Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov kan du søke om omsorgslønn fra kommunen.

Hvem kan søke?

Dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan du søke omsorgslønn. Omsorgsarbeidet bør redusere dine muligheter til annet arbeid.

Særlig tyngende omsorgsarbeid

Omsorgsarbeidet må ha et betydelig omfang for at det skal regnes som særlig tyngende.

Det legges vekt på:

 • hvor mange timer arbeidet utgjør
 • om arbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • om arbeidet innebærer nattarbeid
 • om omsorgsarbeidet forventes å vare over tid
 • om det fører til sosial isolasjon og mangel på fritid og ferie
 • om den som utfører omsorgsarbeid har omsorg for flere
 • om søker har omsorgsplikt

Hva kreves for å bli innvilget omsorgslønn?

 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det må foreligge legeuttalelse

Spesielt for omsorgslønn 

Ingen har krav på omsorglønn. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Kommunen bestemmer også hvor mange timer det skal gis lønn for. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi full for hver time som de arbeider. Det er kun tiden som vedkommende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som det gis lønn for. Ved utmåling vil en også ta hensyn til om det er gitt forhøyet hjelpestønad fra Folketrygden eller avlastning fra kommunen. 

Hvordan går du frem for å omsorgslønn?

For å få omsorgslønn, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Service og Forvaltning, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Søknadsskjema(word)

Service og forvaltning behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Eilif Andersen
Publisert: 04.02.2015 09:31
Sist endret: 16.10.2017 13:26