Gå til hovedinnhold

Sykehjem

Dersom du har omfattende behov for omsorg og pleie på grunn av alder, skade eller sykdom kan du søke om opphold på sykehjem. Du må ha krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester og ditt hjelpe-/pleiebehov må være så omfattende at det ikke kan ivaretas i hjemmet ditt. Sykehjemsopphold kan gis som flere typer tjenester.

Langtidsopphold

Kriterier for tildeling av langtidsplasser

 1. Personer med kognitiv svikt som er avhengig av tilsyn/trygge rammer og nærhet til hjelp over døgnet.

 2. Personer med omfattende behov for hjelp og tilsyn grunnet somatiske sykdommer og funksjonssvikt og som ikke evner å tilkalle hjelp.

 3. Eldre svært utrygge og engstelige personer med generalisert angst eller andre psykiske lidelser som bidrar til at de kan ikke være alene uten å få svært forringet livskvalitet.

Korttidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. 

Trenger du sykehjemstjenester av kortere varighet gis dette i hovedsak på Valhalla helsesenter

Kriterier for tildeling av korttidsplasser 

 1. Akutt funksjonsfall i hjemmet. Behov for tilsyn og hjelp over døgnet i større omfang enn det hjemmesykepleien kan ivareta. Se egen prosedyre for akutt innleggelse på korttidsplass.

 2. Behov for et korttidsopphold for å komme seg. Gjenvinne funksjoner/vedlikeholde funksjoner. Utsette behov for langtidsplass på sykehjem. Forebygge sykehusinnleggelser.

 3. Kartlegge behov for omsorgstjenester/langtidsplass på sykehjem/omsorgsbolig. Brukere fra hjemmet og sykehuset. Bestillingen fra saksbehandler må være klar, spesielt i forhold til hvorfor kartlegging må foregå i institusjon og ikke kan foretas av hjemmetjenesten i brukers hjem.

 4. Pasienter som skrives ut fra sykehus. Brukere med behov for døgntjeneste. Brukere som har behov for å komme seg ytterligere før de skrives ut til hjemmet. Forebygge reinnleggelse. Terminalpleie. Kartlegge videre behov for nye eller endrende omsorgstjenester og eventuelt behov for hjelpemidler.

 5. Ferieopphold. Der hvor bruker ikke kan ivaretas med hjemmetjenester i den perioden hvor pårørende er bortreist. Der det er pårørende som i stor grad ivaretar bruker i det daglige, kan man tilby ferieopphold for å trygge bruker/pårørende i den perioden pårørende er bortreist.

 6. Faste rulleringsopphold. For å avlaste/gi pusterom for ektefelle/samboer. Forhindre og utsette behov for langtidsplass på sykehjem. Opprettholde funksjon. Forebygge reinnleggelser av brukere med kroniske lidelser. Dersom bruker har faste rulleringsopphold må pårørende tilstrebe å legge sine ferier og reiser i den perioden bruker er på sykehjem.

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold på sykehjem må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Trenger du sykehjemstjenester av kortere varighet gis dette i hovedsak på Valhalla helsesenter

Mer informasjon om avlastning

Dagopphold

For å søke om dagopphold på et dagsenter for eldre må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.

Mer informasjon om dagsenter

Rehabiliteringsopphold

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

 • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • behov for vurdering av hjemmesituasjonen
 • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget. 

Rehabilitering kan gis som døgnopphold på Kløvertun rehabiliteringssenter

Hvordan får du sykehjemstjenester?

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)
Søknadsskjema(word)

Du kan også kontakte helse- og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på sykehjem.

Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Betalingssatser

Betalingssatser 2019  

Hva dekker betalingen?

 • Kost
 • Losji
 • Vask av merket tøy
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler og hudlotion, sykepleieartikler. Institusjonen kjøper inn et standard sortiment.
 • Artikler som er"blåreseptbelagt" i hjemmetjenesten eks. bleier, stomiutstyr
 • Medisiner og medisinsk utstyr som medisinsk ansvarlig ved institusjonen ordinerer.
 • Helsetjenester som kommunen organiserer. Egenandel for behandling og undersøkelse som tilsynslege eller legevakt ordinerer.
 • Transport. Transport ved innleggelse i langtidsopphold dekkes av Folketrygden. Egenandel for transport til/fra behandling og undersøkelse som angitt over.
 • Småreparasjoner på tøy foreksempel sying av knapper.
 • TV-lisens fellesanlegg.
 • Bløtkake til markering av "runde" dager (hvert 10 år inntil 70 år, deretter hver 5.år frem til 100 år, deretter hvert år)

Sykehjemsoversikt

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 23.01.2015 10:26
Sist endret: 09.01.2019 09:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?