Gå til hovedinnhold

Rusteam

Om rusteamet

Rusteamet i Kristiansand kommune er en kommunedekkende tjeneste som arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig Monica C. Fronth, koordinator / konst.avdelingsleder oppfølgingstjenesten Øst

monica.c.fronth@kristiansand.kommune.no, tlf 46424686.

Per Willy Ormestad, per.willy.ormestad@kristiansand.kommune.no, tlf. 46801523

Caroline Rosenberg, caroline.rosenberg@kristiansand.kommune.no, tlf.: 958 52 173
Tlf.: 958 52 173

Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring.
Ta kontakt enten pr telefon eller e-post, så settes du opp på avtale ved første mulige anledning.

Oppgaver

 • Søke om/henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og lokale tilbud
 • Veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål
 • Koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
 • Går aktivt inn i rusrelaterte saker hvor tilhørigheten til andre kommunale instanser ikke er på plass
 • Motta bekymringsmeldinger og avklare og vurdere bruk av tvangstiltak for rusmiddelavhengige
 • Kvalitetssikre og evt. koordinere bistand rundt gravide rusmiddelavhengige
 • Kan bistå med å etablere gode lokalbaserte tiltak rundt enkeltbrukere
 • Utrede grunnlaget for kjøp av mulig heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige heldøgnsinstitusjoner. Pr i dag har Kristiansand kommune inngått avtale med:
  • Bjørnestad ABR
  • Farm in Action
  • Fos Landeskogen.

Tvangstiltak

Hovedregelen er at all behandling skal basere seg på frivillighet fra den det gjelder. Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke fra den det gjelder.

Det vil si at den aktuelle institusjonen og bruker sammen inngår en skriftlig avtale om at tilbakehold kan benyttes dersom bruker ønsker å forlate institusjonen underveis i behandlingsopplegget.

Denne avtalen skal senest inngås ved ankomst til institusjonen. Intensjonen med bestemmelsen er å søke å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold reguleres i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker dersom de får melding fra pårørende (Helse og omsorgstjenesteloven §10-1), bekymringsmelding fra andre eller etter eget initiativ.

Fylkesnemnda for sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 

Intensjonen med bestemmelsene om tilbakehold uten eget samtykke er å søke å tilrettelegge for frivillig rusbehandling. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven (§10-2) 

Gravide

Når Rusteamet får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til rusteamet. 

Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke. Dette er regulert i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

Tiltak

Aktuelle tiltak kan være oppfølging fra rusteamet, samarbeid med forsterket helsestasjon, fastlege, NAV, oppfølgingstjenesten og/eller barnevernet.

Tiltakene kan også innbefatte samarbeid med Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling om en innleggelse til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under oppholdet. Brukeren følges opp både før, under og etter behandlingen.

Rusteamet

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand
Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 13.02.2015 12:24
Sist endret: 07.12.2018 12:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?