i rusrelaterte saker hvor tilhørigheten til andre kommunale instanser ikke er på plass
 • vurdere bruk av tvangstiltak
 • bistå med å etablere gode lokalbaserte tiltak rundt enkeltbrukere.
 • fatte vedtak om/kvalitetssikre bruk av private omsorgs-/sosialfaglige institusjon/tilbud.

 • etablere avtale om kjøp av mulige heldøgnstilbud ved:
  • Grubeli rehabiliteringssenter
  • Farm In Action
  • Fos Landeskogen
 • vurdere mulighet for kjøp av ettervernstjenester hos private aktører dersom kommunen ikke har et godt nok egnet tilbud.

Tvangstiltak

Hovedregelen er at all behandling skal basere seg på frivillighet fra den det gjelder. Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke fra den det gjelder.

Det vil si at den aktuelle institusjonen og bruker sammen inngår en skriftlig avtale om at tilbakehold kan benyttes dersom bruker ønsker å forlate institusjonen underveis i behandlingsopplegget.

Denne avtalen skal senest inngås ved ankomst til institusjonen. Intensjonen med bestemmelsen er å søke å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold reguleres i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker dersom de får melding fra pårørende (Helse og omsorgstjenesteloven §10-1), bekymringsmelding fra andre eller etter eget initiativ.

Fylkesnemnda for sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 

Intensjonen med bestemmelsene om tilbakehold uten eget samtykke er å søke å tilrettelegge for frivillig rusbehandling. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven (§10-2) 

Gravide

Når Rusteamet får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til rusteamet. 

Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke. Dette er regulert i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

Tiltak

Aktuelle tiltak kan være oppfølging fra rusteamet, samarbeid med forsterket helsestasjon, fastlege, NAV, oppfølgingstjenesten og/eller barnevernet.

Tiltakene kan også innbefatte samarbeid med Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling om en innleggelse til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under oppholdet. Brukeren følges opp både før, under og etter behandlingen.

Rusteamet

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Rusteamets kontaktinformasjon

Fagansvarlig Per Willy Ormestad, per.willy.ormestad@kristiansand.kommune.no,

tlf 46801523/38072756

Hilde Marie Kvarenes, hilde.marie.kvarenes.natvig@kristiansand.kommune.no,

tlf 974 88907


Monica Øvensen Ordahl, monica.ovensen.ordahl@kristiansand.kommune.no

tlf 917 71441

Caroline Rosenberg, caroline.rosenberg@kristiansand.kommune.no

tlf 958 52173

Rusteamet har satt av tilgjengelig tid for veiledning/avklaring hver dag mellom 09-10. Det tas kontakt enten pr telefon eller mail, så settes man opp ved første mulige anledning.

Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 13.02.2015 12:24
Sist endret: 03.10.2016 14:16