Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Tilbudet gjelder personer bosatt i Kristiansand kommune, og omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser.

Tilbudet

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske lidelser/personlighetsforstyrrelser og/eller rusproblematikk. Tilbudet omfatter heller ikke akutte hendelser og/eller akutte kriser. Kontakt da fastlege eller legevakt.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi et raskt tilbud, samt hjelp til selvhjelp. Dette for å forhindre forverring av livskvalitet. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell og har følgende trinn: kurs, veiledet selvhjelp, individelle samtaler.

Behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet bygger på den britiske modellen "Improved access to psychological therapies" (IAPT).

Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Les mer om metodikken og tilbudet.

Innslag om Rask psykisk helsehjelp på NRK Dagsrevyen 7.11.2016.

Få hjelp

Du trenger ikke henvisning fra lege. Ring til oss 909 62 096 eller besøk Tollbodgata 22 hvis du vil vite mer om tjenesten. Fyll ut henvendelsesskjema hvis du vil søke tilbudet.

Vi tilstreber å kontakte deg innen to uker etter at vi har fått skjemaet.

Vi ringer deg for å avtale tid for en kartleggingssamtale. Hensikten med kartleggingssamtalen er å finne ut om dette er riktig tilbud for deg, eller vise deg videre til andre mer hensiktsmessige tilbud. Dette kan for eksempel være andre tjenestetilbud i kommunen, frivillige hjelpeorganisasjoner, private helsetjenester, eller via fastlege for henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil vi hjelpe deg å finne andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud. Rask psykisk helsehjelp gir ikke akutt hjelp, men tar kontakt med deg etter henvendelsen er mottatt. Har du akutt behov for psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

Rask psykisk helsehjelp jobber med kartlegging av søvn og  strukturert behandling.

Lenke til søvndagbok

Se film her

Kurs

Introduksjonskurset er et samlingsbasert kurs med fire samlinger. Samlingene er på to timer, og kurset går normalt over fire uker. Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene. Kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset.

Faste tema på alle kurs er:

Samling 1

 • Kva er kognitiv terapi?
 • Depresjon: Depresjonens vesen, kjennetegn, grubling og bekymring
 • Bekjempe depresjon: verktøy og metoder

Samling 2

 • Bekjempe depresjon: Verktøy og metoder
 • Angst: Angstens vesen, kjennetegn

Samling 3

 • Ulike typer angst
 • Bekjempe angst: Verktøy og metoder, praktiske øvelser

Samling 4

 • Søvn: Antagelser og fakta om søvn, søvnbehandling
 • Tilbakefallsplan: Forebygging og mestring av tilbakefall
 • Veien videre

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp går ut på at du og din terapeut finner ut av selvhjelpsmateriell som du på egenhånd jobber med. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr veiledet selvhjelp over telefon der dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Slik får du tid til å prøve ut ulike metoder og gjøre deg erfaringer som kan du drøfte med din terapeut.

Se film her

Individuelle samtaler

Psykoterapeutiske samtaler er forskjellige fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe deg med å endre psykiske reaksjoner og atferdsmønstre som er forbundet med lidelse og/eller hemmet fungering.

I arbeidet med endring er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. Dernest trenger vi metoder for å endre disse årsakene.

Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapi er fra 1 til 15 terapitimer, hvor gjennomsnittet ligger på mellom 6 og 8 timer.

Forskning

Rask psykisk helsehjelp er med i en forskningsstudie i regi av Folkehelseinstituttet. Studien startet opp 2. november 2015. Alle som henvender seg til Rask psykisk helsehjelp, og som er i målgruppen, må ta stilling til om de vil delta i forskningsstudien eller ikke.

De som ønsker å delta i forskningsstudien blir tilfeldig fordelt i to grupper:

 • Gruppe 1: Ordinær oppfølging av fastlege
 • Gruppe 2: Oppfølging ved Rask psykisk helsehjelp

Alle deltakere er helt anonyme i studien. Dersom du ikke ønsker å delta i studien, vil Rask psykisk helsehjelp ikke kunne gi deg et tilbud.

 Logg deg på portal for å fylle ut spørreskjema i studien.

Rapport fra forskningen

Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Telefon: 90962096

Forfatter: Dagfinn Nesje
Publisert: 13.02.2015 13:05
Sist endret: 09.03.2017 11:00